BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Инструменти с цел предпазване > Обществени бази данни


Обществени бази данни

   
 

Регламентът REACH предвижда достъп на обществото до информация за риска от химични вещества, на който може да бъде изложено. Уебсайтът на Европейската агенция по химикалите (ECHA) предоставя свободен достъп до информация, която не е поверителна от базата данни на ECHA, вкл. до опасните им качества, класификация и етикетиране, оторизирана употреба и мерки за управление на риска.

Информация в базата данни на ECHA

Базата данни на ECHA съдържа информация, подадена за целите на регистрирането, разрешаването и забраната на химичните вещества и препарати. Освен това, в Регламент (ЕО) n° 1272/2008 се предвижда ECHA да създаде и поддържа регистър за класификация и етикетиране. В рамките на нотификацията на класификацията и етикетирането на химичните вещества и препарати, изисквана от същия регламент, всеки един производител, производител на стоки или вносител трябва да изпрати на ECHA следната информация, освен ако не е изпратена като част от регистрационното досие:

 • личните данни на производителя(ите), производителя(лите) на стоки или вносителя(ите) отговорни за пласирането на химическото(ите) вещество(а) или препарат(и) на пазара;
 • идентификацията на химическото(ите) вещество(а) или препарат(и);
 • класификацията за опасно(и) химическо(и) вещество(а) или препарат(и);
 • етикет за опасно(и) химическо(и) вещество(а) или препарат(и);
 • конкретни граници на концентрация, ако се изисква.

Агенцията трябва да отбележи дали съществува хармонизирана класификация и етикетиране в Общността по отношение на записа.

Наличната информация достъпна за обществото по електронен път

Следната информация за химичните вещества и препарати самостоятелно, в смеси или в стоки, е публично достъпна безплатно на сайта на ECHA:

 • име(на) на химичното вещество или препарата, с изключение на някои вещества, за които е подадено искане за поверителна информация;
 • класификацията и етикетирането на химичното вещество;
 • физикохимични данни относно химичното вещество или препарат и данни за пътища на натрупване в околната среда;
 • резултати от всяко едно токсикологично и екотоксилогично проучване;
 • всякакви изведени безопасни равнища на излагане на въздействието (DNEL)1 или прогнозируема безопасна концентрация (PNEC)2;
 • насоките за безопасна употреба;
 • аналитичните методи, ако се изискват такива, в съответствие с приложения IX или X на регламента REACH, които правят възможно да се открие опасното химично вещество или препарат при изпускането в околната среда, както и да се определи директното излагане на риск на хората.

Освен, ако молбата за поверителност на подадените данни от страна на молителя не бъде счетена за оправдана, трябва да се предостави и следната информация:

 • ако е важно за класификацията и етикетирането, степен на чистота на веществото и/или идентичност на примесите или добавките, както и данните за примесите и/или добавките, за които се знае, че са опасни;
 • съответна тонажна група, в рамките на която е регистрирано конкретното вещество;
 • резюмета на изследването3 или подробни резюмета на изследването4;
 • допълнителна информация предоставена в информационния лист за безопасност, допълваща информацията за свободен достъп;
 • търговско(и) наименование(я) на веществото.

 

1. Изведени безопасни равнища на излагане на въздействието (DNEL): равнище на излагане на въздействието на веществото, над което хората не трябва да се излагат.
2. Прогнозируема безопасна концентрация (PNEC) концентрацията на веществото, под която неблагоприятно влияние във въпросната околна среда не се очаква да възникне.
3. резюме на изследването: означава резюме на целите, методите, резултатите и заключения от пълния доклад от изследването, които предоставят достатъчна информация, за да се направи оценка на съответствието на изследването.
4. разширено резюме на изследването: означава подробно резюме на изследването3, което осигурява достатъчна информация, за да се направи независима оценка на изследването като се намали до минимум нуждата от справка с пълния доклад от изследването.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2010 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)