BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Felhasználók kötelezettségei

Felhasználók kötelezettségei

   
 

Egy vállalat kötelezettségei a REACH értelmében egy önmagában, készítményben vagy árucikkben lévő sajátos anyaggal kapcsolatban végrehajtott pontos tevékenységtől függnek. Ezért egy foglalkozásszerű vegyi anyag felhasználónak először meg kell határoznia szerepét a REACH értelmében, minden általa használt anyagra, annak érdekében, hogy meg tudja határozni kötelezettségeit.


A szerepek meghatározása a REACH értelmében

A REACH különbséget tesz az ellátási lánc különböző szereplői között, a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és forgalmazók (beleértve a kiskereskedők és raktározók) között.

A továbbfelhasználó a REACH 3(13) cikkében van meghatározva, mint “az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó.” Több különböző típusú vállalat lehet továbbfelhasználó, beleértve a készítmények összeállítóit, ipari felhasználókat, kézműveseket, műhelyeket és szolgáltatókat vagy újratöltőket.
Az első feltétele annak, hogy egy felhasználó továbbfelhasználónak legyen tekinthető a REACH szerint, az, hogy anyagokat és vagy készítményeket vásároljon egy EU-s szállítótól1 vagy egy nem EU-s szállítótól, akinek van egy “egyedüli képviselője”2. A felhasználó reimportálhat is olyan anyagokat (önmagukban vagy készítményekben), amelyek eredetileg az EU-ban voltak gyártva és ugyanabban az ellátási láncban voltak regisztrálva. További feltételek a felhasználók különböző lehetséges tevékenységeit veszik figyelembe. Ezek az alábbi táblázatban vannak megadva.

Foglalkozás

Tevékenységek

További feltételek, hogy továbbfelhasználónak
legyen tekintve a REACH értelmében

Összeállító

A vállalat anyagokat kever és/vagy készítményeket, hogy forgalmazott készítményeket gyártson.

Keverés közben nem lép fel kémiai reakció. Példa:
egy anyag feloldása nem egy anyag gyártása, hanem annak használata. Mégis, egy sav és egy bázis keverése, amely egy forgalmazott új anyagot (só) eredményez, gyártásnak van tekintve és a vállalat gyártónak.

Árucikk előállító

A vállalat anyagokat és vagy készítményeket foglal bele árucikkekbe és ezek szerves részei lesznek ezen árucikknek (egy ipari folyamat vagy foglalkozásszerű tevékenység során).

Ha az anyag előállítónként összesen évi egy tonnát meghaladó mennyiségben van jelen azokban az árucikkekben és kibocsátásra van szánva normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett, akkor annak már regisztrálva kell lennie arra a felhasználásra.

Ha az anyag esetleges bevonása a REACH XIV mellékletébe (az engedélyköteles anyagok jegyzéke) azonosításra kerül és

  1. jelen van azokban az árucikkekben, előállítónként összesen évi egy tonnát meghaladó mennyiségben és,
  2. jelen van azokban az árucikkekben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban és,
  3. az emberek vagy a környezet kitettségét nem lehet kizárni normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett, beleértve az ártalmatlanítást is,

az anyagnak már regisztrálva kell lennie arra a használatra.

Végfelhasználó

A vállalat anyagokat és készítményeket használ egy ipari folyamat vagy foglalkozásszerű tevékenység során. Nem szállítja azokat tovább.

Más anyagok használata után fellépő kémiai reakcióból származó anyag(ok) elvben mentesítve van(nak) a regisztrációs kötelezettség alól (REACH V. melléklet).

Újratöltő

Ez a szereplő átszállítja az anyagokat vagy készítményeket egy tartályból a másikba.
Ez az átszállítás (újracsomagolás) felhasználásnak van tekintve a REACH értelmében.

 

Ahányszor a fenti feltételek nem teljesülnek, egy vegyi anyagokat felhasználó szereplő a REACH értelmében anyagok/készítmények gyártójának vagy importőrjének vagy árucikkek gyártójának/importőrének van tekintve, tevékenységeitől függően. Szükségessé válhat számára, hogy regisztrálja vagy bejelentse az anyagokat, használatukkal kapcsolatos kötelezettségei mellett.

