BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало
> Инструменти с цел предпазване > Класифициране и етикетиране


Класифициране и етикетиране на вещества и препарати

   
 

Различни системи на класифициране и етикетиране (C&L) на химични вещества и препарати се използват в момента в целия свят. Едно и също химично вещество може да бъде класифициано, като “токсично” в САЩ, “опасно” на територията на страните от Европейския съюз и като “безвредно” в Китай. За да се елиминират тези несъответствия и за да се затвърди защитата на хората и околната среда във всички страни, беше решено да се разработи Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране (GHS) под егидата на Организацията на обединените нации. Глобалната хармонизираната система беше официално приета през 2002 г. от Икономическия и социален съвет на Обединените нации (UN ECOSOC) и ревизирана през 2005 г. и 2007 г.
Тя има за цел да подобри комуникацията, отнасяща се до опасностите за работниците, потребителите, отговорниците за аварийната безопасност, както и в транспортния сектор посредством хармонизирани етикети и където е приложимо - информационни листове за безопасност.

Внедряване на Глобална хармонизирана система в рамките на Европейския съюз

Глобалната хармонизирана система е набор от международни препоръки. Следователно нейното приложение е по избор. Но както и повечето от страните, Европейският съюз има желанието да я направи задължителна, като я въведе в законите на Общността.
Съответните критерии на Глобалната хармонизирана система по този начин са напълно включени в транспортното законодателство на Европейския съюз през 2009 г. По отношение на снабдяването и употребата на химични вещества, Европейската комисия прие в края на 2008 г. т.нар. CLP Регламент (EО) No 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и пакетирането на опасните вещества и смеси, което ще замени междувременно настоящата система.
Този регламент взема под внимание критериите за класифициране и правилата за етикетиране на Глобалната хармонизирана система, но то също така е основано върху 40-годишния опит, който е добит чрез прилагането на съществуващото законодателство на Общността относно химичните вещества. Постигнатото ниво на протекция се поддържа чрез класовете на опасност на Общността, които все още не представляват част от Глобалната хармонизирана система и чрез спазването на някои настоящи правила за класифициране и етикетиране. В допълнение, всички класове на опасност на Глобалната хармонизирана система са обхванати от регламента, но определени категории (нива на опасност в рамките на един клас), които все още не са част от настоящето законодателство, не са включени. CLP регламентът обединява някои класове на опасност или категории, които не присъстват в настоящето законодателство на Европейския Съюз за снабдяване и употреба, но са част или ще бъдат част от системата на транспорта в Европейския Съюз.

 

CLPПовече подробносит ще намерите на CLP

Подробности за прилагане на CLP Регламента, включително и брошура, съдържаща информация за еволюцията на класифицирането и етикетирането на химични вещества и препарати ще намерите на уебсайта на Департамента за превенция на химични рискове към Националния център за научни изследвания (CNRS) (на английски език).

 

Съвместимост с REACH

CLP Регламентът включва необходими поправки, които трябва да бъдат направени в условията на REACH, а определени разпоредби на REACH са прехвърлени към него:

  1. задължение за предприятията сами да класифицират техните вещества и смеси, и да нотифицират/регистрират класификацията им;
  2. ще бъде изготвен хармонизиран списък с вещества, класифицирани на ниво Общност;
  3. ще бъде направен опис на класифицирането и етикетирането, състоящ се от всички нотификации и хармонизирани класификации, отнасящи се до упоменатото по-горе.

Тъй като информационните листове за безопасност са главният инструмент за комуникация според Регламента REACH, условията в информационните листове за безопасност се запазват.

Главни промени, въведени от CLP Регламента

Регбаментът следва утвърдената терминология на Глобалната хармонизирана система: терминът “вещество” се запазва, но “препарат” се заменя от “смес”; терминът “категория на опасност” се заменя с “клас на опасност”. Клас на опасност означава физическата опасност, опасността за здравето или околната среда. Определени класове на опасност може да съдържат разграничавания, други класове може да включват категории на опасност.
CLP Регламентът определя 28 класа на опасност: 16 класа на физическа опасност, 10 класа на опасност за здравето, 1 клас на опасност за околната среда и допълнителен клас за вещества, които са опасни за озоновия слой. Класовете, които се базират на физико-химичните свойства са различни от настоящите категории на опасност. Те са изградени върху класове, определени в международното законодателство, засягащо транспортирането на опасни стоки. Следователно определени класове не са известни на европейските потребители. От друга страна опасностите за здравето са подобни на опасностите, определени от настоящата система, дори при положение, че са организирани и разпределени по по-различен начин в класовете на опасност.

Критериите за класифициране на двете системи, т.е. правилата, които са използвани за определянето дали химично вещество спада към даден клас на опасност или принадлежи на категория в самия клас, могат да се различават. В допълнение на това, промени в крайните стойности и методите за изчисление на смесите вероятно ще доведат до повече химични вещества, които трябва да бъдат класифицирани според новата система.

Етикетирането съгласно регламента включва елементи, които за повечето от тях са различни от тези, които се използват в момента на работните места в Европа. Информацията, която се изисква са идентификатори на продукта (разкриване на ингредиента), идентичност на доставчика, пиктограми за опасността, сигнални думи, рискови фрази и изложения за необходимите предпазни мерки.

За повече информация, виж елементите на етикетите за физически опасности, опасности за здравето и опасности за околната среда.

Преход между двете системи

Регламентът предоставя общото съществуване на настоящата и CLP системи по време на преходния период. До 1-ви дек. 2010 г., етикетите на веществата ще трябва да бъдат изготвяни в съответствие с новата система класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), но класифицирането според настоящата система ще трябва да бъде посочена в информационния лист за безопасност наред с новата. До 1-ви юни 2015 г., предприятията, отговорни за етикетиране на химични вещества могат да използват една от двете системи за смесите. Ако бъде избрана новата система, етикетът трябва да бъде изготвен в съответствие с нея, но двете класификации трябва да бъдат посочени в информационния лист за безопасност. Считано от 1-ви юни 2015 г. нататък, настоящите директиви ще бъдат заменени от новия регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2009 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)