BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > A megelőzés eszközei > Nyilvánosan hozzáférhető adatbázis

Nyilvánosan hozzáférhető adatbázis

   
 

A REACH tervei között szerepel az érdeklõdök hozzáférése azokhoz az információkhoz, melyek az adott anyagok hatásainak potenciálisan ki vannak téve. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldala szabad hozzáférést biztosít az ECHA adatbázisában található nem-bizalmas információkhoz, beleértve a veszélyes tulajdonságokat, az osztályozási és címkézési eljárásokat, az engedélyezett felhasználást és a kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos intézkedéseket.

az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) által birtokolt információk

Az ECHA adatbázisa a regisztrációs, engedélyezési és korlátozási célokból leküldött információkat központosítja. Emellett a 1272/2008 számú (CE) rendelkezés elõrevetítõ az osztályozási és címkézési lista ECHA általi létrehozását és fenntartását. A fentemlített rendelkezés által megkövetelt, elõírt anyagokra vonatkozó osztályozási és címkézési értesítõ keretében minden gyártó, árucikk-elõállító vagy importõr kötelessége, hogy értesítse az ECHA-t a következõ adatok tekintetében, hacsak ezek nem kerültek már leküldésre a regisztrációs dosszié beküldése során:

 • gyártó(k), árucikkek elõállító(i), vagy importõrök felelõsei az adott anyag(ok) forgalomba hozatalának tekintetében,
 • az anyag(ok) azonossága
 • az anyag(ok) veszélyességi besorolása,
 • az anyag(ok) veszélyességi címkéje,
 • specifikus koncentrációs határok, amennyiben ezek megköveteltek.

Az Ügynökségnek be kell jegyeznie, hogy az adott hatálybalépés tekintetében, létezik-e harmonizált osztályozás és címkézés Közösségi szinten.

Nyilvános elektronikus hozzáféréssel elérhetõ információk

A következõ, egyéni anyagokra, ezek keverékére vagy árucikkekben való elõfordulására vonatkozó információk ingyenesen rendelkezésre állnak az ECHA weboldalán:

 • az anyag neve(i), kivéve azon anyagokat melyek vonatkozósában bizalmassági kérést tettek le,
 • az anyag osztályozása és címkézése,
 • az anyag fiziko-kémiai adatai és ennek elérhetõségére, valamint környezeti hatástörténetére vonatkozó információk,
 • minden egyes toxikológiai és ökotoxikológiai teszt eredményei,
 • az összes kiszámított hatásmentes szint (DNEL)1 vagy a predikció során nyert hatásküszöb alatti koncentráció (PNEC)2;
 • a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutató,
 • az esetlegesen megkövetelt analítikus módszertan, a REACH IX. és X. függelékével összhangban, melyek lehetõvé teszik a veszélyes anyagok beazonosítását, amennyiben a környezetben kerülnek kiürítésre, akárcsak az emberi expozíció közvetlen mértékének kiszámítása.

Amennyiben az adatot leküldõ szereplõ bizalmassági kérése nem jogosult, a következõ információkat ugyancsak elérhetõvé kell tenni:

 • amennyiben perdöntõ az osztályozás és a címkézés tekintetében, az anyag tisztasági foka és a veszélyesként nyilvántartott szennyezõ elemek/adalékanyagok azonossága,
 • a teljes súlykészlet, amellyel az adott anyag regisztrálásra került,
 • a tanulmányi összefoglalók3 vagy a részletes tanulmányi összefoglalók4,
 • a szabad hozzáférésû információkat kiegészítõ biztonsági adatlap további információi,
 • az anyag márkaneve(i).

 

1. DNEL: az az expozíciós szint adott anyag esetén, melyen felül emberi csoport expozíciója nem engedélyezett.
2. Becsült hatásmentes koncentráció az anyag azon koncentrációs szintje, amely alatt nem várhatóak a környezetre aggályos hatással lévõ nemkívánatos eseménye.
3. tanulmányi összefoglaló: a teljes tanulmányi jelentés céljainak, módszereinek, eredményeinek és következtetéseinek összefoglalója, mely elégséges információval szolgál a tanulmány relevanciájának megítélése tekintetében.
4. részletes tanulmányi összefoglaló: részletes tanulmányi összefoglaló3, amely biztosítja a független értékeléshez szükséges információkat, minimálisra csökkentve ugyanakkor annak szükségességét, hogy a teljes tanulmányi jelentés végigtanulmányozása szükséges legyen.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2010
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).