BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Obveznosti uporabnikov > Uporabne snovi

Snovi, ki so lahko uporabljene in so dane na trg

   
 

Med obvezami s katerimi se lahko sreča uporabnik na nižji stopnji v skladu z Uredbo REACH je, da mora najprej preveriti ali lahko dano snov uporabi ali ne in jo lahko da na trg.

Snovi, za katere je potrebna registracija

V skladu z Uredbo REACH, uporabniki na nižji stopnji ne smejo uporabljati in dati na trg snovi, ki niso registrirane, če je registracija zahtevana. To pomeni, da lahko izdelek, ki je uporabljan in dan na trg vsebuje le snovi, ki:

  • so proizvedene/uporabljene s strani proizvajalca ali uvoznika v količinah pod 1 tono na leto, ali
  • so izvzete iz Uredbe REACH ali specifično iz registracije, ali ki
  • so bile (ali bodo) predhodno registrirane1 in imajo kasnejši rok registracije, ali
  • so registrirane2.

To se nanaša na snovi kot takšne, snovi v pripravkih in tiste, ki so namenjene za sproščanje iz izdelkov3 v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe. V praksi morajo uporabniki na nižji stopnji zagotoviti, da se dobavitelj zaveda Uredbe REACH in deluje v skladu z zahtevami le-te. Če je dobavitelj distributer ali drugi uporabnik na nižji stopnji, mora predložiti zahtevek naslednjemu akterju v dobavni verigi. Če gre za veliko število snovi, morda ne bo izvedljivo stopiti v stik z vsemi dobavitelji naenkrat, tako da bo uporabnik na nižji stopnji morda osredotočil svoje vire najprej na najpomembnejše snovi. Vendar pa to pomeni, da je morda ogrožena uporaba drugih snovi zaradi možne neskladnosti z Uredbo REACH.

Snovi, ki so predmet obveščanja

Snovi uporabljene za namene izdelkov in procesno orientiranih raziskav in razvoja (PPORD) lahko prejmejo oprostitev iz postopka registracije, če niso prijavljene Evropski agenciji za kemikalije. Ta oprostitev velja 5 let in je na podlagi zahtevka lahko podaljšana za nadaljnjih 5 let (10 let v primeru zdravil ali snovi, ki se ne nahajajo na trgu), v kolikor je to lahko utemeljeno s programom raziskave in razvoja. Ta oprostitev se nanaša le na količino snovi, ki jo sama proizvajalec ali uvoznik ali v sodelovanju z omejenim številom navedenih strank uporabljata v namene PPORD. Agencija se lahko odloči za določitev pogojev za zagotavljanje, da bo s snovjo ravnalo je osebje navedenih strank v predvidljivih nadziranih pogojih in da bodo preostale količine ponovno zbrane za odstranitev po obdobju oprostitve. Uporabnik snovi na nižji stopnji, ki je naveden kot eden izmed izbranih strank s katero proizvajalec ali uvoznik sodeluje v obvestilu PPORD, mora uporabljati snov le za namene PPORD in v pogojih določenih s strani Agencije, ki mu jih posreduje dobavitelj.

Druga vrsta obvestila zadeva nekatere zelo zadevnih snovi prisotnih v izdelkih. Če je snov identificirana za morebitno vključitev v dodatek XIV Uredbe REACH (seznam snovi, ki so predmet avtorizacije) in je prisotna v skupni količini več kot eno tono na leto v izdelkih proizvajalca, v koncentraciji nad 0,1% mase na maso količine - če še niso registrirane za to uporabo - mora biti snov objavljena (razen če je izpostavljenost ljudi ali okolja lahko izločena med običajnimi ali razumljivo predvidenimi pogoji uporabe vključno z odstranjevanjem). Za preprečevanje prekinitve v dobavni verigi zaradi pomanjkljivega obveščanja (ali registracije), mora uporabnik na nižji stopnji zagotoviti, da izdelovalec izdelka navzgor po dobavni verigi deluje v skladu z Uredbo REACH.

