BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Речник на термините

   
 

Вещество
Химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечени от използвания процес, с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговия състав.

Внос
Физическото въвеждане на митническата територия на Общността.

Вносител
Всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е отговорно за вноса.

Въведено вещество
Вещество, което отговаря на поне един от следните критерии:
(а) включено е в Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINЕСS);
(б) произведено е в Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. или 1 май 2004 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на този Регламент, при положение, че производителя или вносителя има документирани доказателства за това;
(в) пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1-ви януари 1995 г. или на 1-ви май 2004 г. преди влизането в сила на този Регламент и е било нотифицирано по смисъла на първия абзац от чл. 8(1) от Директива 67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер по този Регламент, при положение, че производителя или вносителя разполага с документирани доказателства за това.

Европейската агенция за химикалите (ECHA - European Chemicals Agency)
Агенцията, създадена за целите на управление и - в някои случаи – изпълнение на определени технически, научни и административни аспекти на Регламент REACH и гарантиране на последователното прилагане на тези аспекти на равнището на Общността. Седалището на Агенцията се намира в Хелзинки.

Изделие
Предмет, на който по време на производството се придава специфична форма, повърхност или строеж, които определят неговата функция в по-голяма степен от неговия химичен състав. Като примери за изделия могат да бъдат посочени автомобилът и телефонът.

Междинен продукт
Вещество, произведено за, употребено в, или използвано за химическо производство, с цел превръщането му в друго вещество (от тук нататък наричано синтез):
(а) неизолиран междинен продукт: междинен продукт, който по време на синтеза не се отстранява умишлено (с изключение на вземането на проби) от оборудването, в което се извършва синтеза. Ако след производство веществото се съхранява в резервоари или други съдове, то не се счита за неизолиран междинен продукт;
(б) е произведено в Общността или в страните, междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и в случаите при които производството на междинен продукт и синтеза на друго(и) вещество(а) от същия този междинен продукт се извършват в един и същи обект, ръководен от един или повече юридически лица;
(c) транспортиран междинен продукт: междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и се транспортира между или доставя до други обекти.

Нови вещества
Вещество, различно от въведено вещество, съгласно определението по реда на член 3.20. Новите вещества не се ползват от предимствата на преходния режим за въведени химични вещества и препарати съгласно Регламент REACH, поради което трябва да бъдат регистрирани преди началото на производството или вноса.

Потребител по веригата
Всяко физическо или юридическо лице, установено на територията на Общността, различно от производителя или вносителя, което употребява вещество, в самостоятелен вид или в препарат, при извършването на неговите производствени или професионални дейности. Дистрибуторите и крайните потребители не се считат за "потребители надолу по веригата".

Препарат
Смес или разтвор, съставен от две или повече вещества.

Производител
Всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което произвежда вещество в рамките на Общността.

Производство
Получаване или извличане на вещества в естествено състояние.

Пускане на пазара
Доставяне или предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трета страна. Вносът се счита за пускане на пазара.

Регистрант
Производител или вносител на вещество, или производител или вносител на изделие, подал заявление за регистрация на вещество.

Регистрация
Регистрацията е подаването в Агенцията на техническо досие и на доклад за химична безопасност за произвежданото или внасяното в Европейския съюз вещество (включително в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн след като Регламентът бъде приет в тези страни).

Употреба
Всяка преработка, формулиране, потребление, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене на съдове, пренос от един съд в друг, смесване, производство на изделие или всяко друга форма на ползване.