BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > A megelőzés eszközei > Osztályozás és címkézés

Az anyagok és készítmények osztályozása és címkézése

   
 

Jelenleg világszerte különböző vegyi anyag osztályozási és címkézési rendszereket (C&L) használnak. Ugyanazt az anyagot “mérgezőként" osztályozhatják az Egyesült Államokban, "ártalmasként" az Európai Unióban és "nem veszélyesként" Kínában. Ezen eltérések kiküszöbölésére és az emberek és környezet védelmének erősítésére minden országban, elhatározták egy globálisan harmonizált címkézési és osztályozási rendszer (GHS) létrehozását, az Egyesült Nemzetek égisze alatt. A GHS-t formálisan 2002-ben fogadta el az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Bizottsága (UN ECOSOC), majd 2005-ben és 2007-ben került felülvizsgálatra.
Ez a tájékoztatás megjavítására törekszik a munkásokra, fogyasztókra, mentőszolgálatosokra jelentkező és a szállítás során fellépő veszélyekről, harmonizált címkéken és, ahol ez szükséges, harmonizált biztonsági adatlapokon keresztül.

A GHS végrehajtása az EU-ban

A GHS nemzetközi ajánlások egy gyűjteménye. Ennek következtében alkalmazása előzetes hozzájárulástól függ. De, akárcsak az országok többsége, az Európai Unió kötelezővé kívánta tenni, beépítve azt a közösségi jogba.
Ennek következtében, a GHS releváns kritériumai 2009-ben teljesen bele vannak foglalva az EU-s szállítási törvénybe. A vegyi anyagok szállítására és használatára vonatkozóan, az Európai Bizottság 200 végén elfogadta az úgynevezett (EK) 1272/2008 sz. "CLP" rendeletet a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására, amely középtávon helyettesíteni fogja a jelenlegi rendszert.
Ez a rendelet figyelembe veszi a GHS osztályozási kritériumait és címkézési szabályait, de a vegyi anyagokra érvényes, hatályos közösségi jogszabályok végrehajtásának 40 éves tapasztalatára is épít. Az elért védelmi szint közösségi veszélyességi osztályokon keresztül van fenntartva, amelyek még nem részei a GHS-nek, és néhány jelenlegi osztályozási és címkézési szabály megtartásával. Emellett, a rendelet a GHS minden veszélyességi osztályát átvette, de bizonyos kategóriák (a veszély súlyosságának szintjei egy osztályon belül), amelyek nem részei a jelenlegi jogszabálynak, nincsenek belefoglalva. A CLP rendelet magába foglal néhány olyan veszélyességi osztályt vagy kategóriát, amelyek nincsenek jelen a szállításra és használatra vonatkozó jelenlegi EU-s jogszabályban, de részei – vagy részei lesznek – az EU-s szállítási rendszernek.

CLPCLP

A CLP rendelet végrehajtásának részletei, beleértve a vegyi anyagok osztályozását és címkézését bemutató prospektust, a CNRS kémiai kockázatmegelőző egységének webhelyén érhető el (angolul).

A REACH-csel való egyezés

A CLP rendelet magába foglalja a REACH-en végrehajtandó szükséges módosításokat és bizonyos REACH intézkedések is belekerülnek:

  1. a vállalkozások kötelezettsége, hogy saját maguk osztályozzák anyagaikat és keverékeiket, és bejelentsék az osztályozásokat;
  2. egy közösségi szinten osztályozott, harmonizált anyagjegyzék kerül kidolgozásra;
  3. egy, a fentiekre vonatkozó összes bejelentésből és osztályozásból összeállított, osztályozási és címkézési jegyzék kerül létrehozásra.

Mivel a REACH rendelet értelmében a biztonsági adatlapok a fő tájékoztatási eszközök, a biztonsági adatlapokra vonatkozó rendeletek ott maradnak.

A CLP rendelet által bevezetett fő változások

A rendelet a GHS terminológiát követi: az “anyag” kifejezés megmarad, de a “készítmény” kifejezést a “keverék” helyettesíti; a “veszélyességi kategória” kifejezést a “veszélyességi osztály” helyettesíti. A veszélyességi osztály a fizikai, egészségi vagy környezeti veszély természetét jelenti. Bizonyos veszélyességi osztályok megkülönböztetéseket tartalmazhatnak, más osztályok veszélykategóriákat foglalhatnak magukba.
A CLP rendelet 28 veszélyességi osztályt határoz meg: 16 fizikai veszélyességi osztályt, 10 egészségi veszélyességi osztályt, egy környezeti veszélyességi osztályt és egy pótlólagos osztályt az ózonrétegre veszélyes anyagokra. A fiziko-kémiai tulajdonságokon alapuló osztályok különböznek a jelenlegi veszélyességi kategóriáktól. Ezek a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi jogszabályokban meghatározott osztályokra vannak ráépítve. Ennek következtében, bizonyos osztályok nem ismertek az európai felhasználók számára. Másrészt, az egészségi veszélyek hasonlóak a jelenlegi rendszer által meghatározott veszélyekhez, még akkor is, ha különböző módon vannak megszervezve és besorolva a veszélyességi osztályokon belül.

A két rendszer osztályozási kritériumai, vagyis annak a meghatározására használt szabályok, hogy egy vegyi anyag egy veszélyességi osztályhoz és ezen osztályon belüli kategóriához tartozik, különbözhetnek. Ezenkívül, a keverékek maradékértékeinek és számítási módszereinek változásai valószínűleg több osztályozott vegyi anyaghoz vezetnek az új rendszer szerint.

A rendelet szerinti címkézés olyan elemeket foglal magába, amelyek nagy része különbözik a jelenleg Európában a munkahelyen használtaktól. A kért információk a termék azonosítók, a szállító kiléte, veszély jelképek, figyelmeztető szavak, veszély közlések és elővigyázatossági megjegyzések.

További információkért, lásd a címke elemeket a fizikai veszélyekre, egészségi veszélyekre és környezeti veszélyekre.

Átmenet a két rendszer között

A rendeleti gondoskodik a jelenlegi és a CLP rendszerek együttéléséről egy átmeneti periódus alatt. 2010 december 1-ig, az anyagcímkéket az új CLP rendszerrel összhangban kell kidolgozni, de a jelenlegi rendszer szerinti osztályozást továbbra is meg kell említeni a biztonsági adatlapban, az új osztályozással együtt. 2015 június 1-ig, a vegyi anyagok címkézésében érdekelt vállalkozások szabadon használhatják a két rendszer egyikét a keverékek címkézésére. Ha az új rendszer kerül kiválasztásra, a címkét ezzel összhangban kell előkészíteni, de a két osztályozást meg kell adni a biztonsági adatlapban. 2015 június 1-től kezdődően, a jelenlegi irányelvek hatályon kívül kerülnek, és a CLP rendelet teljes mértékben helyettesíti ezeket.

CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2009
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).