BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje > Uporaba avtorizacije

Uporaba avtorizacije

   
 

Avtorizacijski postopek po uredbi REACH omogoča nadzor tveganj, ki jih prinašajo zelo nevarne snovi (SVHC) zaradi svojega vpliva na zdravje ljudi in okolje, ter spodbujanje hitre zamenjave tovrstnih snovi s primernimi nadomestnimi snovmi. Avtorizacija je zato obvezna pri plasiranju na trg in uporabi snovi, vključene v Dodatek XIV, ne glede na to, ali gre za samostojno snov, mešanico ali izdelek.

Identifikacija snovi

Postopek avtorizacije v skladu z uredbo REACH se začne z identifikacijo snovi, ki so zaradi svojih bistvenih lastnosti1 zelo nevarne. ECHA za vsako nevarno snov pripravi dokumentacijo v skladu z Dodatkom XV, izda obvestilo, ki navaja, da je snov identificirana za morebitno vključitev v Dodatek XIV, in jo nato uvrsti v seznam kandidatov. ECHA nato Evropski komisiji pošlje priporočilo za vključitev prednostnih snovi, ki so ocenjene kot PBT2 ali vPvB3, katerih raba je široko razpršena ali ki se uporabljajo v velikih količinah. Komisija nato odloči o vključitvi snovi kandidata v Dodatek XIV, t. j. v seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija.

Vsebina Dodatka XIV

Dodatek XIV je preglednica, ki vsebuje predvsem identifikator snovi in bistvene lastnosti, ki so povzročile vključitev in prehodne načrte. Nekatere uporabe in kategorije uporab so lahko označene kot izvzete iz zahtevka za avtorizacijo. Dodatek XIV lahko določa tudi obdobja ponovnega preverjanja za nekatere uporabe.

Vloga za avtorizacije in odobritev avtorizacij

Za vsako plasiranje na trd in uporabo snovi, vključeno v seznam za avtorizacijo (Dodatek XIV), morajo proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji stopnji oddati vlogo za avtorizacijo agenciji ECHA v kateri opredelijo, katera uporaba je nevarna, ter priložiti poročilo o kemijski varnosti (CSR) in analize nadomestnih snovi ter njihovih možnih nevarnosti. Oddaja vloge za avtorizacijo je plačljiva.

Komisija za ocenjevanje tveganj in Komisija za družbenoekonomske analize preučita vlogo in pripravita osnutek mnenja. ECHA nato pošlje končna mnenja Komisiji, državam članicam in prijavitelju. Komisija nazadnje odloči, ali se avtorizacija dodeli ali ne.

Avtorizacija se lahko dodeli za uporabo snovi samo, če je utemeljeno, da so tveganja za zdravje ljudi in okolje primerno nadzorovana, da družbenoekonomske koristi odtehtajo tveganja in da ni primernih nadomestnih snovi. Avtorizacija natančno opredeljuje osebe, katerim je dodeljena, identifikator snovi, avtorizirane uporabe in vse potrebne pogoje. Vsaka avtorizacija ima referenčno številko, ki jo mora imetnik ali uporabnik na nižji stopnji vključiti v oznako snovi ali mešanice, ki snov vsebuje, preden ju plasira na trg. Vsak uporabnik na nižji stopnji, ki uporablja snov, za katero je potrebna odobritev avtorizacije (cf Uporabne snovi), mora obvestiti ECHA, ki posodablja register uporabnikov na nižji stopnji, ki uporabljajo snov, za katero je potrebna odobritev avtorizacije.

 

1. Skladno s 57. členom so zelo nevarne tiste snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, snovi, ocenjene kot PBT/vPvB (ki izpolnjujejo kriterije Dodatka XIII ali pa so tako identificirane za posamezne primere), in povzročitelji endokrinih motenj.
2. PBT: trajne, bioakumulativne in toksične.
3. vPvB: izredno obstojne in zelo bioakumulativne.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) št. 1907/2006).