BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Задължения на потребителя > Комуникация


Задължение да се комуникира информация нагоре и надолу по веригата за доставки

   
 

Според разпоредбите на Регламента REACH потребителите надолу по веригата трябва да комуникират определена информация със следващото действащо лице (който може да бъде и дистрибутор1) във веригата за доставки. От всяко едно действащо лице, което получава такава информация, може да бъде изискано да я предаде по веригата за доставки.

Информиране на доставчиците за нова информация относно опасните свойства на химичните вещества

От потребителя надолу по веригата на вещество или препарат се изисква да комуникира с неговия пряк доставчик нова информация за опасни свойства, независимо от употребите, които са засегнати. “Нова” информация означава информация, която не е комуникирана с потребителя надолу по веригата от неговия доставчик и която не е налична в обществените бази данни или източници в литературата. Тя може да се отнася както за веществата, така и за препаратите. Независимо от това в Регламента REACH не е дадено точно определение за това какво именно представлява нова информация. Примери за нова информация могат да бъдат наблюдения върху неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве на работното място или резултати от тестове, проведени от потребител надолу по веригата.
Потребителят надолу по веригата може първо да поиска да комуникира само факта, че има нова информация и резултата. Не е нужно да предоставя доклада от теста; ако неговият доставчик има интерес да получи пълния доклад от проучването, потребителят надолу по веригата може да пожелае да договори условията за предоставяне на информация от подобно естество.
Няма определени крайни срокове за комуникиране на информация за опасностите. Потребителят надолу по веригата трябва да го направи веднага щом разбере, че в сравнение с информацията, получена от неговия доставчик, той има нова информация.

От потребителя надолу по веригата също така се изисква да докладва2 на Европейската агенция за химикалите ако неговото класифициране на веществото е различно от това на доставчика. Причините за различията в класифицирането могат да бъдат използване на нови данни или различно интерпретиране на съществуващите данни. В последния случай, потребителят надолу по веригата трябва само да докладва на Агенцията.

Информиране на доставчиците за уместност от управление на риска

Потребителя надолу по веригата трябва да комуникира с неговия доставчик информацията, която може да постави на обсъждане уместността от мерки за управление на риска, препоръчани в информационния лист за безопасност, който му е предоставен (препоръки само за идентифицирани употреби). Това изискване се отнася за основната част от информационния лист за безопасност, както и начин(и)3 на експозиция, определени в анекса.
REACH не определя каква информация трябва да предоставят потребителите надолу по веригата или в какъв формат да бъде тя. Потребителят надолу по веригата трябва да предостави достатъчно информация, за да докаже защо смята, че препоръките не са уместни. Ако счита мерките за недостатъчни или свръхпротекционистки, той трябва да посочи защо смята случая за такъв, вероятно във връзка с неговите собствени оперативни условия и резултати от оценката на риска. Ако препоръките противоречат на класифицирането и етикетирането, или действащото законодателство, референцията към тях е достатъчна.

Предаване на искания за превръщане на употреба в идентифицирана употреба

Всеки професионален потребител има правото да направи дадена употреба, като го предожи в писмен вид (на хартиен носител или в електронен вид) на вниманието на неговия директен доставчик на вещество или препарат с цел превръщането й в идентифицирана употреба. Това е особено важно за вещества или препарати, които се доставят със сценарий(и) за експозицията3 (виж Съответствие с информационния лист за безопасност). В тези случаи, ако директният доставчик е потребител надолу по веригата, той може да реши да идентифицира употребата и да изготви химически доклад за безопасност на потребителя надолу по веригата за нея или да представи искане на вниманието на следващото действащо лице нагоре по веригата за доставки. Той също така може да уведоми, че е против тази употреба, ако не може да идентифицира условията за безопасност на употреба и да реши да не включва тази употреба в химическия доклад за безопасност; в такъв случай трябва да предаде искането нагоре по веригата или няма да може да продължи доставките към неговия клиент.

Препоръчване на потребителите подходящи мерки за контрол на рисковете

Всеки потребител надолу по веригата трябва да предостави на клиентите информация за опасностите, условията за безопасност на употреба и подходящи съвети за управление на риска на веществата в самостоятелна форма, съставен компонент на препарати или артикули (виж Комуникация надолу по веригата за доставки).

