BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Начало
> Задължения на потребителя > Съвместимост с Информационен лист за безопасност


Съвместимост с Информационен лист за безопасност

   
 

Според REACH, потребителите надолу по веригата трябва да спазват условията за употреба и мерките за управление на риска, препоръчани от производителите и вносителите. Така че, веднага след получаването на информационния лист за безопасност (SDS), потребителят на опасно вещество или смес трябва да провери:

  • за съответствие с описаната употреба и да спазва сценария(ите) за експозиция,
  • за спазване на мерките за управление на риска,
  • за съответствие с предоставената оторизация или ограничения.

Тази проверка се прави според процедурата по фази.

Първата стъпка се състои в проверяване дали предвидената употреба на веществото отговаря на тази, описана в точка 1.2 от Информационния лист за безопасност (SDS). Ако това е разширен Информационен лист за безопасност (SDS) с един или повече сценария за експозиция, съответствието на употребата с един от описаните сценарии за експозицията също трябва да се провери.

Втората фаза е да се контролира дали действителните условия на употребата отговарят на условията за безопасна употреба, описана в сценариите за експозиция.

Ако предвидената употреба не е включена в Информационния лист за безопасност и в сценариите за експозиция или, ако действителните условия на употреба не отговарят на мерките за управление на риска, потребителят трябва да предприемат действия. Той може или:

  • да помоли доставчика да поправи доклада за химическа безопасност (CSR) и да разработи нов сценарии за експозиция, за да направи употребата идентифицирана (вижте Задължение да се комуникира);
  • да адаптира своята дейност: може да промени неговата употреба в идентифицирана такава, да подобри условията за употребата, за да спази мерките за управление на риска или да се опита да замести веществото с по-малко опасно;
  • да потърси друг доставчик, който предоставя сценарий за неговата употреба или е готов да разработи нов сценарий;
  • да направи свой доклад за химическа безопасност в съответствие с Анекс XII на REACH. Потребителят после създава сценарий за експозиция за неговата употреба. Той трябва да прикачи този сценарии към своя Информационен лист за безопасност и да уведоми Европейската агенция по химикалите (ECHA). В някои случаи, особено, когато веществото се използва за изследване и развитие на продукта или когато общото използвано количество е по-малко от 1 тон на година, потребителят може да бъде освободен от изготвянето на Доклад за химическата безопасност (CSR), но винаги трябва да извести за това. И, на последно място, в третата проверка веществата, които подлежат на оторизация или се влияят от ограниченията на употребата (вижте Използваеми химични вещества и препарати). Точка 15 от Информационния лист за безопасност (SDS) позволява на потребителя да знае дали участва в подобни мерки. Ако случаят е такъв, той трябва да провери дали неговата употреба съответства на предоставената оторизация или да спазва ограниченията, определени за веществото.

Крайни срокове

Ако употребите са обхванати, потребителят има 12 месеца да изпълни мерките, комуникирани в разширения Информационен лист за безопасност (SDS), като започне още при неговото получаване. Ако употребите не са обхванати, потребителят има 12 месеца да направи своя оценка на химическата безопасност (CSA) и да изпълни свързаните с това сценарии за експозиция.

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2011 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)