BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Задължения на потребителя


Задължения на потребителя

   
 

Задълженията на дадена компания според REACH зависят от точната дейност, извършена по отношение на специфично вещество, независимо дали е в самостоятелен вид, в препарат или в изделие. Следователно професионалният потребител на химични вещества трябва първо да идентифицира своята роля(и) според REACH за всяко вещество, което използва с цел да бъде в състояние да идентифицира своите задължения.


Идентификация на ролите според REACH

REACH прави разграничение между различните действащи субекти във веригата за доставки между производители, вносители, потребители по веригата и дистрибутори (включително търговците на дребно и складовите доставчици).

Потребителят по веригата е дефиниран в член 3(13) на Регламента REACH като "всяко физическо или юридическо лице, което се е установило в Общността, различно от производителя или вносителя, което използва веществото, както като самостоятелен продукт, така и под формата на препарат по време на изпълнение на неговите промишлени или професионални дейности. Дистрибуторите и крайните потребители не се считат за "потребители надолу по веригата"." Много различни видове компании могат да бъдат потребители по веригата, включително разработчици на препаратати, промишлени потребители, занаятчии, цехове и доставчици на услуги или такива, които извършват презареждане.
По смисъла на дефиницията на REACH първото условие даден потребител да бъде определен за потребител по веригата е да закупи веществата и/или препаратите от доставчик на Европейския съюз1 или от доставчик, който е извън територията на страните от Европейския съюз и който е “единствен представител"2. Потребителят също така може да внесе повторно веществата (като самостоятелен продукт или под формата на препарати), които първоначално са били произведени на територията на Европейския съюз и регистрирани в същата верига за доставка. Допълнителни условия вземат под внимание различните възможни дейности на потребителите. Те са посочени в таблицата по-долу.

Занимание

Дейности

Допълнителни условия за определянето
като потребител по веригата по смисъла на дефиницията на REACH

Формулатор

Компанията смесва веществата и/или препаратите, за да изговти препарати, които да бъдат предложени на пазара.

Не възникват химически реакции по време на смесването. Например:
разтварянето на вещество не представлява производство на вещество, а употреба. Независимо от това смесването на киселина и основа, което в резултат довежда до получаване на ново вещество (сол), която се предлага на пазара, се смята за производство, а компанията- за производител.

Производител на изделия

Компанията комбинира вещества и/или пепарати в изделия и те се превръщат в неразделна част от такива изделия (в контекста на промишлен процес или професионална дейност).

Ако веществото присъства в тези изделия в количества над един тон за производител за една година и са предназначении да бъдат пуснати при нормални или сравнително благоприятни условия за употреба, то вече трябва да е било регистрирано за тази употреба.

Ако веществото е идентифицирано за възможно включване в анекс XIV на REACH (списък на веществата, които са предмет на одобрение) и,

  1. присъства в тези изделия в количества над един тон за производител за една година и
  2. присъства в тези изделия в концентрация над 0,1% (тегловни процента) и
  3. експозицията за човека или околната среда не може да бъде изключена по време на нормалните или сравнително благоприятните условия за употреба, включително изхвърлянето му,

веществото трябва вече да е било регистрирано за тази употреба.

Краен потребител

Компанията изпозлва веществата и препаратите в контекста на промишлен процес или професионална дейност. Тя не снабдява с тях други потребители по веригата.

Вещество(а), които са получени в резултат на химическа реакция, получена при употребата на други вещества е/са освободени по принцип от изискване за регистрация (REACH анекс V).

Извършващи презареждане

Извършващите презареждане прехвърлят веществата или препаратите от един съд в друг.
Този пренос между различни съдове (репакетаж) се счита за употреба според REACH.

 

В случай, когато някои от горепосменатите условия не са изпълнени, действащото лице, използващо химичните вещества, според REACH, се смята за производител или вносител на вещества/препарати или производител/вносител на изделия в зависимост от неговите дейности. Hот него може да бъде изискано да регистрира или нотифицира за веществата в допълнение на задълженията, свързани с тяхната употреба.

Според REACH, другите действащи лица във веригата за доставка са дистрибуторите. Те единствено съхраняват и предоставят на разположение веществата, препаратите и/или изделията на трети страни за последваща обработка. Тяхното единствено задължение по реда на разпоредбите на Регламента REACH е да предават информация по цялата верига за доставка.


Задължения на потребителите по веригата

Според REACH, съществуват задължения, които се отнасят само за конкретни видове от потребителите по веригата. Това зависи от бизнеса във веригата за доставка и дейността, която се извършва. Следващата таблица идентифицира възможните задължения, свързани с различни дейности.

Вид на потребител по веригата

Задължения

Само формулатори и извършващи презареждане

Веществата, които предоставят на пазара трябва да бъдат регистрирани вещества, ако се изисква регистрация (регистрацията е задължение на производителите или вносители).

Те трябва да предоставят актуализирана информация на киентите (потребители по веригата или дистрибутори) за осигуряване на безопасна употреба на веществата или препаратите: информационни листове за безопасност или друга информационни източници, когато не се изисква информационен лист за безопасност.

Само производители на изделия

Те трябва да предоставят информация на клиентите (потребители по веригата или дистрибутори) за изделия, съдържащи вещество(а), идентифицирани за възможно включване в анекс XIV на REACH с над 0,1% (тегловни проценти), ако се изиска на консуматорите.
Забележка: тъй като тези вещества от особена важност не са все още изброени, производителите на изделия трябва да бъдат особено внимателни за бъдещото развитие по тази тема.

Само повторен внос

Лицата, извършващи повторен внос трябва да докуметират, че веществото(-ата) са същите като тези, които са регистрирани от тях самите или от действащо лице в същата верига за доставка.

За всички потребители по веригата

За вещества, които са предмет на оторизация, те трябва да съответстват на условията за оторизация, която покрива специфична употреба. Може да е необходимо потребителят по веригата да кандидатства за оторизация, ако неговата употреба не е покрита от оторизацията, дадена на неговия доставчик.

Те трябва да проверят дали съществува съвместимост с каквито и да са рестрикции за веществото.

Те трябва да идентифицират и приложат подходящи мерки, за да контролират рисковете, посочени в информационния лист за безопасност или чрез друга информация, когато не се изисква информационен лист за безопасност.

Те трябва да проверят дали съществува съвместимост със сценарий за експозиция, когато полученият информационен лист за безопасност включва този елемент и да предприеме по-нататъшни действия в случай на несъвместимост.

Те трябва да информират доставчиците за всякаква нова информация, касаеща опасностите от веществото, включително класифициране и етикетиране.

Трябва да предоставят информация на доставчиците, която може да постави под въпрос уместността на мерките за управление на риска, посочени в информационния лист за безопасност за установени употреби.

В допълнение, повечето от настоящите правни изисквания, които се прилагат за употребата на химични вещества, например тези, свързани със защита на работниците, потребителите и околната среда, ще продължат да се прилагат наред с условията на Регламента REACH.

1. Доставчиците в Европейския съюз са установени на територията на една от 27-те страни-членки. Доставчиците в Швейцария не са доставчици в Европейския съюз. Доставчиците в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще бъдат смятани за доставчици в Европейския съюз в момента в който те приемат разпоредбите на Регламента REACH.
2. Единствен представител е физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е назначено от производител на вещество, препарат или изделие, който не е от Европейския съюз да изпълни задълженията за регистрация за вносителите.

Превенция на химични рискове, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)