BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Kémiai biztonsági értékelés > Veszélyértékelés

Veszélyértékelés

   
 

A kockázatértékelés az elsõ lépés a kémiai biztonsági értékelés (CSA) esetén.

Az alábbiakat foglalja magában:

  • Információk begyûjtése és értékelése.
  • Veszély beazonosítása,
  • Osztályozás és címkézés:
  • Küszöbszintek leképezése,
  • bioakkumulatív és toxikus (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) szintek értékelése.

A vonatkozó információk begyûjtése és kiértékelése a regisztráció céljából szükséges. Jelen információ a mûszaki dokumentáció és a kémiai biztonsági jelentés részét képezi, amennyiben ez szükségesnek bizonyul. Az információ típusa és mennyisége a legyártott vagy importált mennyiség függvénye.

Emberi egészséggel kapcsolatos veszélyek értékelése

Az összes, egészségre és toxikokinetikai profilra történõ kihatást figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló vagy elõállított toxikológiai információk lehetõvé kell tegyék, az összes egészségre való kihatás és vonatkozó expozíciós minta esetében1 a külsõ expozíciós határt, ami alatt nem számítható be az emberi egészség tekintetében nemkívánatos esemény (DNEL). Azokban az esetekben, amikor a DNEL nem kikövetkeztethetõ (például a küszöb alatti hatások, úgy mint genotoxikus karcinogenézis esetén), a kiszámítható minimális hatásszint (DNEL) értéke kerül megállapításra. Ezek a szintek a toxikológiai teszteredmények során kerülnek kiszámításra és a bizonytalansági tényezõk, a kísérleti, valamint inter- ás intra- faji variabilitás tényezõinek függvényei.

Fiziko-kémiai tulajdonságoknak betudható, emberi egészségre veszélyes tényezõk felmérése

Az alábbi, emberi egészségre nézve veszélyes tényezõk kell felmérésre kerüljenek:

  • robbanékonyság,
  • éghetõség,
  • oxidálási potenciál.

Környezeti veszélyek felmérése

A környezeti veszélyek felmérése az ökoszisztémára és a környezeti tényezõkre (víz, levegõ, talaj) történõ kihatás lehetõségére fókuszál, valamint a táplálkozási láncon belül létezõ ragadozókra, akárcsak a szennyvízkezelõ rendszerek mikrobiológiai hatásaira. A környezeti veszélytényezõk felmérése lehetõvé teszi azon koncentrációk megállapítását, melyek a nemkívánatos hatások szintje alatt maradnak a várható következmények tekintetében (PNEC). Minden egyes környezeti egység esetén a PNEC a felmért tényezõ és az ökotoxikológiai teszt eredményei alapján kerül megállapításra. Minél kimerítõbbek az adatok és minél hosszabb a tesztek elvégzésének tartama, annál kisebb a bizonytalansági tényezõ és a becslési faktor mértéke.

bioakkumulatív és toxikus (PBT) és nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) értékelése.

A további vonatkozó tulajdonságok felmérése azért indokolt, mert a hosszútávú hatások predikciója nehezen megállapítható. Az értékelés célja annak megállapítása, hogy az adott anyag eléri-e a REACH XIII azonosítási kritériumait a perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) tényezõk tekintetében. Amennyiben ez az eset áll fenn, az adott anyag életciklusa során történõ összes kibocsájtás jellemzésére sort kell keríteni.

 

Azokban az esetekben, amikor egy adott anyag eleget tesz a PBT vagy vPvB osztályba sorolás kritériumainak a regisztráló végre kell hajtsa a CSA részeként az expozíciós értékelést and és a kockázatjellemzést. Ellenkezõ esetben a kémiai biztonsági értékelés itt ér véget.

 

1. Expozíciós képlet: a valószínûsíthetõleg kitettnek minõsíthetõ populáció expozíciós útjának, tartamának és gyakoriságának kombinációja.

 

CNRS logó

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2010
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).