BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Оценката на химическата безопасност


Оценката на химическата безопасност

   
 

Регламент REACH се основава на принципа, съгласно който индустрията следва да произвежда, внася, използва химични вещества или да ги пуска на пазара по начин, който няма неблагоприятно влияние върху човешкото здраве и околната среда. За тази цел, производителите и вносителите трябва да събират или генерират данни за веществата, както и да правят оценка за това, как рисковете за човешкото здраве и околната среда могат да се контролират чрез прилагане на подходящи мерки за управление на риска. За всички вещества, които се произвеждат или внасят в обеми равни или по-големи от 10 тона на година, Оценката на химичната безопасност (CSA) трябва да се извършва и документира в Доклада за химическата безопасност (CSR). Оценката за химическа безопасност трябва да третира производството на вещества и на всички идентифицирани употреби. Докладът за химическа безопасност съдържа подробно резюме на данните за опасните за човешкото здраве и околната среда качества на веществото заедно с оценката на излагането на риск и на самия риск, където се изисква такава оценка.

Други заявители трябва да изготвят CSR:

  • Потребители по веригата, които трябва или искат да направят техни собствени CSA /CSR;
  • Производители или вносители на стоки със съдържание на вещества, които трябва да се отделят от стоката, ако веществото вече е регистрирано за тази употреба. CSR се изисква, ако веществото е налично в стоките в обеми над 10 тона на година;
  • Производители, вносители или потребители по веригата изготвят CSA / CSR като част от прилагането на разрешението.

При известни обстоятелства, оценката на химичната безопасност няма нужда да се извършва:

Оценката на химическата безопасност не трябва да включва рисковете върху човешкото здраве от крайната употреба в свързаните материали в храната и козметичните продукти, тъй като с тях се занимават други закони.

Етапи при оценката

Диаграмата "Принципи на оценката за химична безопасност по регламент REACH" обобщава етапите в CSA.

Оценката на химичната безопасност на вещество трябва да включва следните етапи:

Всеки регистриращ трябва да идентифицира и приложи подходящите мерки за адекватен контрол на идентифицираните рискове в оценката за химическа безопасност, и, където е подходящо, да ги препоръча в информационния лист за безопасност, който предоставя. Всеки регистриращ, от който се изисква да извърши оценка на химичната безопасност, трябва да има в наличност доклада за химичната безопасност и той да е актуален.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2010 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)