BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Anyagokkal kapcsolatos adatok > Tájékoztatási követelmények a regisztrációhoz

Tájékoztatási követelmények a műszaki dokumentáció regisztrációjához

   
 

A műszaki dokumentáció egy anyag tulajdonságairól és osztályozásáról valamint annak felhasználásairól tartalmaz információkat, és útmutatót nyújt biztonságos használatára nézve.


A regisztrálandó anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk

A REACH-nél, a regisztrálók kötelesek a regisztrálandó anyag lényegi tulajdonságairól rendelkezésre álló összes vonatkozó információt összegyűjteni, a gyártott vagy importált mennyiségre való tekintet nélkül. Mindamellett, azon információk típusa és mennyisége, amelyek minimálisan szükségesek a REACH rendeletben foglalt kötelezettségeknek betartásához, az Európai Unióban gyártott vagy oda importált mennyiségtől függ. A REACH VII-X mellékletei meghatározzák egy adott anyag minimális adatkövetelményeit annak mennyisége szerint.

 

A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES LÉNYEGI TULAJDONSÁGOKRA VONATKOZÓ ADATOK

 

FK, toxikológiai és ökotoxikológiai információk

Fiziko-kémiai tulajdonságok (PC)

Toxikológiai és ökotoxikológiai információk

FK, toxikológiai és ökotoxikológiai információk

Toxikológiai és ökotoxikológiai információk

 

Rendelkezésre álló minden vonatkozó adat

VII. melléklet követelemények

VII. melléklet
követelemények

VIII. melléklet
követelemények

IX. melléklet
követelemények

X. melléklet
követelemények

1-10 t/év

 •1

 

 

 

10-100 t/év

 

 

100-1000 t/év

 •2

 

≥ 1000 t/év

 •2

 •2

1. A legkisebb mennyiségi tartomány esetében (évente 1-10 t gyártónként vagy importőrként), a szükséges minimális információ a fiziko-kémiai adatokra korlátozódik:
- ha az anyag egy “bevezetett anyag”, azaz a REACH 2007 június 1-i hatálybalépése előtt bizonyos feltételek mellett már legyártott vagy importált anyag és,
- ha az anyag előreláthatóan nem felel meg a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatások 1. vagy 2. kategóriájú osztályozási kritériumainak és a PBT vagy vPvB kritériumoknak (PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező - vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) és,
- az anyagnak nincs elterjedt vagy diffúz felhasználása és előreláthatóan nem teljesíti az emberi egészségre vagy környezetre veszélyes anyagok osztályozásának kritériumait.
2. Ezen a szinten, a regisztrálónak egy javaslatot és egy időbeli ütemezési tervet kell benyújtania ezen melléklet tájékoztatási követelményeinek betartása érdekében.


Amint mindegyik új mennyiségi szint elérésre kerül, a következő megfelelő REACH melléklet követelményeit kell figyelembe venni.
A VII.-X. REACH mellékletek 1. oszlopa lefekteti az egységesen előírt tájékoztatási követelményeket (lásd REACH egységesen előírt tájékoztatási követelmények táblázatot). Ezeket az egységes előírásokat alkalmazni kell (mentesíteni vagy növelni), amennyiben ez megfelelően indokolt. A REACH VII.-X. mellékleteinek mindegyike esetében a 2. oszlop sajátos alkalmazási szabályokat sorol fel (pl. expozíció vagy veszély jellemzőket), amelyek szerint az egységesen előírt információkat módosítani lehet.
Kiegészítésül ezen sajátos szabályokhoz, az egységesen előírt információ készletet a REACH rendelet IX. mellékletében levő általános szabályok szerint is alkalmazni lehet, pl. olyan esetekben, amelyekben a vizsgálat technikailag nem lehetséges vagy a vizsgálat nem tűnik tudományosan szükségesnek vagy expozíciós szempontokon alapulónak.


Expozíciós információk

A gyártóra (ha az Európai Unión belüli), használatra, kezelésre az anyag ártalmatlanítására (azaz a teljes életciklusát lefedve) vagy az anyagot tartalmazó árucikkekre vonatkozó információkat össze kell gyűjteni, hogy bepillantást lehessen nyerni a kitett népességre és közegekre, valamint a kitettség természetére, vagyis az útra, a frekvenciára és az időtartamra (a REACH VI. mellékletének, 3. és 5. szakasza és az évenként és regisztrálóként 1-10 tonna közti mennyiségű anyagokra, VI. melléklet, 6.szakasz).

Ez az információ útmutatást nyújt egy adott anyag lényegi tulajdonságainak adatkövetelményeire. pl. ha korlátozott és megfelelően ellenőrzött emberi expozíció csak havonta néhány napig megy végbe a munkahelyen, lehet, hogy nincs szükség hosszú távú, ismételt toxicitási vizsgálatra.

Évente és gyártóként/importőrként 1-10 tonna közötti mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra, ez az információ az anyag elterjedt vagy diffúz használatára vonatkozó következtetésre lesz használva.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).