BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Podatki o snoveh > Obveznost registracije

Obveznost registracije

   
 

REACH temelji na principu, da bi morala industrija izdelovati, uvažati, uporabljati snovi ali jih spraviti na trg na način, da, na osnovi razumljivo predvidenih pogojev, ne vplivajo sovražno na zdravje ljudi in na okolje. Za zagotavljanje tega, morajo proizvajalci in uvozniki1 zbrati ali pridobiti podatke o snoveh in oceniti, kako lahko tveganje za zdravje ljudi in na okolje nadzirajo ob uporabi primernih ukrepov upravljanja tveganja.

Dokaz, da te obveznosti dejansko izpolnjujejo, prav tako kot iz razlogov transparentnosti, REACH od proizvajalcev in uvoznikov zahteva, da Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) predložijo registracijsko dokumentacijo, ki vsebuje:

  1. tehnično dokumentacijo, ki vključuje podatke o snovi
  2. in, za snovi v količinah 10 ali več ton na leto na registracijskega zavezanca, kemijsko varnostno poročilo z oceno, katera tveganja za zdravje ljudi in okolje so lahko nadzorovana.

Snovi, za katere je potrebna registracija

Obveznost registracije se nanaša na snovi izdelane ali uvožene v količinah 1 tone ali več na leto in na proizvajalca/uvoznika. V osnovi se nanašajo na vse posamične kemijske snovi kot takšne ali v pripravkih. Nanašajo se na snovi v izdelkih, če so snovi namenjene sproščanju med običajnimi in razumno predvidljivimi pogoji uporabe ali na zahtevo Evropske agencije za kemikalije (glejte diagram Zahteve za snovi v izdelkih).


Snovi izvzete iz registracije

Nekatere snovi so popolnoma izvzete iz REACH in tako tudi iz registracije: radioaktivne snovi, snovi pod carinskim nadzorom, neizolirani intermediati in snovi uporabljene za obrambo, ki jih pokriva Državna imunost. Razen tega so izvzeti tudi odpadki, saj niso snov, pripravek ali izdelek v skladu s pomenom REACH.

Druge snovi so specifično izvzete iz registracije, če sodijo pod drugo enakovredno zakonodajo (snovi uporabljene v zdravilih, hrani ali krmilih). Dodatno so, nekatere identificirane snovi ali kategorije snovi in snovi iz določenih identificiranih postopkov, prav tako izvzete iz registracije. Smatra se, da le-te predstavljajo minimalno tveganje za zdravje ljudi in okolje (snovi navedene v dodatku IV) ali je njihova registracija domnevana kot neprimerna ali nepotrebna (snovi ali postopki navedeni v dodatku V). Polimeri so zaenkrat še izvzeti iz registracije, vendar morajo proizvajalci in uvozniki polimerov kljub temu nadaljevati z registracijo monomernih in drugih snovi, ki jih uporabljajo za proizvajanje polimerov (glejte preglednico Predpisi za polimere in monomere). Reciklirane ali ponovno pridobljene snovi, ki so že registrirane ali ponovno uvožene snovi, so prav tako izvzete iz registracije.

Za več informacij glejte preglednico Področje dejavnosti uredbe REACH.


Snovi, ki so že registrirane

Določene snovi ali uporabe snovi so že registrirane in zaradi tega za te snovi registracija ni potrebna za te uporabnike. To se nanaša na:

  1. aktivne snovi v biocidnih izdelkih,
  2. aktivne snovi v sredstvih za varstvo rastlin,
  3. snovi, prijavljene kot nove snovi v predhodnem sistemu (Smernica 67/548/EEC2), v določenih pogojih tonaže.

Informacije predložene za te snovi so enakovredne podatkom registracijske dokumentacije. Evropska agencija za kemikalije je zadolžena za vključitev v njene podatkovne baze.


Snovi s prilagojenimi predpisi

Izolirani intermediati in snovi proizvedene ali uvožene za namene raziskav in razvoja imajo prilagojene predpise v okviru zakonodaje REACH, vključno z registracijo, v kolikor so uporabljene v posebnih pogojih.
Za več informacij glejte diagrama Predpisi za izolirane intermediate in Predpisi uporabljeni za snovi uporabljene v R & D.


Roki za registracijo

Snovi, ki sodijo v področje delovanja uredbe REACH in niso izvzete iz obveznosti registracije, morajo biti registrirane preden se lahko proizvajajo ali uvažajo na področje Evropske unije. Vendar obstaja poseben prehodna ureditev za snovi, ki so že bile proizvedene ali uvožene, v določenih pogojih, pred uvedbo uredbe REACH dne 1. junija 2007. Takšne snovi se imenujejo “snovi v postopnem uvajanju”, ker so bile predmet registracijskega sistema v različnih fazah čez več obdobij in ne naenkrat. Predpogoj za ugodnost odloga registracije je, da so “snovi v postopnem uvajanju” bile predhodno registrirane med 1. junijem 2008 in 1. decembrom 2008. “Snovi, ki niso v postopnem uvajanju” ali “Snovi, ki so v postopnem uvajanju”, ki niso bile predhodno registrirane, morajo biti registrirane pred proizvajanjem ali uvažanjem z začetkom 1. junija 2008. Upoštevajte, da do takrat še zmeraj velja predhodna objava uredbe o novih snoveh.


registration deadlines


Preverjanje popolnosti registracijske dokumentacije

Evropska agencija za kemikalije je odgovorna za upravljanje vseh registracijskih dokumentacij. Agencija bo na stopnji oddajanja dokumentacije izvedla preprost elektronski test popolnosti. Kakovost predložene dokumentacije bo morda naknadno preverjena v postopku evalvacije.

 

1. Proizvajalci izven EU lahko določijo «Edinega zastopnika«, da izpolnijo obveznosti uvoznika. Edini zastopniki so fizične ali pravne osebe uveljavljene v Evropski uniji, ki imajo dovolj znanja pri praktičnem rokovanju s snovmi in informacijah povezanih z le temi. Ko je Edini zastopnik določen, ima proizvajalec izven EU obvezo, da o določitvi obvesti uvoznik(-e) v isti dobavni verigi. Po takšni komunikaciji Edini zastopnik prevzame vlogo uvoznika v EU in izpolnjuje obveze ob registraciji.
2. Direktiva sveta 67/548/EEC z dne 27. junija 1967 o prilagajanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snov (OJ 196, 16.8.1967, p. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).