BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Podatki o snoveh > Identifikacija snovi

Identifikacija snovi in imenovanje

   
 

REACH uredba se osredotoča izključno na snovi. Za zagotavljanje pravilnega delovanja sistema REACH, je nedvoumna identifikacija snovi bistvena.


Snovi znotraj področja delovanja REACH

REACH zadeva proizvajanje, uvažanje, spravljanje na trg in uporabo samih snovi, v pripravkih (namenske mešanice raztopin sestavljenih iz dveh ali več snovi) in izdelkov.
Pripravki in izdelki kot takšni niso uravnavani z REACH. Zaradi tega, z namenom izpolnjevanja predpisov REACH, in razen tega k inventarju samostojnih substanc, morajo proizvajalci in uvozniki imeti seznam vseh snovi prisotnih v proizvedenih ali uvoženih pripravkih in izdelkih.

Na osnovi REACH, snov pomeni kemijski element in njegove zmesi v naravnem stanju ali pridobljene s proizvodnim postopkom, vključno z dodatki, ki so potrebni za ohranjanje stabilnosti, in nečistoč, ki izhajajo iz uporabljenega postopka, ampak z izključitvijo katerih koli raztopin, ki bi jih lahko oddvojili brez vpliva na stabilnost snovi ali spreminjanja njene sestave.

Ta definicija presega čisto kemijsko zmes, ki je definirana kot enojna molekularna struktura.
Snovi znotraj delovnega področja REACH so tipično proizvodi kemijske reakcije v proizvodnji in lahko vsebujejo mnogovrstne različne sestavine. Snovi, kot definirane v REACH, tudi vključujejo kemijsko pridobljene snovi ali snovi izolirane iz naravnih materialov, ki lahko vsebujejo enojen element ali molekulo (na primer čiste kovine ali določeni minerali) ali nekaj sestavin.

Nekatere snovi so izvzete iz REACH ali delov REACH (za več informacij, glejte preglednico Področje dejavnosti uredbe REACH).


Različne vrste snovi

Za identifikacijo in imenovanje v REACH, so snovi razdeljene v dve glavni skupini:

  1. “Dobro opredeljene snovi”: snovi z določenimi kvalitativnimi in kvantitativnimi sestavami.
  2. “UVCB snovi”: snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali.

Raznolikost sestave za dobro opredeljene snovi je določena z zgornjo in spodnjo mejo obsega koncentracije glavnih sestavin. Za UVCB snovi, je raznolikost relativno visoka in/ali nepredvidljiva.

Ko je zahtevana registracija za “dobro opredeljeno snov”, bi naj vključevala kemijsko sestavo snovi, kemijsko identiteto in vsebino vsake sestavine v snovi. Za nekatere vrste snovi, sama kemijska sestava ni dovolj za karakterizacijo in identifikaciji snovi je treba dodati nekaj dodatnih fizikalnih parametrov o kemijski strukturi (na primer morfologija kristalov).

“UVCB snovi” zahtevajo druge vrste informacij za njihovo identifikacijo dodatno k temu, kaj je o njihovi kemijski sestavi znanega, ker:

  1. je število sestavin relativno veliko in/ali
  2. je sestavina v velikem deležu neznana in/ali
  3. je raznolikost sestavine relativno velika ali slabo predvidljiva.

Ko je registracija zahtevana za UVCB snov, morajo proizvajalci/uvozniki vključiti ime, izvor ali vir in najpomembnejše korake izvedene med proizvajanjem. Pomembni identifikatorji so lahko tudi lastnostni drugih snovi.

Pravila za imenovanje različnih substanc so navedena v diagramu Identifikacija in imenovanje snovi.


Identifikacija enakih snovi

Proizvajalci in uvozniki morajo določiti, če njihovo posamično snov lahko štejejo kot enako za namene uredbe REACH. Identifikacija enakih snovi je pomembna v souporabi podatkov, omogoča omejeno testiranje snovi in temelji na pravilni identifikaciji snovi.


Združevanje strukturno sorodnih snovi

REACH, dodatek XI odpira možnost ocenjevanja kemikalij ne na osnovi vsake posebej, ampak z združevanjem kemikalij v kategorije.
Kemijska kategorija je skupina kemikalij, katerih fizikalno-kemijske lastnosti in lastnosti za zdravje ljudi in/ali okoljske toksikološke lastnosti in/ali lastnosti vpliva na okolje so podobne ali sledijo pravilnemu vzorcu kot rezultat strukturne podobnosti (ali drugih podobnih karakteristik). Uporaba pristopa kategorij pomeni, da bo možno identificirati lastnosti, ki so običajne za vsaj nekaj členov kategorije. Ta pristop tudi nudi osnovo za identifikacijo možnih trendov v lastnostih kategorije.
Posledično je možno razširiti uporabo izmerjenih podatkov na podobne netestirane kemikalije. Zanesljive ocenitve, ki so ustrezne za klasifikacijo in označevanje in/ali upravljanje tveganja so lahko tako izdelane brez nadaljnjih testiranj.

Proizvajalci in uvozniki imajo tako interes za pravilno identifikacijo njihove snovi, saj jim tudi omogoča, da določijo ali je združevanje možno.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).