BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje > Klasificiranje in označevanje

Klasifikacija in označevanje snovi in pripravkov

   
 

Različni sistemi klasifikacije in označevanja (K&O) kemikalij so trenutno uporabljani po vsem svetu. Enaka snov je lahko na primer klasificirana kot "strupena" v Združenih državah, "škodljiva" v Evropski uniji in "ne nevarna" na Kitajskem. Za odpravitev teh neskladnosti in za izboljšano zaščito oseb in okolja v vseh državah, je bil določen razvoj Svetovno skladnega sistema klasifikacije in označevanja (GHS) pod zaščito Združenih narodov. GHS je bil formalno privzet leta 2002 s Ekonomskim socialnim svetom združenih narodov (UN ECOSOC) in je bil revidiran v letih 2005 in 2007.
Njegov cilj je izboljšanje komunikacije o nevarnostih za delavce, reakcijah v nujnih primerih in v prevozu, s skladnim označevanjem in kjer je uporabno, skladnostjo varnostnih listov.

Vpeljava GHS v EU

GHS je skupek mednarodnih priporočil. Zaradi tega je njihova uporaba izbirna. Ampak kot v večini držav, je Evropska zveza želela, da bi postali obvezni z vključitvijo v javno zakonodajo.
Relevantni kriteriji GHS so tako v celoti vključeni v zakonodajo prevozov v EU leta 2009. Glede na dobavo in uporabo kemikalij, je Evropska komisija konec leta 2008 privzela tako imenovano uredbo "CLP" (ES) št. 1272/2008 o klasifikaciji in pakiranju nevarnih snovi in mešanic, ki bodo v srednjem terminu zamenjale trenutni sistem.
Ta uredba upošteva kriterije klasifikacije in pravila označevanja GHS, vendar je izdelan tudi na osnovi 40 letnih izkušenj pridobljenih med vpeljavo obstoječe javne zakonodaje o kemikalijah. Dosežena stopnja zaščite je ohranjena z javnimi razredi nevarnosti, ki še niso del GHS in z ohranjanjem nekaterih trenutnih pravil klasifikacije in označevanja. Razen tega so bili v uredbi prevzeti vsi razredi nevarnosti GHS, vendar pa niso vključene določene kategorije (stopnje resnosti nevarnosti znotraj razredov), ki niso del trenutne zakonodaje. Uredba CLP vključuje nekatere razrede nevarnosti ali kategorije, ki niso prisotne v trenutni zakonodaji EU za dobavo in uporabo, vendar so, ali bodo, del evropskega sistema prevoza.

CLPCLP

Podrobnosti o vpeljavi uredbe CLP, vključno z letakom, ki prikazuje razvoj klasifikacije in označevanja kemičnih snovi, so na voljo na spletni strani enote CNRS za preprečevanje kemičnega tveganja (v angleškem jeziku).

Doslednost z REACH

Uredba CPL vključuje potrebna dopolnila, ki jih je potrebno izvesti z REACH, in določene odločbe REACH so prenesene vanjo:

  1. obveza podjetij za samostojno klasifikacijo njihovih snovi in mešanic in obveščanje o klasifikacijah;
  2. razvrščeni bodo skladni seznami snovi, klasificiranih na javni ravni;
  3. uveden bo inventar klasifikacije in označevanja, sestavljen iz vseh obvestil in skladnih klasifikacij navedenih zgoraj.

Vsi varnostni listi so osnovno sredstvo komunikacije na osnovi uredbe REACH, predpisi o varnostnih listih ostanejo v le tej.

Glavne spremembe predstavljene v prihodnji uredbi CLP

Uredba upošteva terminologijo GHS: izraz “snov” je ohranjen, izraz “pripravek” je zamenjan z izrazom “mešanica”; izraz “kategorija nevarnosti” je zamenjan z “razredom nevarnosti”. Razred nevarnosti pomeni naravo fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje in okolje. Določen razred nevarnosti lahko obsega razlikovanje, drugi razredi lahko vključujejo kategorije nevarnosti.
Uredba CLP določa 28 razredov nevarnosti: 16 fizikalnih razredov nevarnosti, 10 razredov nevarnosti za zdravje, en razred nevarnosti za okolje in dodaten razred za snovi nevarne za ozon. Razredi, ki temeljijo na fizikalno-kemijskih lastnostih so različni od trenutnih kategorij nevarnosti. Izgrajeni so na razredih, definiranih v mednarodni zakonodaji, povezani s prevozom nevarnih snovi. Določeni razredi zaradi tega evropejskim uporabnikom niso znani. Na drugi strani so nevarnosti za zdravje podobne nevarnostim definiranim v trenutnem sistemu, tudi če so organizirane in dodeljene znotraj razredov nevarnosti.

Kriteriji klasifikacije teh dveh sistemov, to pomeni pravila uporabljena za definiranje kemikalij, ki pripadajo razredu nevarnosti in kategoriji znotraj tega razreda, se lahko razlikujejo. Dodatno, bodo spremembe z omejenimi vrednostmi in metodami izračunavanja za mešanice verjetno povzročile, da bo več kemikalij klasificiranih v novem sistemu.

Označevanje po uredbi vključuje elemente kateri se v večini primerov, razlikujejo od tistih, ki se trenutno uporabljajo na delovnih mestih v Evropi. Zahtevana informacija vključuje identifikatorje izdelka, identiteto dobavitelja, piktograme nevarnosti, signalne besede, izjavo o nevarnosti in izjave o varnostnih ukrepih.

Za več informacij glejte elemente označevanja za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje in okolje.

Prehod med obema sistemoma

Uredba poskrbi za sočasen obstoj trenutnega in sistema CLP med prehodnim obdobjem. S 1. decembrom 2010 bo moralo biti razvrščeno označevanje snovi v skladu z novim sistemom CLP, vendar bodo morale biti, ob novih, v varnostnih listih še zmeraj omenjene klasifikacije na osnovi sedanjega sistema. Do 1. junija 2015 lahko podjetja odgovorna za označevanje kemikalij uporabljajo za mešanice enega izmed obeh sistemov. Če je izbran nov sistem, bodo označevanja morala biti pripravljena v skladu z le-tem, vendar bodo na varnostnih listih morale biti navedena obe klasifikacije. Od 1. junija 2015 naprej bodo trenutne direktive ukinjene in v celoti zamenjane z uredbo CLP.

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2009
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).