BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Anyagokkal kapcsolatos adatok > Anyagok azonosítása

Anyagok azonosítása és elnevezése

   
 

A REACH rendelet kizárólag anyagokra összpontosít. Egy megfelelően működő REACH rendszer biztosítására, lényegbevágóan fontos az anyagok egyértelmű azonosítása.


A REACH hatálya alá eső anyagok

A REACH alá tartozik az önmagukban, készítményekben (két vagy több anyagokból álló mesterséges keverékek vagy oldatok) vagy árucikkekben előforduló anyagok gyártása, importja, forgalmazása és használata.
A készítmények és árucikkek mint olyanok nem kerülnek szabályozásra a REACH-ben. Ennélfogva a REACH rendeletek betartása érdekében és kiegészítésül az önmagukban előforduló anyagok jegyzékéhez, a gyártóknak és importőröknek fel kell sorolniuk a gyártott vagy importált készítményekben és árucikkekben jelenlevő összes anyagot.

A REACH értelmében, egy anyag egy természetes állapotban levő vagy valamilyen gyártási folyamat által létrehozott kémiai elemet vagy annak összetevőit jelenti, beleértve stabilitásának megőrzéséhez szükséges minden adalékanyagot és a felhasznált folyamatból származó minden szennyeződést, de kivéve minden oldatot, amelyet külön lehet választani az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül.

Ez a meghatározás meghaladja az egyetlen molekuláris szerkezet által meghatározott tiszta kémiai vegyület fogalmát.
A REACH hatálya alá eső anyagok a gyártás során létrejövő kémiai reakció termékei és több különálló alkotóelemet tartalmazhatnak. Az anyagok, ahogy a REACH-ben meg van határozva, természetesen megjelenő anyagokból kémiailag származtatott vagy elkülönített anyagokat is magukba foglalnak, amelyek egyetlen elemet vagy molekulát (pl. tiszta fémek vagy bizonyos ásványi anyagok) vagy több alkotóelemet tartalmazhatnak.

Bizonyos anyagok mentesítve vannak a REACH vagy a REACH részei alól (további információkért, lásd a REACH rendelet célja táblázatot).


Különböző típusú anyagok

A REACH-ben való azonosításhoz és elnevezéshez, az anyagok két fő csoportra vannak osztva:

  1. “Jól meghatározott anyagok”: meghatározott minőségi és mennyiségi összetételű anyagok.
  2. “UVCB anyagok”: ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű anyagok, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok.

A jól meghatározott anyagok összetételének változékonyságát a fő alkotóelem(ek) koncentráció tartományának felső és alsó határa határozza meg. Az UVCB anyagoknál a változatosság relatíve nagy és/vagy előre nem jelezhető.

Ha egy regisztráció szükséges egy “jól meghatározott anyaghoz”, annak magába kell foglalnia az anyag kémiai összetételét, kémiai azonosságát és az anyag minden összetevőjének tartalmát. Néhány anyagtípus esetében, egyedül a kémiai összetétel nem elegendő a jellemzéshez és néhány kiegészítő fizikai paramétert kell hozzáadni az anyag meghatározásához (pl. kristálymorfológia).

Az “UVCB anyagok” meghatározásához más típusú információk szükségesek annak kiegészítéséül, ami kémiai összetételükről ismert, mert:

  1. az alkotóelemek száma relatíve nagy és/vagy
  2. a összetételnek egy jelentős része ismeretlen és/vagy
  3. az összetétel változékonysága elég nagy vagy kevéssé jelezhető előre.

Ha regisztráció szükséges egy UVCB anyaghoz, a gyártóknak/importőröknek bele kell foglalniuk az anyag nevét, eredetét vagy forrását és a feldolgozás leglényegesebb lépéseit. Más anyagtulajdonságoknak szintén nagyon fontos azonosítóik lehetnek.

Szabályok a különböző anyagok elnevezésére az Anyagok azonosítása és elnevezése diagramon vannak megadva.


Egyenlő anyagok azonosítása

A gyártók és az importőrök meg kell határozzák, hogy anyagaikat ugyanolyannak lehet-e tekinteni a REACH céljai szerint. Az azonos anyagok meghatározása az adatok megosztásában fontos, amely korlátozott anyagvizsgálatot tesz lehetővé és a megfelelő anyag azonosításon alapul.


A rokon szerkezetű anyagok csoportosítása

A REACH értelmében a XI. melléklet nyitva tartja annak lehetőségét, hogy a vegyi anyagokat ne egyenként, hanem, hanem kategóriákba csoportosítva értékeljék.
Egy kémiai kategória vegyi anyagok egy csoportja, amelyek fiziko-kémiai és az emberi egészségre és/vagy a környezetre veszélyt jelentő toxikológiai tulajdonságai és vagy környezeti sors tulajdonságai valószínűleg hasonlóak vagy egy szabályos mintát követnek egy szerkezeti hasonlóság (vagy más hasonló jellemző) eredményeként. Egy kategoriális megközelítés használata azt jelenti, hogy lehetséges olyan tulajdonságok azonosítása, amelyek közösek a kategória legalább néhány tagja számára. A megközelítés alapot szolgáltat lehetséges tulajdonság-trendek azonosítására, a kategórián keresztül.
Ennek eredményeként lehetővé válhat a mért adatok kiterjesztése hasonló, nem vizsgált vegyi anyagokra. Megbízható becsléseket, amelyek megfelelőek az osztályozáshoz és címkézéshez és/vagy a kockázat értékeléshez, ennélfogva további vizsgálatok nélkül lehet elvégezni.

A gyártók és importőrök ezért érdekeltek anyagaik helyes azonosításában, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy meghatározzák, hogy a csoportosítás lehetséges-e.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).