A REACH értelmében az ellátási lánc többi szereplője forgalmazó. Ők csak tárolják és elérhetővé teszik az anyagokat, készítményeket és/vagy árucikkeket a harmadik felek számára, további feldolgozás nélkül. A REACH értelmében, egyetlen kötelességük információk közvetítése az ellátási lánc mindkét irányába.


A továbbfelhasználók kötelezettségei

A REACH értelmében, vannak olyan kötelezettségek, amelyek csak a továbbfelhasználók egy sajátos típusára érvényesek. Ez az ellátási láncban betöltött foglalkozásuktól és az általuk végrehajtott tevékenységtől függ. Az alábbi táblázat meghatározza a különböző tevékenységekkel kapcsolatos lehetséges kötelezettségeket.

A továbbfelhasználók típusai

Kötelezettségek

Csak összeállítók és újratöltők

Az általuk forgalmazott anyagoknak regisztrált anyagoknak kell lenniük, ha regisztráció szükséges (a regisztráció a gyártók és importőrök kötelessége).

Naprakész információkat kell nyújtaniuk a vásárlóknak (továbbfelhasználók vagy forgalmazók) az anyagok vagy készítmények biztonságos használatának lehetővé tételére. biztonsági adatlapok vagy egyéb információk, ha biztonsági adatlap nem szükséges.

Csak árucikk előállítók

Információkkal kell ellátniuk a vásárlókat (továbbfelhasználók vagy forgalmazók) olyan anyagokat tartalmazó árucikkekről, amelyek esetleges bevonása a REACH XIV mellékletébe azonosításra került, 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban, és, ha szükséges, a fogyasztókat is.
Megjegyzés : mivel ezek a különösen veszélyes anyagok még nincsenek jegyzékbe véve, az árucikk előállítóknak körültekintőknek kell lenniük és követniük kell a tárgyra vonatkozó további fejleményeket.

Csak reimportőrök

Dokumentálniuk kell, hogy az anyag(ok) ugyanaz(ok), amelye(ke)t ők maguk vagy egy másik szereplő ugyanabból az ellátási láncból már regisztráltak.

Minden továbbfelhasználó

Az engedélyköteles anyagok esetében, meg kell felelniük egy sajátos használatra vonatkozó engedélyeztetési feltételeknek. A továbbfelhasználónak engedélyért kell folyamodnia, ha a felhasználásra nem vonatkozik a szállítója által garantált engedély.

Ellenőrizniük kell a termékre vonatkozó minden korlátozásnak való megfelelést.

Azonosítaniuk kell és megfelelő intézkedéseket kell alkalmazniuk a biztonsági adatlapban, vagy ha az nem szükséges, más információkon révén közölt kockázatok szabályozására.

Ellenőrizniük kell az expozíciós forgatókönyvnek való megfelelést, ha a kapott biztonsági adatlap magába foglalja ezt az elemet és további intézkedéseket kell tenniük meg nem felelés esetén.

Tájékoztatniuk kell a szállítókat az anyag veszélyességére vonatkozó bármely új információról, beleértve az osztályozást és címkézést.

Közölniük kell a szállítókkal azokat az információkat, amelyek kérdésessé tehetik a meghatározott felhasználások biztonsági adatlapjában megadott információkat, a kockázatkezelő intézkedések alkalmasságát illetően.

Azonkívül, a vegyi anyagok felhasználására érvényes jelenlegi jogi előírások többsége, például a munkások, fogyasztók és a környezet védelmére vonatkozóak, továbbra is érvényesek maradnak a REACH mellett.

1. Az EU-s szállítók a 27 tagállam egyikében vannak letelepedve. A svájci szállítók nem EU-s szállítók. A norvégiai, izlandi és liechtensteini szállítók EU-s szállítóknak vannak tekintve, mivel ezek az országok végrehajtották a REACH-t.
2. Az egyedüli képviselő egy, az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely, egy anyag, egy készítmény vagy egy árucikk nem EU-s gyártója által van kijelölve, hogy teljesítse az importőrök regisztrációs kötelezettségeit.

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).