BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Szójegyzék

   
 

Anyag
Olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szenynyezőt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető.

Arucikk
Olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap. Példaként az autót és a telefont említhetnénk.

Behozatal
A Közösség vámterületére történő fizikai behozatal.

Bevezetett anyag
Olyan anyag, amely az alábbi kritériumok legalább egyikének megfelel:
(a) szerepel a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS);
(b) az anyagot az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább egyszer gyártották a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban, de a gyártó vagy az importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;
(c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban e rendelet hatálybalépése előtt a gyártó vagy importőr forgalomba hozta, és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot, de nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal.

Európai vegyianyag-ügynökség (ECHA - European Chemicals Agency)
Az ügynökség a REACH rendelet technikai, tudományos és adminisztratív feladatainak irányítása, és egyes esetekben kivitelezése, valamint ezen feladatok közösségi szintű összhangjának biztosítása céljából jött létre. Az ügynökség Helsinkiben van.

Felhasználás
Bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk előállítása és minden egyéb felhasználás.

Forgalomba hozatal
A harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül.

Gyártás
Anyagok előállítása vagy kitermelése természetes állapotban.

Gyártó
A Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a Közösségben anyagot gyárt.

Importőr
Az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a behozatalért felel.

Intermedier
A kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak során felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából kémiai feldolgozás (a továbbiakban: a szintézis) során felhasznált anyag:
(a) „nem elkülönített intermedier”: olyan intermedier, amelyet a szintézis során nem távolítanak el szándékosan (kivéve mintavétel céljából) abból a berendezésből, amelyben a szintézis végbemegy. Az ilyen berendezés a reaktort, kiegészítő berendezéseit és azokat a berendezéseket foglalja magában, amelyeken az anyag(ok) a folytonos vagy szakaszos folyamat során áthalad(nak), valamint a reakció következő lépése érdekében az egyik tartóedényből a másikba való átjuttatáshoz használt csőrendszert, de nem foglalja magában azokat a tartályokat és más tartóedényeket, amelyekben az anyago(ka)t a gyártás után tárolják;
(b) „telephelyen elkülönített intermedier”: olyan intermedier, amely nem felel meg a nem elkülönített intermedier kritériumainak, és amelynek esetében a intermedier gyártására és az adott intermedierből az egyéb anyag(ok) szintézisére egyazon – egy vagy több jogi személy által üzemeltetett – telephelyen kerül sor;
(c) „szállított elkülönített intermedier”: olyan intermedier, amely nem felel meg a nem elkülönített intermedier kritériumainak, és amelyet más telephelyek között szállítmányoznak vagy beszállítanak.

Készítmény
A kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat.

Nem bevezetett anyagok
Egy anyag, ami nem egy bevezetett anyag, a 3.20 cikkely értelmében. Azok a nem bevezetett anyagok nem használják ki a bevezetett anyagok számára nyújtott átmeneti szabályokat a REACH értelmében és ennélfogva regisztrálni kell őket a gyártás vagy importálás elkezdése előtt.

Regisztráció
A regisztráció egy műszaki dokumentáció és, ha szükséges, az Európai Unióban (és Norvégiában, Izlandon és LIechtensteinban, amint kivitelezésre került ezekben az országokban) gyártott vagy oda importált anyag kémiai biztonsági jelentésének benyújtása az ügynökségnek.

Regisztráló
Valamely anyag azon gyártója vagy importőre, vagy valamely árucikk azon előállítója vagy importőre, amely egy anyagra vonatkozóan regisztrálási dokumentációt nyújt be.

Továbbfelhasználó
Az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó.