BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Начало
> Оценка на химическата безопасност > Характеристика на риска


Характеристика на риска

   
 

Характеристиката на риска приключва процеса за оценка на химическата безопасност (CSA). Извършвана за всеки сценарии за експозиция при предположението, че описаните мерки за управление на риска са изпълнени, тази стъпка се отнася за изложените на въздействие групи от хора и сфери на околната среда. Включва и цялостен анализ на риска за околната среда.

Характеристиката на риска се състои от:

  • сравняване на експозицията на всяка една група от населението със съответните „Извлечени нива на нулев ефект“ (DNEL) (виж Оценка на риска);
  • сравняване на предвидените концентрации във всяка сфера на околната среда с „Предполагаемата недействаща концентрация“ (PNEC) (виж Оценка на риска);
  • преценяване на вероятността и суровостта на събитие, възникнало от физико-химичните свойства на веществото.

Рискът се счита за достатъчно контролиран през целия жизнен цикъл на веществото, ако:

  • изчислените нива на експозиция (виж Оценка на експозицията) са по-ниски от DNEL или PNEC, и
  • вероятността и суровостта на събитие, възникнало от физико-химичните свойства на веществото са нищожни.

Ако не е възможно да се определи DNEL или PNEC нива, вероятността да се избегнат ефектите при прилагане на сценария за експозицията трябва да се преценят като качество. Освен това, за PBT и vPvB вещества, производителите или вносителите трябва да използват информацията, събрана по време етапа на оценката на експозицията, за да се намалят до минимум експозициите и емисиите върху хората и околната среда.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2011 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)