BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Начало
> Инструменти с цел предпазване > Оторизация за употреба


Оторизация за употреба

   
 

Процесът на оторизаця по регламента REACH трябва да позволява контролиране на рисковете, които възникват от вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) поради влиянието им върху здравето и околната среда, както и да насърчава постепенната им замяна с подходящи алтернативи. И така, оторизацията е задължителна за пускане на пазара или за употреба на вещество, включено в Анекс XIV, самостоятелно или включено в смес или в изделие.

Идентифициране на веществата

Процесът на оторизация по REACH започва с идентификация на веществата, които се считат за предизвикващи сериозно безпокойство поради присъщите им свойства1. За всяко конкретно вещество, ECHA изготвя досие според Анекс XV, публикува известие, че веществото е идентифицирано за евентуално включване в Анекс XIV и после го регистрира в списъка за кандидати. ECHA изпраща на Европейската Комисия препоръка за включване на приоритетни вещества с PBT2 или vPvB3 свойства, широко разпространена употреба или големи обеми. Накрая Комисията решава дали да включи или не веществото-кандидат в Анекс XIV, т.е. в списъка с веществата, които подлежат на оторизация.

Съдържание на Анекс XIV

Анекс XIV е таблица, в която са отбелязани идентичността на веществото, присъщите му качества, които са довели до включване и до преходните разпоредби. Някои употреби или категории употреби също могат да бъдат отбелязани като освободени от изискването за оторизация. И последно, Анекс XIV може да включва и периоди за ревизия за определени употреби.

Молби за оторизация и предоставяне на оторизации

За всяко пускане на пазара или употреба на вещество, включено в списъка за оторизация (Анекс XIV), производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да подадат молба за оторизация до ECHA като посочат за коя употреба се отнася молбата и да включат доклад за химическа безопасност (CSR), както и анализ за алтернативи и вероятните рискове от тях. Освен това, необходимо е заплащането на такса за всички молби за оторизация.

Комисиите за оценка на риска и тази за социо-икономическия анализ проучват молбата и изготвят предварителни мнения. После ECHA изпраща окончателното си мнение до Комисията, страните-членки и до подалия молбата. Комисията най-накрая решава дали да предостави или не оторизацията.

Оторизация може да се предостави за употреба на вещество, ако се окаже, че рисковете за човешкото здраве и околната среда са адекватно контролирани или социо-иконoмическите ползи са повече от рисковете, а и ако не съществува подходяща алтернатива. Оторизацията посочва конкретно лицето(ата), на които се предоставя, идентичност на веществото, оторизираната употреба(и) и всякакви вероятни условия. Всяка оторизация има регистрационен номер, който лицето или потребител надолу по веригата трябва да включи в етикета на веществото или на смес, която го съдържа, преди да го пусне на пазара. Всеки потребител надолу по веригата на вещество от предоставена оторизация (вижте Използваеми химични вещества и препарати) трябва да уведоми ECHA, която държи регистър на потребителите надолу по веригата на вещества, които подлежат на оторизация.

 

1. Според член 57, SVHC са канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества, PBT/vPvB вещества (като изпълнява критериите на Анекс XIII или се идентифицират според всеки един случай) и вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система.
2. PBT: устойчиви, биоакумулативни и токсични.
3. vPvB: високо устойчиво и високо биоакумулативно вещество.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2011 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)