BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Obveznosti uporabnikov > Skladnost z varnostnimi listi

Skladnost z varnostnimi listi

   
 

Skladno z uredbo REACH morajo uporabniki na nižji stopnji spoštovati pogoje uporabe in ukrepe za obvladovanje tveganj, ki jih priporočajo proizvajalci in uvozniki. Uporabnik nevarne snovi ali mešanice mora, takoj ko prejme varnostni list (SDS), preveriti:

  • skladnost z opisano uporabo in upoštevanje scenarija izpostavljenosti,
  • upoštevanje ukrepov za obvladovanje tveganja,
  • skladnost z odobreno avtorizacijo oziroma omejitvami.

Preverjanje se izvaja v skladu s postopkom po fazah.

Prvi korak obsega preverjanje, ali nameravana uporaba snovi ustreza uporabi, opisani v poglavju 1.2 varnostnega lista. Če gre za razširjeni varnostni list z enim ali več scenarijev izpostavljenosti, je treba preveriti tudi uporabo z enim od opisanih scenarijev izpostavljenosti.

Drugi korak obsega nadzor skladnosti dejanskih pogojev uporabe s pogoji varne uporabe, opisanimi v scenarijih izpostavljenosti.

Če varnostni list in scenariji izpostavljenosti ne obravnavajo nameravane uporabe oziroma če dejanski pogoji uporabe niso skladni z ukrepi za obvladovanje tveganja, mora uporabnik ukrepati. Stori lahko naslednje:

  • dobavitelju sporoči potrebo po dopolnitvi poročila o kemijski varnosti (CSR) in izdelavi novega scenarija izpostavljenosti za identificiranje uporabe (glejte Obveza posredovanja informacij);
  • prilagodi svojo dejavnost: uporabnik lahko svojo uporabo preoblikuje v identificirano uporabo, izboljša pogoje uporabe, da bi spoštoval ukrepe za obvladovanje tveganja, ali poskusi snov nadomestiti z manj nevarno snovjo;
  • poišče drugega dobavitelja, katerega scenarij pokriva njegovo uporabo oziroma ki je pripravljen izdelati nov scenarij;
  • skladno z Dodatkom XII uredbe REACH izdela lastno poročilo o kemijski varnosti. Uporabnik nato izdela scenarij izpostavljenosti, ki zajema njegovo uporabo. Scenarij mora priložiti lastnemu varnostnemu listu in o svoji uporabi obvestiti ECHA. V nekaterih primerih, zlasti, kadar se snov uporablja za raziskave izdelkov in procesno orientirane raziskave, oziroma, kadar je skupna količina manj kot 1 tono letno, uporabniku morda ne bo treba pripraviti poročila o kemijski varnosti, vendar pa mora vedno opraviti prijavo. Tretje preverjanje obsega snovi, ki zahtevajo avtorizacijo oziroma na katere se nanašajo omejitve uporabe (glejte Uporabne snovi). Poglavje 15 varnostnega lista ponuja uporabniku informacije o tem, ali ga tovrstni ukrepi zadevajo. Če ukrepi zanj veljajo, mora preveriti, ali je njegova uporaba skladna z odobreno avtorizacijo in ali upošteva omejitve, podane za snov.

Roki

Če so uporabe obravnavane, ima uporabnik 12 mesecev za uvedbo ukrepov, ki jih opredeljuje razširjeni varnostni list, od dneva prejema slednjega. Če uporabe niso obravnavane, ima uporabnik 12 mesecev za izvedbo lastne ocenitve kemijske varnosti (CSA) in uvedbo ustreznih scenarijev izpostavljenosti.

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) št. 1907/2006).