BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje > Javno razpoložljive baze podatkov

Javno razpoložljive baze podatkov

   
 

REACH predvideva dostop javnosti do informacij o snoveh, ki jim je lahko izpostavljena. Spletišče Evropske agencije za kemikalije (ECHA) omogoča brezplačen dostop do informacij, ki niso zaupne in se hranijo v podatkovni bazi ECHA, vključno z nevarnimi lastnostmi, klasificiranjem in označevanjem, avtorizirano uporabo in ukrepi za obvladovanje tveganj.

Informacije, ki jih hrani ECHA

Podatkovna baza ECHA na enem mestu izbira informacije, posredovane za potrebe registracije, avtorizacije in omejevanja. Poleg tega, Uredba (CE) n° 1272/2008 predvideva, da sezname za razvrščanje in označevanje določa in vzdržuje ECHA. V okviru obvestila o klasificiranju in označevanju snovi, potrebnega po isti uredbi, mora vsak proizvajalec, izdelovalec izdelkov ali uvoznik ECHA posredovati naslednje informacije, razen če so že bile predložene kot del registracijske dokumentacije:

 • identifikator proizvajalca(-ev), izdelovalca(-ev) izdelkov ali uvoznika(-ov), odgovornih za plasiranje snovi na trg,
 • identifikator snovi,
 • klasifikacijo nevarnosti snovi,
 • oznako nevarnosti snovi,
 • značilne mejne ravni koncentracije, kjer je to zahtevano.

Agencija bo za posamezen vnos zapisala, ali je na ravni Skupnosti dogovorjeno usklajeno razvrščanje in označevanje.

Informacije, dostopne preko elektronskega javnega dostopa

Za naslednje informacije o snoveh, ne glede na to, ali so snovi samostojne, v zmeseh ali izdelkih, je omogočen brezplačen javni dostop v spletišču ECHA:

 • ime(-na) snovi, razen nekaterih snovi, za katere je bila predložena zahteva za zaupnost,
 • klasificiranje in označevanje snovi,
 • fizikalno-kemijski podatki, ki se nanašajo na snov, in podatke o poteh in vplivu na okolje,
 • rezultati vseh toksikoloških in ekotoksikoloških študij,
 • vse izpeljane vrednosti brez učinka (DNEL)1 ali predvidene koncentracije brez učinka (PNEC)2,
 • smernice za varno uporabo,
 • analitične metode, če so zahtevane v skladu z dodatkom IX ali X uredbe REACH, ki omogočajo zaznavanje nevarne snovi v primeru izpusta v okolje, kot tudi ugotavljanje neposredne izpostavljenosti ljudi.

Razen v primeru, da se zahteva po zaupnosti oceni za upravičeno, bodo tudi naslednje informacije dane na razpolago:

 • če je bistvena za klasificiranje in označevanje, stopnja čistosti snovi in identifikacija nečistoč in/ali dodatkov, za katere je bilo ugotovljeno, da so nevarni,
 • skupna tonaža, za katero je določena snov registrirana,
 • povzetki študij3 ali podrobni povzetki študij4,
 • dodatne informacije, navedene v varnostnem listu, ki dopolnjujejo prosto dostopne informacije,
 • trgovsko(-a) ime(-na) snovi.

 

1. DNEL: stopnja izpostavljanja snovem, nad katero naj se ljudje ne bi izpostavljali.
2. PNEC: koncentracija snovi, pod katero naj se škodljivi učinki na zadevnem okoljskem področju ne bi pojavili.
3. Povzetek študije: pomeni povzetek ciljev, metod, rezultatov in zaključkov celotnega poročila o študiji, ki podaja zadostne informacije za ocenitev ustreznosti študije.
4. Podroben povzetek študije: pomeni podroben povzetek študije3, ki zagotavlja zadostne informacije za neodvisno ocenitev študije pri minimalni potrebi po pregledovanju celotnega poročila o študiji.

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).