BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Obveznosti uporabnikov

Obveznosti uporabnikov

   
 

Obveznosti podjetij na osnovi REACH so odvisne od natančne dejavnosti izvajane glede na specifično snov, ali kot samostojno snov, v pripravku ali izdelku. Zaradi tega mora profesionalni uporabnik kemikalij najprej identificirati svojo(-e) vlogo(-e) na osnovi REACH za vsako snov, ki jo uporablja, da lahko identificira svoje obveznosti.


Identifikacija vlog na osnovi REACH

REACH opravlja razlikovanje med različnimi dejavniki v dobavni verigi med proizvajalci, uvozniki, uporabniki na nižjih stopnjah in distributerji (vključno s prodajalci na drobno in izvajalci skladiščenja).

Uporabnik na nižji stopnji je definiran v členu 3(13) REACH kot “katera koli fizična ali pravna oseba uveljavljena v skupnosti, ki ni proizvajalec ali uvoznik, ki snov uporablja ali samostojno ali v pripravku, v poteku industrijskih ali profesionalnih dejavnosti. Distributer ali uporabnik ni uporabnik na nižji stopnji.” Uporabniki na nižji stopnji so lahko različna podjetja, vključno s formulatorji pripravkov, industrijskimi uporabniki, rokodelci, delavnicami ali ponudniki storitev ali polnjenja.
Prvi pogoj, da uporabnik lahko šteje kot uporabnik na nižji stopnji na osnovi REACH je nakup snovi in/ali pripravkov s strani dobavitelja1 EU ali dobavitelja izven EU, ki ima “edinega zastopnika”2. Uporabnik lahko prav tako ponovno uvaža snovi (kot takšne ali v pripravkih), ki so bile prvotno izdelane v EU in so registrirane v enaki dobavni verigi. Drugi pogoji, ki jih je treba upoštevati ob različnih možnih dejavnostih uporabnikov. Navedeni so v spodnji preglednici.

Stroka

Dejavnosti

Drugi pogoji, jih je treba upoštevati
kot uporabnik na nižji stopnji na osnovi REACH

Formulator

Podjetje meša snovi in/ali pripravke za izdelavo pripravkov namenjenih za tržišče.

Med mešanjem se ne pojavljajo kemijske reakcije. Primer:
raztopitev snovi ni proizvajanje snovi temveč uporaba. Kljub temu pa se mešanje kisline in osnove, ki ima za posledico nastanek nove snovi (sol) namenjene na tržišče, šteje kot proizvajanje in podjetje kot proizvajalec.

Izdelovalec izdelkov

Podjetje vključuje snovi in/ali pripravke v izdelke in le ti postanejo integralni del teh izdelkov (v kontekstu industrijskega postopka ali profesionalne dejavnosti).

Če je snov prisotna v teh izdelkih v količinah v skupni količini preko ene tone na leto in je nameravana za sproščanje v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe, že mora biti registrirana za to uporabo.

Če je snov nameravana za morebitno vključitev v dodatku XIV uredbe REACH (seznam snovi, ki so predmet avtorizacije) in,

  1. je prisotna v teh izdelkih v količinah preko ene tone na izdelovalca na leto in,
  2. je prisotna v teh izdelkih nad koncentracijo 0,1% mase na maso količine in,
  3. izpostavljenosti oseb ali okolja ne more biti izključena med običajno razumno predvidljivih pogojih uporabe vključno z odstranjevanjem,

snov mora že biti registrirana za to uporabo.

Končni uporabnik

Podjetje uporablja snovi in pripravke v kontekstu industrijskega postopka ali profesionalne aktivnosti. Le teh ne dobavlja nadaljnjim uporabnikom na nižji stopnji.

Snov(-) , ki so rezultat kemijske reakcije, ki se pojavi ob uporabi drugih snovi je/so izvzeta(-e), v principu iz zahtev registracije (REACH dodatek V).

Polnilec

Ta dejavnik prenaša snovi ali pripravke iz enega zabojnika v drugega.
Ta prenos (ponovno pakiranje) se na osnovi REACH šteje kot uporaba.