В някои случаи, когато потребител надолу по веригата излага препарат и го пуска на пазара, от него може да се изисква да консолидира или да разработи сценарий(и)3,4 за експозиция, обхващащи употребите на вещества в препарати по-надолу във веригата за доставки и да ги приложи към неговия собствен информационен лист за безопасност. Информационните листове за безопасност за препаратите трябва да съдържат:

  • сценарий(и) за експозиция, отнасящи се до препаратите,
  • сценарий(и) за експозиция, отнасящи се до всяко опасно вещество, изискващо оценка на химическата безопасност и сценарий(и) за експозиция и съдържащи се в препарата или,
  • сценарии за експозиция и на препарата, и на индивидуалните опасни вещества.

За клиентите, които за крайни потребители, разработчикът може да избере да обедини и консолидира сценариите за експозиция, получени от неговия доставчик(ци)- и обхващащи всички или някои от веществата в препарата- в нов сценарий(и) за експозиция на препарата вместо само да ги препрати. Независимо от това, при условие че разработчикът на препарати доставя на друг разработчик, препращането на сценарии с промени трябва да бъде предпочитана опция, тъй като предоставя на клиентите достатъчно информация за извършването на оценка на химическата безопасност, ако се изисква, или да обедини информацията за крайния потребител, ако е необходимо. Във всички случаи, представените сценарии за експозиция трябва да съдържат информация, предоставена в информационния лист за безопасност на препарата.
При обединяването на сценариите за експозиция, получени от доставчик (ци), разработчикът трябва да избере тези, които се отнасят до употребите в неговия препарат. Той трябва да идентифицира веществата, определящи риска в препарата за всеки един начин на експозиция с цел да избере най-подходящите мерки за управление на риска.
Ако неговите собствени условия на употреба или условията на употреба надолу по веригата за доставки, посочени от неговите клиенти не са обхванати, той може да направи оценка на химическата безопасност за потребителя надолу по веригата или да разработи сценарий(и) за експозиция за тях.


1. Дистрибутор съгласно разпоредбите на Регламента REACH е действащо лице, установено в Общността, който само съхранява и предоставя на пазара вещества и препарати.
2. Не се изисква доклад към Агенцията, ако потребителят надолу по веригата използва по-малко от 1 тон годишно от веществото в самостоятелна форма или като съставен елемент на препарат. Независимо от което, ако той е разчитал на освобождаването от изготвяне на химически доклад за безопасност за потребителя надолу по веригата въз основа на това, че използва общо количество, което е по-малко от 1 тон годишно от веществото или препарата, той трябва да докладва своето класифициране (потребителите надолу по веригата може да се наложи да изготвят химически доклад за безопасност за потребителя надолу по веригата, когато тяхната употреба е извън условията, описани в анекса на информационния лист за безопасност, който са получили или когато тяхната употреба не е обхваната в този анекс).
3. Сценарият за експозиция описва как дадено вещество (в самостоятелна форма, съставен елемент на препарат или присъстващо в артикул) се използва по време на неговия жизнен цикъл и как потребителят надолу по веригата контролира или препоръчва контролиране на експозицията за човека и околната среда. Той включва подходящи мерки за управление на риска и оперативни условия, които когато се прилагат по съответния начин, осигуряват адекватно контролиране на риска от употреба на веществата. Сценарий(и) за експозиция се разработват в рамките на химическа оценка на безопасност на веществата, произведени или внесени в количества от 10 или повече тона годишно и които отговарят на всички критерии за класифициране като опасни (в съответствие с Директива 67/548/EEC) или които са оценени като PBT (устойчиви, биоакумулативни и токсични) или vPvB (високо устойчиви и високо биоакумулативни вещества) вещества (в съответствие с критериите на анекс XIII на Регламента REACH). Сценариите за експозиция, обхващащи всички или някои от веществата в препарат могат да бъдат обединени в един сценарий за експозиция за препарата.
4. Не се изисква химическа оценка на безопасност (и следователно не се изисква сценарий за експозиция) за вещества, съдържащи се в препарат под най-ниските прагове на концентрация, определени в член 14(2) на Регламента REACH.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)