BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Инструменти с цел предпазване > Информационният лист за безопасност


Информационният лист за безопасност

   
 

С цел всички потребители на химически вещества в самостоятелна форма, съставни компоненти на препарати или в артикули да имат необходимите данни за безопасно боравене, информацията се предава надолу по веригата за доставки. Това трябва да даде възможност на работодателя да определи дали опасни химически агенти или вещества присъстват на работното място и да оцени риска за здравето и безопасността на работещите, произтичащи от тяхната употреба. Основният инструмент за тази комуникация е информационният лист за безопасност. Когато той не се изисква, трябва да бъде предоставена друга съответна информация, която да даде възможност на потребителя(ите) надолу по веригата да идентифицират и приложат подходящи мерки за управление на риска.

fds

Вещества или препарати, включени в информационния лист за безопасност

Доставчик на вещество или препарат трябва да предостави информационен лист за безопасност:

 • когато вещество или препарат отговаря на критериите за класифициране като опасно в съответствие с директиви 67/548/EEC или 1999/45/EC1;
 • когато веществото е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в анекс XIII на Регламента REACH;
 • когато веществото присъства в списъка на кандидати за евентуално включване в анекс XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на одобрение).
Доставчикът също така трябва да предаде информационен лист за безопасност, когато препаратът не отговаря на критериите за класифициране като опасен, но съдържа:
 • поне едно вещество, представляващо опасност за здравето на човека или околната среда в индивидуална концентрация ≥ 1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние и ≥ 0,2% обемни проценти за препарати в газообразно състояние;
 • поне едно вещество, което е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в анекс XIII на Регламента REACH в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, присъстващо в списъка с кандидати за евентуално включване в анекс XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на одобрение) в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, за което има рестрикции за експозиция на работното място в Общността.

Забележка:
Освен ако не е изискан от потребител надолу по веригата или дистрибутор, информационният лист за безопасност не се предоставя, когато опасните вещества или препарати, предлагани или продавани в обществото, са с предоставена достатъчна информация, с цел да бъде осигурено на потребителите вземане на необходимите мерки по отношение на предпазване на здравето на човека, безопасността и околната среда.

Информация, предоставена в информационния лист за безопасност

Информационният лист за безопасност съдържа 16 заглавия: за повече информация, виж документите и 16 –те заглавия в информационния лист за безопасност и Прочетох информационния лист за безопасност. Там където химическия доклад за безопасност е представен като част от процедурата по регистрация, съответните сценарии за експозиция (за идентифицирани употреби) трябва да бъдат посочени в анекс на информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност трябва да бъде предоставен на официалния език на страната(ите)- членка(и), където веществото или препарата се пуска на пазара, освен в случаите при които съответната(ите) страна(ите)- членка(и) изрично не упоменават друго. Трябва да се предостави безплатно на хартиен носител или в електронен вид.

Доставчиците трябва да актуализират информационния лист за безопасност без забавяне в следните случаи:

 • веднага след като имат на разположение нова информация, засягаща мерките за управление на риска или опасностите;
 • когато е дадена или отказана оторизация;
 • когато е наложена рестрикция.

Новата версия, определена като "Ревизия: (дата)", трябва да бъде осигурена безплатно на хартиен носител или в електронен вид на всички предишни получатели, на които е доставяно в рамките на предходните 12 месеца. Всички актуализации след регистрацията на веществото трябва да включват регистрационния номер.

Информация за веществата или препаратите, за които не се изисква информационен лист за безопасност.

Всеки доставчик на вещество като самостоятелен продукт или под формата на препарат, който не трябва да предава информационен лист за безопасност, следва да осигури на получателя следната информация:

 • да посочи дали веществото е предмет на оторизация и подробности за това дали е дадена или отказана оторизация в тази верига за доставки;
 • подробности за която и да е наложена рестрикция;
 • всякаква друга налична и подходяща информация за веществото, необходима да се осигурят идентифициране и прилагане на подходящи мерки за управление на риска. Това включва специфични условия, посочени от регистранта в неговото регистрационно досие, които са му позволили провеждането на някои изпитвания, изискани съгласно разпоредбите на Регламента REACH;
 • регистрационният номер(а), ако са налични, за всяко вещество, за което е комуникирана информация по гореспоменатите точки.

Тази информация трябва да бъде предадена безплатно на хартиен носител или в електронен вид и трябва да бъде актуализирана толкова често, колкото е необходимо според същата процедура, като тази, отнасяща се за информационния лист за безопасност.

Информация за веществата в артикули

Всеки доставчик на артикул, съдържащ вещество от списъка с кандидати за евентуално включване в анекс XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на оторизация), в концентрация над 0,1 % тегловни проценти, трябва да осигури на получателя на артикула достатъчно информация (най-малкото името на веществото), за да позволи безопасна употреба на артикула.

Съответната информация трябва да бъде осигурена безплатно на потребителя при поискване, в рамките на 45 дни от получаване на искането. За общ преглед, моля, вижте Комуникация надолу по веригата за доставки.

1. Директива на Съвета 67/548/ЕИО от 27-ми юни 1967 г. относно сближаването на законодателството, нормативната и административна уредба относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16/8/1967 г., стр. 1). Последно изменена чрез Директива 2006/121/ЕО (ОВ L 396, 30/12/2006 г., стр.850). Директива 1999/45/EC на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г., засягаща апроксимацията на законите, регулациите и административните условия на страните-членки, отнасящи се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Последно изменена чрез Директива 2006/8/ЕО (ОВ L 200, 24.01.2006, стр. 12). Настоящите директиви ще бъдат заменени от регламент No 1272/2008, влизаща в сила от 1-ви юни 2015 г.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2009 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)