BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Ocenitev kemijske varnosti

Ocenitev kemijske varnosti

   
 

REACH temelji na načelu, da bi morala industrija izdelovati, uvažati, uporabljati snovi ali jih posredovati na trg na način, ki omogoča, da ne vplivajo sovražno na zdravje ljudi in na okolje. V ta namen morajo proizvajalci in uvozniki zbrati ali pridobiti podatke o snoveh in oceniti, kako lahko tveganje za zdravje ljudi in na okolje nadzirajo ob uporabi primernih ukrepov za obvladovanje tveganja. Za vse snovi, ki so izdelane ali uvožene v količinah, enakih ali manjših od 10 ton na leto, je potrebno opraviti ocenitev kemijske varnosti (CSA) in jo dokumentirati v poročilu o kemijski varnosti (CSR). Ocenitev kemijske varnosti mora obravnavati tako proizvodnjo snovi kot vse identificirane uporabe. Poročilo o kemijski varnosti (CSR) vsebuje podroben povzetek informacij o učinku snovi na zdravje ljudi in nevarnih lastnostih snovi za okolje, ter ocenitev izpostavljenosti in tveganja, kjer je takšna ocenitev zahtevana.

Poročilo o kemijski varnosti (CSR) morajo morda pripraviti drugi akterji:

  • Uporabniki na nižji stopnji, ki potrebujejo ali želijo izdelati lastno ocenitev in poročilo (CSA/CSR);
  • Proizvajalci ali uvozniki izdelkov, ki vsebujejo snovi, namenjene za izpust iz izdelka, če snov v ta namen še ni registrirana. Poročilo o kemijski varnosti (CSR) je potrebno, če je snov v teh izdelkih prisotna v količinah nad 10 ton na leto;
  • Proizvajalci, uvozniki ali uporabniki na nižji stopnji, ki ocenitev in poročilo (CSA/CSR) pripravljajo kot del vloge za avtorizacijo.

V določenih primerih ocenitve kemijske varnosti ni potrebno opraviti:

  • za snov, katere koncentracija v zmesi je pod določenimi mejnimi vrednostmi koncentracije,
  • za izolirane intermediate (vmesne snovi), na kraju samem ali med prevozom,
  • za v proizvode in postopke usmerjene raziskave in razvoj (PPORD),
  • če je uporaba snovi že uravnavana s specifično zakonodajo in je zato izvzeta iz registracije (npr. biocidi, pesticidi, farmacevtski pripravki).

Ocenitve kemijske varnosti ni potrebno izdelati za tveganja za zdravje ljudi za končne uporabe materialov, ki prihajajo v stik s hrano, in kozmetične izdelke, saj se tovrstna ocena opravi v okviru drugih zakonov.

Koraki ocenjevanja

Diagram »Načela ocenitve kemijske nevarnosti v skladu z uredbo REACH« povzema korake postopka ocenjevanja (CSA).

Ocenitev kemijske nevarnosti snovi mora obsegati naslednje korake:

 

Vsak registracijski zavezanec mora prepoznati in uporabljati ustrezne ukrepe za primeren nadzor tveganja, opredeljene v ocenitvi kemijske varnosti, in jih, kjer je to primerno, priporočiti v varnostnih listih, ki jih posreduje. Vsak registracijski zavezanec, ki mora opraviti ocenitev kemijske varnosti, mora skrbeti, da je njegovo poročilo o kemijski varnosti dostopno in ažurno.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).