BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Felhasználói kötelezettségek > Kommunikáció

Információk közlésének kötelezettsége a szállítói láncban felfelé és lefelé

   
 

A REACH értelmében a továbbfelhasználóknak közölniük kell bizonyos információkat a szállítói láncban felfelé és lefelé haladva a következő szereplővel (aki egy forgalmazó1 lehet). Minden szereplőnek, aki hasonló információkat kap, továbbítania kell azt a szállítói láncba.

Szállítók tájékoztatása a veszélyes tulajdonságokra vonatkozó új információkról

Egy anyag vagy egy készítmény továbbfelhasználójának tájékoztatnia kell közvetlen szállítóját a veszélyes tulajdonságokra vonatkozó új információkról, tekintet nélkül az érintett felhasználásokra. "Új" információk olyan információk, melyeket a szállító nem közöl a továbbfelhasználóval és nem találhatók meg nyilvános adatbázisokban vagy szakirodalomban. Ezek vagy anyagokra vagy készítményekre vonatkozhatnak. Mindamellett, a REACH-ben nincs pontosan meghatározva, hogy mi képez új információt. Példák új információkra: munkahelyi megfigyelések az emberi egészségre gyakorolt akut hatásokról vagy a továbbfelhasználó által végrehajtott vizsgálatok eredményei.
Lehet, hogy a továbbfelhasználó először csak a tényt akarja közölni, hogy új információi vannak és az eredményt. A vizsgálati jelentést nem kell továbbítania; ha szállítója érdekelt a teljes vizsgálati jelentés beszerzésében, a továbbfelhasználó tárgyalhat hasonló információk nyújtásának feltételeiről.
Nincsenek meghatározott határidők a veszélyességi adatok felfelé való közlésére. A továbbfelhasználónak ezt minél hamarabb meg kell tennie, amint értesül arról, hogy a szállítótól kapott információkhoz viszonyítva, új információkkal rendelkezik.

A továbbfelhasználónak jelentenie2 kell az Európai Vegyianyag-ügynökségnek, ha egy anyag általa történő osztályozása különbözik a szállítóétól. Ezen osztályozási különbség oka új adatok használata vagy a létező adatok eltérő értelmezése lehet. Ez utóbbi esetben, a továbbfelhasználónak csak az Ügynökségnek kell jelentenie.

A szállítók tájékoztatása a kockázatkezelés alkalmasságáról

Egy továbbfelhasználónak közölni kell a szállítóval olyan információkat, amelyek kérdésessé tehetik egy számára leszállított biztonsági adatlapban ajánlott kockázatkezelési módszerek alkalmasságát (csak azonosított felhasználásra vonatkozó ajánlások). Ez az előírás csak a biztonsági adatlap fő részére, valamint a mellékletben megadott expozíciós forgatókönyv(ek)re3 vonatkozik.
A REACH nem határozza meg, hogy a továbbfelhasználónak milyen információkat kell továbbítania, vagy milyen formátumban. A továbbfelhasználónak elegendő információt kell nyújtania annak igazolására, hogy miért nem tartja megfelelőnek az ajánlásokat. Ha a módszereket hatástalannak vagy túlvédőnek tartja, meg kell mutatnia, hogy miért gondolja így, esetleg saját üzemi feltételeire és kockázatértékeléseinek eredményeire vonatkoztatva. Ha az ajánlások ellentmondanak az osztályozásnak és címkézésnek vagy a hatályos törvényeknek, az erre való hivatkozás elégséges

Kérések továbbítása, hogy egy felhasználás azonosított felhasználássá váljon

Minden szakmai vásárlónak joga van közvetlen anyag vagy készítmény szállítójának írásban (papíron vagy elektronikus formában) tudomására hozni egy felhasználást, azzal a céllal, hogy ezt azonosított felhasználássá tegye. Ez különösen fontos az expozíciós forgatókönyvvel/forgatókönyvekkel leszállított anyagokra3 (lásd A biztonsági adatlapnak való megfelelés). Ezekben az esetekben, ha a közvetlen szállító egy továbbfelhasználó, ő dönthet a felhasználás azonosításáról és előkészíthet ehhez egy továbbfelhasználó kémiai biztonsági jelentést, vagy továbbíthatja a kérést a szállítói láncban felfelé, a következő szereplőnek. Ezen felhasználás ellen is tehet javaslatot, ha nem tud biztonságos felhasználási feltételeket meghatározni és úgy dönt, hogy nem foglalja bele ezt a felhasználást a kémiai biztonsági jelentésébe; ezután felfelé kell továbbítania a kérést, ellenkező esetben nem folytathatja vásárlója ellátását.

Megfelelő módszerek ajánlása a vásárlóknak a kockázatok ellenőrzésére

Minden továbbfelhasználónak el kell látni vásárlóit a veszélyekre, a biztonságos felhasználási feltételekre és az önmagukban, készítményekben vagy árucikkekben levő anyagoknak megfelelő kockázatkezelésére vonatkozó információkkal (lásd Tájékoztatás a szállítói láncban lefelé).

