BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Podatki o snoveh > Informacije zahtevane za registracijo

Informacije zahtevane za tehnično dokumentacijo za registracijo

   
 

Tehnična dokumentacija vsebuje informacije o lastnostih in klasifikacijah snovi, prav tako kot o uporabah in smernicah za varno uporabo.


Podatki o bistvenih lastnostih snovi za registracijo

Na osnovi uredbe REACH, so registracijski zavezanci zavezani k zbiranju vseh razpoložljivih relevantih informacij o bistvenih značilnostih snovi za registracijo, ne glede na proizvedeno ali uvoženo količino. Vendar sta tip in količina informacij, zahtevanih kot minimum za izpolnjevanje obveznosti uredbe REACH, odvisni od količine, ki se proizvaja ali uvaža na območje Evropske unije. Dodatki VII do X uredbe REACH določajo minimalno zahtevane podatke za dano snov glede na njeno tonažo.

 

ZAHTEVANI PODATKI O BISTVENIH LASTNOSTIH ZA REGISTRACIJO

 

PC, toksikološke in ekotoksikološke informacije

Fizikalno-kemijske lastnosti (PC)

Toksikološke in ekotoksikološke informacije

PC, toksikološke in ekotoksikološke informacije

Toksikološke in ekotoksikološke informacije

 

Vsi razpoložljivi relevantni podatki

Dodatek VII zahteve

Dodatek VII
zahteve

Dodatek VIII
zahteve

Dodatek IX
zahteve

Dodatek X
zahteve

1-10 t/l

 •1

 

 

 

10-100 t/l

 

 

100-1.000 t/l

 •2

 

≥ 1000 t/l

 •2

 •2

1. Za količino najnižje tonaže (1 do 10 t na leto na proizvajalca ali uvoznika) so zahtevane minimalne informacije omejene na fizikalno-kemijske lastnosti:
- če je snov “snov v postopnem uvajanju”, je snov, ki se že proizvaja ali uvaža, v določenih pogojih, pred uvedbo uredbe REACH dne 1. junija 2007 in
- če je za snov predvidevano, da ne bo izpolnila kriterijev za kategorijo 1 ali 2 klasifikacije za rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje in PBT ali vPvB kriterijev (PBT: obstojni, bioakumulativni in strupeni - vPvB: zelo obstojni, zelo bioakumulativni) in,
- snov nima razpršilne ali razkropljene uporabe in se predvideva, da ne bo izpolnila kriterijev za klasifikacijo za zdravje ljudi ali okoljsko nevarnost.
2. Na tej stopnji, mora registracijski zavezanec predložiti predlog in urnik za izpolnitev zahtevanih informacij tega dodatka.


Ko je dosežena meja nove tonaže, mora biti naslovljen naslednji odgovarjajoči dodatek REACH.
Stolpec 1 dodatka VII do X REACH predpisuje standardne zahtevane informacije (glejte preglednico REACH standardne zahtevane informacije). Te standardne zahteve so pa lahko prilagojene (preložene ali povečane), če je to primerno upravičeno. Za vsakega izmed REACH dodatkov VII do X, 2. stolpec navaja specifična pravila za prilagajanje (na primer izpostavljanje ali karakteristike nevarnosti) v skladu s katerimi so lahko standardno zahtevane informacije spremenjene.
Dodatno k tem specifičnim pravilom, so lahko standardne zahtevane informacije prilagojene tudi glede na splošna pravila vsebovana v dodatku XI uredbe REACH, na primer v primerih kjer testiranje ni tehnično možno ali testiranje ni znanstveno potrebno ali temelji na upoštevanju izpostavitve.


Informacije o izpostavljenosti

Informacije o proizvajanju, (če znotraj Evropske unije), uporabi, rokovanju in odstranjevanju snovi (t.p. preko celotnega življenjskega ciklusa) ali izdelkov, ki vsebujejo snov, morajo biti zbrane, da nudijo vpogled v izpostavljenost populacij in delov okolja, prav tako kot narava izpostavljenosti na primer pot, pogostost in trajanje (dodatek VI uredbe REACH, poglavja 3 in 5 in, za snovi v količinah med 1 in 10 tonami na leto na registracijskega zavezanca, dodatek VI, poglavje 6).

Te informacije upravljajo zahtevane podatke o bistvenih lastnostih dane snovi: Na primer če je omejeno ali dobro nadzorovano izpostavljanje ljudi na delovnem mestu med nekaj dnevi na mesec, dolgoročne študije strupenosti ne bodo potrebne.

Za snovi proizvedene ali uvožene v količinah med 1 in 10 tonami na leto in na proizvajalca/uvoznika, bodo te informacije uporabljene za sklepanja o razpršilni ali razkropljeni uporabi.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).