Snovi, ki so predmet avtorizacije

Uporaba nekaterih snovi je lahko predmet zahtevka za avtorizacijo. To nakaže dobavitelj, ali v 15. poglavju varnostnega lista ali kot del posredovane informacije, če varnostni list ni zahtevan. Uporabniki na nižji stopnji lahko preverijo tudi naslednji seznam, ki ga objavlja Agencija: seznam kandidatov snovi za morebitno vključitev v dodatek XIV Uredbe REACH (snovi, ki so predmet avtorizacije), priporočila za snovi, ki bodo vključene v dodatek XIV (prva priporočila 1. junija 2009) in dodatek XIV, ko bo na razpolago.
Uporabnik na nižji stopnji lahko uporabi snov, ki je predmet avtorizacije4 pod pogojem, da je uporaba v skladu s pogoji odobrene avtorizacije akterja navzgor po dobavni verigi. Uporabnik mora to Agenciji sporočiti vsaj 3 mesece po sprejemu avtorizirane snovi kot takšne ali v pripravku. Če uporaba ni pokrita s takšno avtorizacijo in jo želi uporabnik nadaljevati, bo morda sam uporabnik na nižji stopnji moral vložiti vlogo za avtorizacijo za lastno uporabo in, če je uporabno, za uporabo njegovih strank.
Če vloga za avtorizacijo ni vložena, mora uporabnik snov prenehati uporabljati do roka, določenega v dodatku XIV in po tem datumu5 snovi kot takšne ali v pripravku več ne sme dostavljati strankam.

Snov navedena v dodatku XIV je lahko uporabljena za uporabe, ki so oproščene avtorizacije. Uporabnik na nižji stopnji mora tako preveriti, ali je uporaba oproščena ali ne. Če je, lahko uporabo nadaljuje brez avtorizacije. Vendar pa mora vpeljati pogoje uporabe in ukrepe upravljanja tveganja, ki mu jih posreduje dobavitelj.

Snovi, ki so predmet omejitve

V skladu z Uredbo REACH, lahko omejitve omejijo uporabo snovi. Če se za snov uporabljajo omejitve, ali za snovi kot takšne ali v pripravku ali izdelku, lahko uporabnik na nižji stopnji nadaljuje uporabo, če je v skladu s temi omejitvami. Dobavitelj mora vključiti informacije ali je dobavljena snov predmet omejitve v 15. poglavju varnostnega lista. Če varnostni list ni zahtevan, mora dobavitelj preskrbeti informacije o vsaki snovi, ki je predmet omejitev.
V nekaterih primerih, je lahko omejitev v obliki popolne prepovedi uporabe snovi in v tem primeru uporabnik na nižji stopnji snovi več ne bo mogel uporabljati (datum prepovedi je določen v dodatku XVII Uredbe REACH). V drugih primerih so lahko določene uporabe prepovedane ali so uporabljeni drugi pogoji za nadzor tveganja snovi. Glede avtorizacije mora uporabnik na nižji stopnji preveriti ali je uporaba oproščena omejitve ali ne.


1. Uredba REACH izdeluje posebno prehodno ureditev za snovi, ki so, v določenih pogojih, že bile proizvajane ali plasirane na trg pred veljavnostjo Uredbe z dne 1. junijem 2007. Te snovi imenovane “snovi v postopnem uvajanju” so predmet postopka registracijskega sistema v različnih časovnih obdobjih, in ne naenkrat. Predpogoj pridobivanja prehodne ureditve je predhodna registracija snovi v postopnem uvajanju. Predhodna registracija se izvede v šest mesečnem obdobju od 1. junija 2008 do 1. decembra 2008. Z 1. januarjem 2009 Agencija objavi seznam predhodno registriranih snovi na svoji spletni strani. Če snov ni na seznamu, lahko uporabnik Agencijo obvesti o interesu za to snov. Agencija nato objavi ime snovi na svoji spletni strani. Na zahtevek potencialnega registracijskega zavezanca mu Agencija posreduje kontaktne podatke uporabnika na nižji stopnji. Proizvajalci in uvozniki, ki snov v postopnem uvajanju uporabljajo prvič v količinah, ki presegajo 1 tono na leto po 1. decembru 2008, lahko Agenciji predložijo predhodno registracijo. Pogoj za to je, da se predhodna registracija izvede v roku 6 mesecev od prve proizvodnje/uvoza in pod pogojem, da je datum predhodne registracije vsaj 12 mesecev pred relevantnim rokom za registracijo.
2. Ko je za zadevno snov registracija popolna, je registracijskemu zavezancu za zadevno snov dodeljena številka registracije. Po prejemu te številke, mora le-ta biti vključena v varnostni list dobave.
3. Proizvajalci izdelka morajo predhodno registrirati/registrirati snovi prisotne v izdelkih v skupni količini več kot ene tone na leto in so namenjene sproščanju v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe, če zadevna snov že ni bila registrirana za to uporabo (navzgor v isti dobavni verigi ali v drugi dobavni verigi).
Prav tako je treba upoštevati, da lahko Agencija v določenih pogojih zahteva registracijo snovi prisotnih v izdelku, ki niso namenjene za sproščanje.
4. Številka odobrene avtorizacije je navedena na kemijski oznaki.
5. Končni datum: datum od katerega je plasiranje snovi na trg in uporaba snovi prepovedana, če avtorizacija ni odobrena.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).