BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje > Varnostni listi

Varnostni listi

   
 

Da lahko imajo vsi uporabniki snovi kot takšnih, v pripravkih ali v izdelkih potrebne podatke za varno rokovanje, se informacije prenašajo navzdol po dobavni verigi. To omogoča delodajalcu določanje, ali so na delovnem mestu prisotni kakršnikoli nevarni kemijski povzročitelji ali zadevne snovi, in da oceni morebitno tveganje za zdravje in varnost delavcev, ki bi izhajalo iz njihove uporabe. Primarno orodje te komunikacije je varnostni list. Če ni zahtevan, morajo biti priskrbljene druge pomembne informacije, ki uporabniku(-om) na nižji stopnji omogočajo identifikacijo in izvedbo primernih ukrepov upravljanja tveganja.

fds

Snovi ali pripravki, pokrite z varnostnim listom

Dobavitelj snovi ali pripravka mora preskrbeti varnostni list:

 • če snov ali pripravek izpolnjuje zahteve za klasifikacijo kot nevarno v skladu z direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES1;
 • Če je snov obstojna, bioakumulacijska in strupena (PBT) ali izredno obstojna in zelo bioakumulacijska (vPvB) v skladu s kriteriji določenimi v dodatku XIII Uredbe REACH;
 • če je snov prisotna na seznamu kandidatov za morebitno vključitev v dodatek XIV Uredbe REACH (snovi, ki so predmet avtorizacije).
Dobavitelj mora prav tako posredovati varnostni list, kjer pripravek ne izpolnjuje kriterijev za klasifikacijo kot nevaren, a vsebuje:
 • vsaj eno snov, ki predstavlja nevarnost za zdravje ljudi ali okolje v posamični koncentraciji ≥ 1% na maso za ne-plinaste pripravke in ≥ 0,2% na prostornino za plinaste pripravke;
 • vsaj eno snov, ki je obstojna, bioakumulacijska in strupena (PBT) ali izredno obstojna in zelo bioakumulacijska (vPvB) v skladu s kriteriji določenimi v dodatku XIII Uredbe REACH v posamični koncentraciji ≥ 0,1% na maso za ne-plinaste pripravke;
 • snov prisotno na seznamu kandidatov za morebitno vključitev v dodatek XIV Uredbe REACH (snovi, ki so predmet avtorizacije) v posamični koncentraciji ≥ 0,1% na maso za ne-plinaste pripravke;
 • snovi, za katere obstajajo meje izpostavljenosti na delovnem mestu s strani Skupnosti.

Opomba:
Če uporabnik na nižji stopnji ali distributer ne zahtevata drugače, varnostni list ni dobavljen, kjer so nevarne snovi ali pripravki ponujeni ali prodani splošni javnosti z zadostnimi informacijami, ki uporabnikom omogočijo izvajanje potrebnih ukrepov v povezavi z zaščito zdravja ljudi, varnosti in okolja.

Informacije navedena na varnostnem listu

Varnostni list ima 16 naslovov: za več informacije glejte dokumente 16 naslovov varnostnih listov in Berem varnostni list. Kjer je bil izdelan kemijski varnostni list kot del postopka registracije, mora biti odgovarjajoč scenarij izpostavljenosti (za identificirane uporabe) naveden v dodatku varnostnega lista. Varnostni list mora biti dobavljen v uradnem jeziku države članice v kateri je snov ali pripravek plasirana na trg, razen če zadevna država članica tega preskrbi na kakšen drug način. Preskrbljen mora biti brezplačno na papirju ali v elektronski obliki. Dobavitelj mora posodobiti varnostni list brez zamika, v naslednjih primerih:

 • kakor hitro so na razpolago nove informacije povezane z ukrepi upravljanja tveganja ali nevarnostmi;
 • ko je avtorizacija odobrena ali zavrnjena;
 • ko je naložena omejitev.

Nova verzija, identificirana kot "Revizija: (datum)", mora biti dana na razpolago brezplačno na papirju ali v elektronski obliki vsem predhodnim prejemnikom, ki jim je bila dostavljena v predhodnih 12 mesecih: Vse posodobitve sledečih registracij snovi morajo vključevati številko registracije.

Informacije o snoveh ali pripravkih za katere varnostni list ni zahtevan

Vsak dobavitelj snovi kot takšne ali v pripravku, ki ne rabi posredovati varnostnega lista, mora prejemnike preskrbeti z naslednjimi informacijami:

 • navedbo ali je snov predmet avtorizacije in podrobnosti o odobrenih ali zavrnjenih avtorizacijah v tej dobavni verigi;
 • podrobnosti o naloženih omejitvah;
 • vse druge razpoložljive in relevantne informacije o snoveh, potrebne za omogočanje primernega upravljanja tveganja, ki jih je treba identificirati in uporabljati. To vključuje posebne pogoje, ki jih navede registracijski zavezanec v registracijski dokumentaciji, ki mu omogočajo izvajanje nekaterih testov, ki jih zahteva Uredba REACH;
 • številko registracije, če je na razpolago, za vse snovi za katere so informacije komunicirane v zgoraj navedenih točkah.

Informacije morajo biti posredovane brezplačno na papirju ali v elektronski obliki in morajo biti posodobljene tako pogosto, kot je potrebno z enakim postopkom kot za varnostni list.

Informacije o snoveh v izdelkih

Vsak dobavitelj izdelka, ki vsebuje snov prisotno v seznamu kandidatov za morebitno vključitev v dodatek XIV Uredbe REACH (snovi, ki so predmet avtorizacije), v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso količine, morajo preskrbeti strokovne prejemnike izdelka z zadostno količino informacij (vsaj ime snovi), da omogočijo varno uporabo izdelka.

Relevantne informacije morajo biti preskrbljene uporabniku na njegovo zahtevo v roku 45 dni po prejemu zahtevka. Za celoten pregled, prosimo glejte Komunikacija navzdol po dobavni verigi.

1. Direktiva sveta 67/548/EEC z dne 27. junija 1967 o prilagajanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snov (OJ 196, 16.8.1967, p. 1). Direktiva kot zadnjič dopolnjena z Direktivo 2006/121/EC (OJ L 396, 30.12.2006, str. 850). Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maj 1999 o prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snov. Direktiva kot zadnjič dopolnjena z Direktivo 2006/8/EC (OJ L 200, 24.01.2006, str. 12). Te direktive bodo ukinjene z uredbo št. 1272/2008 z veljavnostjo od 1. junija 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2009
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).