BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Данни за химичните вещества > Необходима информация за регистрация


Необходима информация за регистрация на техническо досие

   
 

Техническото досие съдържа информация за свойствата и класификацията на химичното вещество, както и за употребата му и указания за безопасна употреба.


Информация за присъщите свойства на химичното вещество, което предстои да бъде регистрирано

Според REACH, регистрантите са задължени да съберат цялата налична съответна информация за присъщите свойства на химичното вещество, което предстои да бъде регистрирано, независимо от количеството, което се произвежда или внася. Видът и количеството информация, обаче, които се изискват като минимум, за да се изпълнят задълженията към регламента на REACH зависят от количеството, което се произвежда или внася в Европейския съюз. Анексите от VII до X на REACH определят минимума необходими изисквани данни за даденото химично вещество според неговия тонаж.

 

НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИ ДАНННИ ЗА ПРИСЪЩИТЕ СВОЙСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

PC, токсилогична и екотоксилогична информация

Физикохимични свойства (PC)

Токсилогична и екотоксилогична информация

PC, токсилогична и екотоксилогична информация

Токсилогична и екотоксилогична информация

 

Всички необходими налични данни

Изисквания на Анекс VII

Изисквания на
Анекс VII

Изисквания на
Анекс VIII

Изисквания на
Анекс IX

Изисквания на
Анекс X

1-10 тона/годишно

 •1

 

 

 

10-100 тона/годишно

 

 

100-1000 тона/годишно

 •2

 

≥ 1000 тона/годишно

 •2

 •2

1. За най-малък тонаж (1 до 10 т за година на производител или вносител), минимум изискваната информация се ограничава до физикохимичните данни:
- дали веществото е "въведено вещество", т.е. вещество, което вече е произведено или внесено при определени условия, преди влизането в сила на Регламента REACH на 1-ви юни 2007 г. и,
- дали се предполага, че веществото по всяка вероятност няма да отговори на критериите за вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2 и критериите за PBT вещество или vPvB вещество (PBT: устойчиво, биоакумулативно и токсично - vPvB: високо устойчиво и високо биоакумулативно вещество) и,
- веществото което няма диспергираща или дифузна употреба и се предполага, че вероятно няма да отговори на критериите за класификация за опасност за здравето на човека и околната среда.
2. при това ниво, регистрантите трябва да представят предоложение и програма за изпълнение на изискванията за информация на този анекс.


При достигане на всяко ново ниво на тонаж, трябва да бъде отговорено на изискванията на следващия съответен анекс на Регламента REACH.
Колона 1 на анексите VII до X на Регламента REACH излагат изискванията за стандартна информация (виж таблица изисквания за стандартна инфромация на REACH). Тези стандартни изисквания, обаче, могат да бъдат адаптирани (съкратени или разширени), когато това е надлежно обосновано. За всеки анекс на REACH от VII до X, колона 2 изброява специфичните правила за адаптиране (напр. експозиция или харакетристики за опасност), според които изискванията за стандартна информация могат да бъдат модифицирани.
В допълнение на тези специфични правила, определената изисквана специфична информация може да бъде адаптирана според основните правила, съдържащи се в анекс XI на Регламента REACH, т.е. в случаите, когато тестването е технически невъзможно или тестването не е оправдано от научна гледна точака или се основава на фактори за експозиция.


Информацията за експозицията

Информацията за произодството (ако е в рамките на Европейския съюз), употребата, съхранението и диспозицията на веществото (т.е. покриваща целия жизнен цикъл) или изделия, съдържащи веществото, трябва да бъде събирана, с цел получаване на информация относно изложените на въздействие популации и сегменти, както и относно естеството на експозициите, напр. относно пътя, честотата и продължителността (анекс VI на REACH, параграфи 3 и 5 , а за вещества с количества между 1 и 10 тона годишно за регистрант - анекс VI, параграф 6).

Тази информация дава насоки за изискванията за данни за присъщите свойства на даденото вещество: т.е. дали ограничена и добре контролирана експозиция за човека се осъществява единствено на работното място няколко дни месечно, продължителни повторни токсилогични проучвания може да не бъдат необходими.

За вещества, произведени или внесени в количества между 1 и 10 тона годишно на производител/вносител, тази информация ще се използва, за да се направят заключения относно диспергиращата или дифузна употреба на веществото.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)