BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Ocenitev kemijske varnosti > Karakterizacija tveganja

Karakterizacija tveganja

   
 

S karakterizacijo tveganja se postopek ocenitve kemijske nevarnosti (CSA) zaključi. V tem koraku se obravnavajo izpostavljene skupine ljudi in izpostavljena področja okolja. Opravlja se za vsak scenarij izpostavljenosti, pod predpostavko, da se opisani ukrepi za obvladovanje tveganj izvajajo. Zajema tudi analizo splošne nevarnosti za okolje.

Karakterizacija tveganja obsega:

  • primerjavo izpostavljenosti posamezne izpostavljene skupine s pričakovano ravnjo zunanje izpostavljenosti (DNEL) (cf Ocenitev nevarnosti);
  • primerjavo predvidenih koncentracij na posameznem področju okolja s predvideno koncentracijo brez učinka (PNEC) (cf Ocenitev nevarnosti);
  • ocenitev verjetnosti in resnosti dogodka na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti snovi.

Tveganje je primerno nadzorovano skozi celoten življenjski ciklus snovi, če:

  • so ocenjene stopnje izpostavljenosti (cf Ocenitev izpostavljenosti) nižje od vrednosti DNEL ali PNEC, in
  • sta verjetnost in resnost dogodka, ki izhajata iz fizikalno-kemijskih lastnosti snovi, zanemarljivi.

Če ni mogoče določiti vrednosti DNEL in PNEC, se verjetnost preprečevanja vpliva ob uvedbi scenarija izpostavljenosti ocenjuje kvalitativno. Za snovi PBT in vPvB morajo proizvajalci ali uvozniki uporabiti podatke, zbrane v koraku ocenitve izpostavljenosti, da se izpostavljanje ljudi in okolja ter izpusti zmanjšajo.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) št. 1907/2006).