BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > A megelőzés eszközei > Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap (BAL)

   
 

Annak érdekében, hogy anyagok önmagukban készítményekben vagy árucikkekben való minden felhasználójának meglegyenek a biztonságos kezeléshez szükséges adatai, információk kerülnek továbbításra a szállítói láncban lefelé. Ennek lehetővé kell tennie az alkalmazott számára, hogy meghatározza minden érintett veszélyes vegyi hatóanyag vagy anyag jelenlétét a munkahelyen, és felbecsülje ezek használatából eredő, a munkások egészségére és biztonságára vonatkozó kockázatokat. Ezen tájékoztatás elsődleges eszköze a biztonsági adatlap. Ha ez nem kötelező, egyéb fontos információkat kell megadni, lehetővé téve, hogy a továbbfelhasználó(k) azonosítsák és alkalmazzák a megfelelő kockázatkezelési módszereket.

fds

Egy biztonsági adatlap által magába foglalt anyagok vagy készítmények

Egy anyag vagy egy készítmény szállítójának be kell nyújtania egy biztonsági adatlapot:

 • ha az anyag vagy a készítmény megfelel a veszélyes anyagok osztályozási kritériumainak a 67/548/EEC vagy 1999/45/EC1 irányelvek szerint;
 • ha egy anyag perzisztens, bioakkumulatív vagy toxikus (PBT), vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), a REACH XIII. mellékletében felsorolt kritériumok szerint;
 • ha egy anyag jelen van a REACH XIV. mellékletébe való lehetséges bevonásra jelölt anyagok jegyzékben (engedélyköteles anyagok).
A szállítónak szintén továbbítania kell egy biztonsági adatlapot, ha a készítmény nem felel meg a veszélyesség osztályozási kritériumainak, de tartalmaz:
 • legalább egy, az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyt jelentő anyagot, 1 térfogatszázaléknál nagyobb vagy egyenlő egyéni koncentrációban nem gáznemű készítményekre és 0,2 térfogatszázaléknál nagyobb vagy egyenlő egyéni koncentrációban gáznemű készítményekre;
 • legalább egy anyagot, amely perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), a REACH XIII. mellékletében felsorolt kritériumok szerint, 0,1 tömegszázaléknál nagyobb vagy egyenlő egyéni koncentrációban nem gáznemű készítményekre;
 • egy anyagot, amely szerepel a REACH XIV. mellékletébe való lehetséges bevonásra jelölt anyagok jegyzékében (engedélyköteles anyagok), 0,1 tömegszázaléknál nagyobb vagy egyenlő egyéni koncentrációban nem gáznemű készítményekre;
 • egy anyagot, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg.

Megjegyzés:
Kivéve, ha egy továbbfelhasználó vagy egy forgalmazó nem kéri, a biztonsági adatlapot nem mellékelik, ha a széles nyilvánosságnak kínált vagy eladott veszélyes anyagok vagy készítmények elegendő információval vannak ellátva, lehetővé téve a felhasználóknak az emberi egészség, biztonság és a környezet védelmére vonatkozó szükséges intézkedések meghozatalát.

A biztonsági adatlapban nyújtott információk

A biztonsági adatlap 16 fejlécet tartalmaz: további információkért lásd A biztonsági adatlap 16 fejléce és Elolvastam a biztonsági adatlapot dokumentumokat. Ahol egy kémiai biztonsági jelentés került elkészítésre a regisztrációs eljárás részeként, a megfelelő expozíciós forgatókönyveket (az azonosított felhasználásokra) a biztonsági adatlap egy mellékletében kell elhelyezni. A biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) egy hivatalos nyelvén kell mellékelni, ahol az anyagot vagy készítményt forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállam(ok) másképp nem intézkednek. Ezt díjmentesen kell nyújtani papíron vagy elektronikus formában. A szállítóknak késlekedés nélkül kell frissíteniük a biztonsági adatlapot, a következő alkalmakkor:

 • amint a kockázatkezelési módszerekre vagy veszélyekre vonatkozó új információk elérhetővé válnak;
 • miután az engedélyt megadták vagy elutasították;
 • miután korlátozást szabtak meg.

A új verziót, amelyet Felülvizsgálat: (dátum)" megjelöléssel látnak el, minden korábbi átvevő félnek papíron vagy elektronikus formában díjmentesen kell biztosítani, akit a megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy készítménnyel elláttak. Az anyag regisztrációját követő minden frissítésnek tartalmaznia kell a regisztrációs számot.

Információk anyagokról vagy készítményekről, amelyekhez nem szükséges biztonsági adatlap

Minden önmagában vagy készítményben levő anyag szállítója, akinek nem kell továbbítania egy biztonsági adatlapot, a következő információkat közli az átvevő féllel:

 • a tényt, hogy az anyag engedélyköteles-e és ezen szállítási láncban megadott vagy elutasított minden engedély adatait;
 • adatokat minden megszabott korlátozásról;
 • minden egyéb olyan rendelkezésre álló és lényeges információt az anyagról, mely a megfelelő kockázatkezelési módszerek meghatározásának és alkalmazásának engedélyezéséhez szükséges. Ez a regisztráló által a regisztrációs dokumentációban megállapított sajátos feltételeket foglalja magába. amelyek lehetővé tették számára, hogy ne hajtson végre a REACH által előírt néhány vizsgálatot;
 • a regisztrációs számo(ka)t, ha elérhető(e)k, minden anyaghoz, amelyről információkat közöltek a fenti pontokban.

Ezt az információt díjmentesen kell továbbítani, papíron vagy elektronikus formában, és olyan gyakran kell frissíteni, ahányszor szükséges, ugyanolyan eljárás szerint, mint a biztonsági adatlap esetében.

Információk árucikkekben levő anyagokról

Minden olyan árucikk szállítója, amely a REACH XIV. mellékletébe való bevonásra jelölt anyagok jegyzékén szereplő (engedélyköteles anyagok) anyagot tartalmaz, 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban, elegendő információval kell ellátnia az árucikk szakmabeli átvevő feleit (legalább az anyag neve), az árucikk biztonságos felhasználásának lehetővé tételére.

Egy fogyasztót, annak kérésére, díjmentesen el kell látni a lényeges információkkal, a kérés kézhezvétele utáni 45 napon belül. Egy átfogó áttekintéshez, lásd Tájékoztatás a szállítói láncban lefelé.

1. Az 1967 június 27-i, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvények, szabályozások és közigazgatási rendeletek egyeztetéséről szóló 67/548/EEC tanácsi irányelv (OJ 196, 16.8.1967, 1.o.). Legutóbb a 2006/121/EK irányelvvel módosított irányelv (OJ L 396, 30.12.2006, p. 850). Az 1999 május 31-i, a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényei, szabályozásai és közigazgatási rendeletei egyeztetéséről szóló, az Európai Parlament és Bizottság 1999/45/EC irányelve. Legutóbb a 2006/8/EC irányelvvel módosított irányelv (OJ L 200, 24.01.2006, 12. o.). 2015 június 1-től a 1272/2008 rendelet hatályon kívül helyezi ezeket az irányelveket.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2009
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).