BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Оценката на химическата безопасност > Оценка на риска


Оценка на риска

   
 

Оценката на риска е първият етап на оценката за химическа безопасност (CSA).

Състои се от:

  • Събиране и оценяване на информацията;
  • Идентификация на риска;
  • Класификация и етикетиране;
  • Извличане на прагови нива;
  • оценка за PBT (устойчиви, биоакумулативни и токсични) и за vPvB (високо устойчиви и високо биоакумулативни) вещества.

Събирането и оценяването на съответната информация се изисква за регистрация. Тази информация се документира в техническо досие и в доклад за безопасност на химикалите, когато е необходимо. Видът и обемът на информацията зависи от количеството, което е произведено или внесено.

Оценка на риска за човешкото здраве

Всички въздействия върху здравето и токсикокинетичния профил трябва да се вземат предвид. Токсилогичните данни, които са налични или се генерират, трябва да позволят да се установи, за всяко въздействие върху здравето и за всеки съответен модел на излагане1, нивото на излагане на външно въздействие, под което неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве не се очаква (DNEL). В случаите, в които не може да се извлече DNEL (например за прагове на неповишаване като генотоксични карциногени), е установена количествена стойност известна като извлечено минимално равнище на въздействие (DMEL). Тези равнища се извличат от резултатите от токсикологичните тестове и факторите за неопределеност в резултат от експериментална, между- и вътрешно-видова променливост.

Оценка на риска за човешкото здраве поради физикохимичните качества

Следното потенциално влияние от физикохимичните качества върху човешкото здраве трябва да се преценят:

  • експлозивност;
  • възпламеняване;
  • капацитет за окисляване.

Оценка на риска за околната среда

Оценката на риска за околната среда се съсредоточава върху потенциалното влияние върху екосистемите в която и да сфера на oколната среда (вода, въздух, почви), хищник в хранителната верига, и микробиологична активност на системите за пречистване на канализационните води. Оценката на риска за околната среда позволява установяване на концентрацията, под която неблагоприятното въздействие във въпросната сфера на околната среда не се очаква да се случи (PNEC-прогнозируема безопасна концентрация). За всяка сфера от околната среда, PNEC се извлича на база резултати от екотоксилогични тестове и от фактора от оценката. Колкото са по-подробни данните и колкото е по-голяма продължителността на тестовете, толкова по-малка е степента на неопределеност и големината на фактора от оценката.

Оценка за PBT (устойчиви, биоакумулативни и токсични) и за vPvB (високо устойчиви и високо биоакумулативни) вещества.

Допълнителната оценка на тези качества е основателна, тъй като потенциалът за дългосрочното въздействие е труден за предвиждане. Оценката има за цел да установи дали веществото отговаря на регламента REACH, анекс XIII, критерии за идентификация на устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) вещество или високо устойчиво и високо биоакумулативно вещества (vPvB). Ако е така, всички емисии през целия жизнен цикъл на веществото трябва да се опишат.

Когато вещество отговаря на критериите в класификацията за опасно или PBT или vPvB, регистриращият го трябва да извърши оценка на излагането на риск и характеристика на риска като част от Оценката на химическата безопасност (CSA). Иначе, оценката на безопасността химикалите спира дотук.

 

1. Модел на излагането на риска: съчетание от честота, продължителност и маршрут на излагането на риска, както и населението, което има вероятност да бъде изложено на този риск.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2010 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)