 

Kadarkoli zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, se storilec na osnovi REACH šteje kot proizvajalec ali uvoznik snovi/pripravkov ali proizvajalec/uvoznik izdelkov, odvisno od njegovih dejavnosti. Morda se bo moral registrirati ali prijaviti snovi ob obveznostih, ki so povezane z njihovo uporabo.

Na osnovi REACH, so drugi dejavniki v dobavni verigi distributerji. Le-ti le skladiščijo in izdelujejo snovi, pripravke in/ali izdelke, ki so tretjim osebam na razpolago brez nadaljnjega obdelovanja. Njihova edina obveza na osnovi REACH je, da posredujejo informacije navzgor in navzdol v dobavni verigi.


Obveze uporabnikov na nižjih stopnjah

Na osnovi REACH obstajajo obveznosti, ki se nanašajo le na določene vrste uporabnikov na nižji stopnji. To je odvisno od stroke v dobavni verigi in dejavnosti, ki se izvaja. Naslednja preglednica identificira možne obveznosti povezane z različnimi dejavnostmi.

Vrsta uporabnikov na nižjih stopnjah

Obveznosti

Samo formulatorji in polnilci

Snovi, ki jih posredujejo na tržišče morajo biti registrirane snovi, če je registracija zahtevana (registracija je dolžnost proizvajalcev in uvoznikov).

Preskrbeti morajo aktualne informacije strankam (uporabnikom na nižji stopnji ali distributerjem), da omogočijo varno uporabo snovi ali pripravkov. Varnostne liste ali druge informacije, če varnostni listi niso zahtevani.

Samo izdelovalci izdelkov

Morajo preskrbeti informacije strankam (uporabnikom na nižji stopnji ali distributerjem) o izdelkih, ki vsebujejo snov(-i) identificirane za morebitno vključitev v dodatku XIV REACH nad 0,1% mase na maso količine in če je zahtevano, tudi strankam.
Opomba: ker te zelo zadevne snovi še niso navedene, morajo izdelovalci paziti in spremljati ves prihodnji razvoj o tem predmetu.

Le ponovni uvozniki

Morajo dokumentirati, da je/so snov(-i) enaka(-e) kot tista(-e), ki so jih registrirali sami ali kateri drugi dejavnik v dobavni verigi.

Vsi uporabniki na nižji stopnji

Za snovi, ki so predmet avtorizacije, morajo ravnati v skladu s pogoji avtorizacije, ki pokriva določeno uporabo. Uporabnik na nižji stopnji bo morda moral zaprositi za avtorizacijo, če njegova uporaba ni vključena v avtorizacijo, ki je odobrena za dobavitelja.

Preveriti morajo skladnost s kakšnimi omejitvami snovi.

Identificirati in uporabiti morajo primerne ukrepe za nadzor tveganja navedenega v varnostnih listih ali preko drugih informacij, ko varnostni list ni zahtevan.

Preveriti morajo skladnost s scenarijem izpostavljenosti, ko sprejet varnostni list vključuje ta element in izvesti nadaljnja dejanja v primeru neskladnosti.

Dobavitelje morajo obvestiti o vseh novih informacijah o nevarnosti snovi, vključno s klasifikacijo in označevanjem.

Dobaviteljem morajo posredovati informacije, ki bi lahko povzročile vprašanja o primernosti postopkov za obvladovanje tveganja, ki so navedeni v varnostnem listu za neidentificirane uporabnike.

Razen tega bo ob REACH še dalje uporabljena večina trenutnih pravnih zahtev, ki se nanašajo na uporabo kemikalij, na primer tiste povezane z varnostjo delavcev, potrošnikov in okolja.

1. EU dobavitelji so uveljavljeni v eni izmed 27 držav članic. Dobavitelji v Švici niso EU dobavitelji. Dobavitelji na Norveškem, Islandiji in Liechtensteinu bodo kot EU dobavitelji šteti ko bodo te države vpeljale REACH.
2. Edini zastopnik je fizična ali pravna oseba uveljavljena v EU, ki jo določi proizvajalec snovi, pripravka ali izdelka izven območja EU, da izpolni obveznosti registracije za uvoznike.

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).