BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Felhasználók kötelezettségei > Felhasználható anyagok

Felhasználható és forgalomba hozható anyagok

   
 

A kötelezettségek között, amelyekkel egy továbbfelhasználónak a REACH értelmében szembe kell néznie, először ellenőriznie kell, hogy meg van-e engedve neki egy adott anyag használata és forgalomba hozatala.

Regisztrációköteles anyagok

A REACH értelmében, a továbbfelhasználóknak nem szabad használniuk és forgalomba hozniuk olyan anyagokat, amelyek nincsenek regisztrálva, ha regisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy a használt és forgalomba hozott termékek csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyeket:

  • a gyártó vagy importőr évente egy 1 tonnánál kisebb mennyiségben gyárt/importál vagy
  • mentesítve vannak a REACH alól vagy kifejezetten a regisztrálás alól vagy amelyek
  • előzetesen regisztrálásra kerültek (vagy kerülnek)1 és egy későbbi regisztrációs határidejük van, vagy
  • regisztrálva voltak2

Ez érvényes az önmagukban, készítményekben levő anyagokra és azokra, amelyeket árucikkekben3 szántak kibocsátásra normál és ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett. A gyakorlatban, a továbbfelhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy szállítójának tudomása van a REACH-ről és megfelel előírásainak. Ha a szállító egy forgalmazó vagy egy másik továbbfelhasználó, továbbítania kell ezt a kérést a következő szereplőjének a szállítási láncban felfelé. Ha nagyszámú anyag érintett, akkor lehet, hogy nem megvalósítható minden szállítóval egyszerre kapcsolatba lépni, a továbbfelhasználónak ennélfogva először a legfontosabb anyagokra kell összpontosítania erőforrásait. De ez azt jelenti, hogy a többi anyag használata kockázatos lehet a REACH-nek való lehetséges meg nem felelés miatt.

Bejelentés-köteles anyagok

A termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (PPORD) használt anyagok mentesítést kaphatnak a regisztrálás alól, ha be vannak jelentve az Európai Vegyianyag-ügynökségnél. Ez a mentesség 5 évre érvényes és kérésre további 5 évre ki lehet terjeszteni (10 év a gyógyszerek vagy forgalomba nem hozott anyagok esetében), feltéve, hogy ezt meg lehet indokolni a kutatási és fejlesztési programmal. A mentesség csak a PPORD céljaira használt anyagmennyiségre érvényes, maga a gyártó vagy importőr által vagy egy korlátozott számú jegyzékbe vett vásárlóval együttműködésben. Az Ügynökség eldöntheti feltételek megszabását annak biztosítására, hogy az anyag csak a jegyzékbe vett vásárlók személyzete által lesz kezelve ésszerűen ellenőrzött feltételek mellett, és a megmaradó mennyiség össze lesz gyűjtve ártalmatlanításra a mentességi periódus után. Egy anyag továbbfelhasználójának, aki a kiválasztott vevők egyikeként van jegyzékbe véve, akivel a gyártó vagy importőr együttműködik egy PPORD bejelentésben, a PPORD céljaira kell használnia az anyagot és az Ügynökség által megadott minden feltétel szerint, és a szállítója által kell közölnie vele.

Egy másik típusú bejelentés árucikkekben jelen levő különösen veszélyes anyagokra vonatkozik. Ha egy anyag azonosításra kerül a REACH XIV. mellékletébe való lehetséges bevonásra (engedélyköteles anyagok listája) és a gyártó által gyártott minden árucikkben egy tonna feletti összesített mennyiségben van jelen, 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban - ha máris nincs regisztrálva ahhoz a használathoz -, az anyagot be kell jelenteni (kivéve, ha az emberekre vagy a környezetre való expozícióját ki lehet zárni normál vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett, beleértve az ártalmatlanítást is). A szállítói lánc bármilyen megszakításának elkerülésére, a bejelentés (vagy regisztráció) hiánya miatt, a továbbfelhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy az árucikkek gyártója szállítói láncban felfelé megfelel a REACH-nek.

Engedélyköteles anyagok

Néhány anyag használatának eleget kell tennie egy engedélyezési kötelezettségnek. Ezt a szállító fogja jelezni vagy a biztonsági adatlap 15. szakaszában vagy a megadott információk részeként, ha biztonsági adatlap nem kötelező. A továbbfelhasználók az Ügynökség által közzétett következő listákat is ellenőrizhetik: a jelölt anyagok jegyzéke, a REACH XIV. mellékletébe való lehetséges bevonáshoz (engedélyköteles anyagok), az ajánlások a XIV. mellékletbe bevonandó anyagokhoz (első ajánlások 2009 június 1-től) és maga a XIV. melléklet, ha rendelkezésre áll.
Egy továbbfelhasználó használhat egy engedélyköteles anyagot, feltéve, ha annak használata összhangban van egy szereplőnek megadott engedély4 feltételeivel, a szállítási láncban felfelé. Jelentenie kell az Ügynökségnek az utolsó 3 hónapról, miután először kapott meg egy önmagában vagy készítményben levő engedélyezett anyagot. Ha a használatára nem vonatkozik egy ilyen engedély, és folytatni szeretné azt, a továbbfelhasználónak magának kell folyamodnia egy engedélyért saját használatra és, ha szükséges vásárlója használatára.
Ha nem kerül létrehozásra engedélyért való folyamodás, a továbbfelhasználónak abba kell hagynia az anyag használatát a XIV. mellékletben meghatározott naplemente dátumától5, és az önmagában vagy készítményben levő anyagot nem szabad vásárlóinak leszállítania ezután a dátum után5.

