BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Anyagokkal kapcsolatos adatok > Regisztrálási kötelezettség

Regisztrálási kötelezettség

   
 

REACH azon az elven alapul, hogy az iparnak olyan módon kellene gyártani, importálni, használni anyagokat vagy forgalmazni ezeket, hogy ésszerűen előrelátható feltételek között ez ne legyen káros hatással az emberi egészségre és a környezetre. Ennek biztosítására a gyártóknak és importőröknek1 adatokat kell összegyűjteniük vagy megszerezniük anyagokról és fel kell becsülniük, hogy hogyan lehet ellenőrizni az emberi egészségre és a környezetre jelentkező veszélyeket, megfelelő kockázatkezelő módszerek alkalmazásával.

Annak bebizonyítására, hogy ezek ténylegesen megfelelnek ezeknek a kötelezettségeknek, valamint átláthatósági okokból is, a REACH megköveteli a gyártóktól és importőröktől, hogy egy regisztrációs dokumentumot nyújtsanak be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA), amely a következőket tartalmazza:

  1. egy műszaki dokumentáció az anyaggal kapcsolatos adatokról
  2. és, évente és regisztrálóként 10 tonna vagy annál nagyobb mennyiségű anyagokra, egy kémiai biztonsági jelentés, amely felbecsüli, hogyan lehet az emberi egészségre és a környezetre veszélyes tényezőket ellenőrizni.

Regisztrálásköteles anyagok

A regisztrálási kötelezettség évente, gyártókként/importőrökként 1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra érvényes. Általában, ezek minden, önmagukban vagy készítményben előforduló egyedi vegyi anyagokra érvényesek. Ezek érvényesek az árucikkekben levő anyagokra, ha az anyagot normál és ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett szánták kibocsátásra vagy az Európai Vegyianyag-ügynökség kérésére (lásd Követelmények az árucikkekben levő anyagokra).


Regisztráció alól mentesített anyagok

Néhány anyag teljesen ki van zárva a REACH-ből és ennélfogva a regisztráció alól is: radioaktív anyagok, vámfelügyelet álló anyagok, nem elkülönített intermedierek és a honvédelemben használt anyagok, amelyek a nemzeti mentességek hatálya alá esnek. Azonkívül, a hulladékanyag szintén ki van zárva, mivel ez nem egy anyag, egy készítmény vagy egy árucikk a REACH értelmében.

Más anyagok sajátosan mentesítve vannak a regisztráció alól, ahol más, egyenértékű törvénykezés érvényes (gyógyszerekben, élelmiszerekben vagy takarmányokban használt anyagok). Kiegészítésül, bizonyos azonosított anyagok vagy anyagkategóriák és bizonyos meghatározott folyamatokból származó anyagok mentesítve vannak a regisztráció alól. Ezek úgy tekinthetők, hogy minimális veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre (a IV. mellékletben felsorolt anyagok) vagy regisztrációjuk nem megfelelőnek vagy szükségtelennek tekinthető (V. mellékletben felsorolt anyagok vagy folyamatok). A polimerek egyelőre mentesítve vannak a regisztráció alól, de a polimerek gyártói és importőrei ennek ellenére kötelesek regisztrálni a monomereket vagy a polimerek gyártására használt más anyagokat (lásd a Rendelkezések polimerekre és monomerekre táblázatot). Már regisztrált, újra hasznosított vagy visszanyert anyagok, és újra importált anyagok szintén mentesítve vannak a regisztráció alól.

További információért, lásd a REACH rendelet célja táblázatot.


Regisztráltnak tekintett anyagok

Bizonyos anyagok vagy anyagok használata regisztráltnak tekintett, és ennélfogva ezen anyagokat, és ezen használatokat nem kell regisztrálni. Ez a következőkre érvényes:

  1. hatóanyagok biocid termékekben,
  2. hatóanyagok növényvédő szerekben,
  3. az előző rendszerben új anyagokként jegyzett anyagok (67/548/EEC2 irányelv), sajátos mennyiségi feltételek mellett.

Ezekre az anyagokra benyújtott információ egyenértékű a regisztrációs dokumentum adatokkal. Az Európai Vegyianyag-ügynökség megbízást kapott ezeknek adatbázisaiba való felvételére.


Anyagok adott tulajdonságú készítményekkel

Az elkülönített intermediereknek és a kutatás vagy fejlesztés céljára gyártott vagy importált anyagoknak adott tulajdonságú készítményeik vannak a REACH törvénykezésen belül, beleértve a regisztrációt, amíg ezek a meghatározott feltételek szerint vannak felhasználva.
További információkért, lásd a Készítmények elkülönített intermedierekhez és Készítmények R & D-ben használt anyagokhoz diagramokat.


Regisztrációs határidők

A REACH rendelet hatálya alá eső és a regisztrációs kötelezettség alól nem mentesített anyagokat regisztrálni kell, mielőtt gyártani vagy importálni lehet őket az Európai Unióban. Mindamellett, van egy speciális átmeneti rendszer azokra az anyagokra, amelyek bizonyos feltételek mellett már gyártásra vagy importálásra kerültek a REACH 2007 június 1-i hatálybalépése előtt. Ezek az úgynevezett “bevezetett anyagok”, mivel az idők során különböző fázisokban kerültek be a regisztrációs rendszerbe, és nem egyszerre. A regisztrációs halasztással való élés egyik előfeltétele, hogy a “bevezetett anyag” előzetesen regisztrálva legyen 2008 június 1 és 2008 december 1 között. A “Nem bevezetett anyagokat” vagy “bevezetett anyagokat”, amelyek nem voltak előzetesen regisztrálva, regisztrálni kell, mielőtt 2008 június 1-je előtt gyártásuk vagy importálásuk elkezdődne. Megjegyzendő, hogy addig az új anyagokra bejelentésének korábbi szabályozása továbbra is érvényes.


Regisztrációs határidők


Regisztrációs dokumentáció teljességének ellenőrzése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség felelős az összes regisztrációs dokumentáció kezeléséért. Az ügynökség egy egyszerű, elektronikus teljességi ellenőrzést hajt végre a dokumentáció benyújtási szakaszában. A benyújtott információk minőségét később, az értékelési folyamat során ellenőrzik.

 

1. A Nem-EU gyártók kijelölhetnek egy egyedüli képviselőt, hogy eleget tegyenek az importőrök kötelezettségeinek. Az egyedüli képviselők az Európai Unióban letelepedett természetes vagy jogi személyek, akiknek elegendő tapasztalatuk van az anyagok gyakorlati kezelésében és tájékozottak az anyagokat illetően. Ha egy egyedüli képviselő kerül kijelölésre, a nem EU-s gyártó köteles tájékoztatni a kijelölésről az ugyanazon elosztói lánchoz tartozó importőr(öke)t. Ennek közlése után, az egyedüli képviselő veszi át az EU importőrök szerepét és tesz eleget azok regisztrációs kötelezettségeinek.
2. Az 1967 június 27-i, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvények, szabályozások és közigazgatási rendeletek egyeztetéséről szóló 67/548/EEC tanácsi irányelv (OJ 196, 16.8.1967, 1.o.).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).