BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Glosar

   
 

Dajanje v promet
Pomeni dobavo ali prepustitev tretjemu za plačilo ali neodplačno. Uvoz se šteje za dajanje v promet.

Evropski agenciji za kemikalije (ECHA - European Chemicals Agency)
Agencija ustanovljena za namene upravljanja in v nekaterih primerih izvajanja tehničnih, znanstvenih in administrativnih vidikov uredbe REACH in za zagotavljanje doslednosti teh vidikov na ravni skupnosti. Agencija se nahaja v Helsinkih.

Intermediat
Pomeni snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (v nadaljevanju "sinteza"):
(a) neizoliran intermediat: pomeni intermediat, ki se med sintezo ne odstrani namerno (razen za vzorčenje) iz opreme, v kateri poteka sinteza. Takšna oprema vključuje reakcijsko posodo, njeno pomožno opremo in vso opremo, skozi katero gre(-do) snov(-i) med neprekinjenim ali saržnim procesom, ter cevi za prenos iz ene posode v drugo za naslednjo reakcijsko fazo, ne vključuje pa cistern ali drugih posod, v katerih se snov(-i) hrani(-jo) po proizvodnji;
(b) na mestu izoliran intermediat: pomeni intermediat, ki ne izpolnjuje kriterijev za neizolirani intermediat, pri čemer proizvodnja intermediata in sinteza druge(-ih) snovi iz tega intermediata potekata na istem mestu, izvaja pa ju ena ali več pravnih subjektov;
(c) transportiran izoliran intermediat: pomeni intermediat, ki ne izpolnjuje kriterijev za neizoliran intermediat, ki se prepelje z enega mesta na drugo mesto oziroma prepelje z drugega mesta.

Izdelek
Pomeni predmet, ki med proizvodnjo dobi posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegova kemična sestava. Primer izdelka je na primer avtomobil pero in telefon.

Nadaljnji uporabnik
Pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki ni proizvajalec ali uvoznik in uporablja snov kot tako ali v pripravku pri svoji industrijski ali poklicni dejavnosti. Distributer ali potrošnik ni nadaljnji uporabnik.

Pripravek
Pomeni zmes ali raztopino, sestavljeno iz dveh ali več snovi.

Proizvajalec
Pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki proizvaja snov v Skupnosti.

Proizvodnja
Pomeni proizvodnjo ali ekstrakcijo snovi v naravnem stanju.

Registracija
Registracija je predložitev tehnične dokumentacije Agenciji, in če je zahtevano kemijsko varnostno poročilo za snov proizvedeno ali uvoženo na območje Evropske unije (in Norveško, Islandijo in Liechtenstein enkrat izvršeno v teh državah).

Registracijski zavezanec
Pomeni proizvajalca ali uvoznika snovi oz. izdelovalca ali uvoznika izdelka, ki predloži registracijo snovi.

Snov
Pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim procesom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistotami, ki nastanejo pri uporabljenem procesu, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo.

Snov v postopnem uvajanju
Pomeni snov, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:
(a) snov je vpisana na Evropskem seznamu obstoječih kemijskih snovi (EINECS);
(b) snov se je proizvajala v Skupnosti ali v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, vendar pa je proizvajalec ali uvoznik ni dajal v promet, in sicer vsaj enkrat v 15 letih pred začetkom veljavnosti te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila;
(c) snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za prijavljeno v skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila.

Snov, ki ni v postopnem uvajanju
Snov, ki ni v postopnem uvajanju, v smislu člena 3.20. Za snovi, ki niso v postopnem uvajanju ne pridobijo s posebno prehodno ureditvijo za snovi v uvajanju na osnovi REACH in morajo zaradi tega biti registrirane pred začetkom proizvodnje ali uvažanja.

Uporaba
Pomeni predelavo, formulacijo, porabo, hrambo, posedovanje, obdelavo, polnjenje v posode, prenos iz ene posode v drugo, mešanje, izdelavo izdelka ali katero koli drugo uporabo.

Uvoz
Pomeni fizični vnos na carinsko območje Skupnosti.

Uvoznik
Pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki je odgovorna za uvoz.