Bizonyos esetekben, ha a továbbfelhasználó előállít egy készítményt és forgalomba hozza azt, ez megkívánhatja tőle az expozíciós forgatókönyv(ek) egységesítését vagy kifejlesztését3,4, amelyek az anyagok készítményekben való használatára vonatkoznak a szállítói láncban lefelé haladva és ezek hozzácsatolását saját biztonsági adatlapjához. A készítmények biztonsági adatlapjai a következőket tartalmazhatják:

  • a készítményre vonatkozó expozíciós forgatókönyv(ek),
  • minden egyes veszélyes anyagra vonatkozó expozíciós forgatókönyv(ek), amelyek kémiai biztonsági értékelést és expozíciós forgatókönyv(ek)et kívánnak meg és bele vannak foglalva a készítménybe vagy,
  • expozíciós forgatókönyvek a készítményhez és az egyéni veszélyes anyagokhoz is.

Az olyan vásárlókra, akik végfelhasználók, az összeállító választhatja a szállítójától/szállítóitól kapott expozíciós forgatókönyvek egyesítését és egységesítését – és amely a készítményben lévő minden vagy néhány anyagra vonatkozik – új expozíciós forgatókönyv(ek)be a készítményhez, ahelyett, hogy csak továbbítaná azokat. Mégis, ha az összeállító egy másik összeállítót lát el, a forgatókönyvek módosítások nélküli továbbítása lehet a preferált lehetőség, mivel ez elegendő információval látja el a vásárlót kémiai biztonsági értékelések végrehajtására, ha kötelező, vagy az információk egyesítésére a végfelhasználónak, ha szükséges. Minden esetben, a benyújtott expozíciós forgatókönyv(ek)nek meg kell egyezniük a készítmény biztonsági adatlapjának fő részében megadott információkkal.
A szállítójától/szállítóitól kapott expozíciós forgatókönyvek egyesítésekor, az összeállítónak azokat kell kiválasztania, amelyek fontosak készítménye felhasználásaihoz. Azonosítania kell a készítmény kockázat-meghatározó anyagait minden beadási módra, a legmegfelelőbb kockázatkezelési módszerek kiválasztásának céljával.
Ha a saját felhasználási feltételeire vagy a vásárlói által a szállítói láncban lefelé haladva megjelölt felhasználási feltételekre nem vonatkoznak, elkészíthet egy továbbfelhasználó kémiai biztonsági értékelést és expozíciós forgatókönyv(ek)et fejleszthet ki ezekhez.


1. Egy forgalmazó a REACH értelmében egy a Közösségen belül letelepedett szereplő, aki kizárólag anyagokat és készítményeket tárol és hoz forgalomba.
2. Egy jelentés az Ügynökséghez nem szükséges, ha a továbbfelhasználó kevesebb mint 1 tonnát használ fel az önmagában vagy készítményben levő anyagból. Mégis, ha egy továbbfelhasználó kémiai biztonsági jelentést kifejlesztésének mentességére támaszkodott, azon az alapon, hogy évente kevesebb mint 1 tonnát használ az anyagból vagy készítményből, akkor jelentenie kell az osztályozását (a továbbfelhasználóknak el kell készíteniük egy továbbfelhasználó kémiai biztonsági jelentést, ha felhasználásuk az általuk kézhez vett biztonsági adatlap mellékletében leírt feltételeken kívül esik vagy ha felhasználásukra nem terjed ki ez a melléklet).
3. Egy expozíciós forgatókönyv leírja egy anyag (mint olyan, egy készítményben vagy egy árucikkben) felhasználásának módját annak élettartama alatt és azt, hogy egy továbbfelhasználó hogyan ellenőrizze vagy ajánlja az emberek és a környezet kitettségének ellenőrzését. Ez magába foglalja a megfelelő kockázatkezelési módszereket és üzemi feltételeket, amelyek, ha megfelelően alkalmazzák őket, biztosítják, hogy az anyag felhasználásából származó kockázatok megfelelően ellenőrzésre kerüljenek. Az expozíciós forgatókönyv(ek) a kémiai biztonsági értékelések keretében kerülnek kifejlesztésre, az évente 10 tonnányi vagy annál is nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra, és amelyek megfelelnek a veszélyesként való osztályozás minden feltételének (a 67/548/EEC irányelv szerint) vagy PBT (perzisztens, bioakkumulatív és toxikus) vagy vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) anyagként vannak értékelve (a REACH XIII. mellékletének kritériumai szerint). Egy készítményben levő egy vagy néhány anyagra vonatkozó expozíciós forgatókönyveket a készítmény egyetlen expozíciós forgatókönyvébe lehet egyesíteni.
4. Nem szükséges kémiai biztonsági értékelés (és ennélfogva expozíció forgatókönyv sem) egy készítményben levő anyagokra, a REACH 14(2) cikkelyében megadott koncentráció-küszöbök legkisebb értéke alatt.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).