Egy a XIV mellékletben felsorolt anyag olyan célokra használható, amelyek mentesítve vannak az engedélyeztetés alól. Egy továbbfelhasználónak ilyenformán ellenőriznie kell, hogy használata mentesítve van-e vagy sem. Ha mentesítve van, engedély nélkül folytathatja a használatot. Mindamellett, meg kell valósítania szállítója által közölt használati feltételeket és kockázatkezelési módszereket.

Korlátozás-köteles anyagok

A REACH értelmében, korlátozások határolhatják be egy anyag használatát. Ha korlátozások érvényesek egy anyagra, vagy önmagában, vagy egy készítményben vagy egy árucikkben, a továbbfelhasználó csak akkor folytathatja annak használatát, ha megfelel ezeknek a korlátozásoknak. A szállítónak bele kell foglalnia információkat a biztonsági adatlap 15. szakaszába arról, hogy egy általa szállított anyag alá van-e vetve korlátozásoknak. Ha biztonsági adatlap nem kötelező, a szállítónak információkat kell megadnia minden korlátozásnak alávetett anyagról.
Bizonyos esetekben a korlátozás egy nyílt tiltás alakját veheti fel az anyag használatára vonatkozóan, amely esetben a továbbfelhasználó tovább nem használhatja azt (a tiltás dátuma a REACH XVII. mellékletében van meghatározva). Egyéb esetekben, bizonyos használatok tiltva lehetnek vagy más feltételek lehetnek érvényesek, az anyag veszélyességének ellenőrzésére. Ahogy az engedélyek esetében is, a továbbfelhasználónak ellenőriznie kell, hogy használata mentesítve van-e egy korlátozástól vagy sem.


1. A REACH létrehozott egy speciális átmeneti rendszert azokra az anyagokra, amelyek bizonyos feltételek mellett már gyártásra kerültek vagy forgalomba voltak hozva a rendelet 2007 június 1-i hatálybalépése előtt. Ezek az úgynevezett “bevezetett anyagok” az idők során különböző fázisokban kerültek be a regisztrációs rendszerbe, és nem egyszerre. Az átmeneti rendszerből való hasznot húzás egyik előfeltétele a bevezetett anyagok előzetes regisztrációja. Az előzetes regisztráció a hathónapos periódusban zajlik le 2008 június 1-től 2008 december 1-ig. 2009 január 1-től az Ügynökség közzéteszi webhelyén az előzetesen regisztrált anyagok listáját. Ha egy anyag nincs a listán, egy továbbfelhasználó kifejezheti az iránt való érdeklődését az Ügynökségnél. Az Ügynökség ezután közzéteszi webhelyén az anyag nevét. Egy potenciális regisztráló kérésére, az Ügynökség megadja neki a továbbfelhasználó elérhetőségeit. Első alkalommal az évente 1 tonnát meghaladó bevezetett anyagok gyártói és importőrei 2008 december 1. után még mindig benyújthatnak egy előzetes regisztrációt az Ügynökséghez. Ezt azzal a feltétellel tehetik, hogy az előzetes regisztráció az első gyártás/importálás előtt 6 hónappal megy végbe és az előzetes regisztráció dátumának megadása legalább 12 hónappal a vonatkozó regisztrációs határidő előtt történik.
2. Amint a regisztráció befejeződik egy adott anyagra, a regisztrációs szám hozzárendelésre kerül a regisztrálóhoz az érintett anyagra. Azt bele kell foglalni a biztonsági adatlapba minden szállításhoz, azon szám átvétele után.
3. Az árucikk gyártóknak előzetesen regisztrálniuk/regisztrálniuk egy, az árucikkeikben évente egy tonnánál nagyobb összesített mennyiségben jelen levő anyagot és amelyet normál vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett szántak kibocsátásra, ha az érintett anyag még nem került regisztrálásra ahhoz a használathoz (ugyanabban a láncban felfelé vagy bármely más szállítói láncban).
Megjegyzendő, hogy az Ügynökség, bizonyos feltételek mellett, megkövetelheti az árucikkekben jelen levő, de kibocsátásra nem szánt anyagok regisztrálását.
4. A megadott engedély száma a vegyianyag címkén van megadva.
5. Naplemente dátuma: dátum, amelytől kezdve az anyag forgalomba hozatala és használata tilos, kivéve, ha egy engedély megadásra nem kerül.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).