BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Задължения на потребителя > Използваеми химични вещества и препарати


Вещества, които могат да бъдат използвани и пуснати за продажба на пазара

   
 

Наред със задълженията, които даден потребители надолу по веригата може да срещне по реда на разпоредбите на Регламента REACH, първо трябва да бъде проверено дали му/й е разрешено или не да използва и да пусне на пазара конкретно химично вещество.

Подлежащи на регистрация вещества

Според REACH, потребителите надолу по веригата не трябва да използват и да пускат на пазара каквито и да са химични вещества, които не са регистрирани, ако се изисква регистрация. Това означава, че продуктите, които се използват и се пускат на пазара могат да съдържат единствено химични вещества, които:

  • са произведени/внесени от производител или вносител в количество по-малко от 1 тон годишно или
  • са освободени съгласно разпоредбите на Регламента REACH, или специално от регистрация, или които
  • са (или ще бъдат) пререгистрирани1 или имат по-късен краен срок за регистрация, или са
  • регистрирани2

Това се прилага за самите вещества в самостоятелна форма, субстанциите при приготвяне на препаратите, т.е в съставна форма и тези, които са предназначени да бъдат пуснати в изделие3 при нормални и приемливи предвидими условия за употреба. На практика, потребителят надолу по веригата трябва да се увери, че неговият/нейният доставчик е запознат(а) с разпоредби на Регламента REACH и отговаря на съответните му/й изисквания. При условие, че доставчикът е дистрибутор или друг потребител надолу по веригата, той/тя трябва да предаде това искане на следващите действащи лица нагоре по веригата за доставки. Ако са засегнати голям брой вещества, може да не бъде осъществимо да се направи връзка с всички доставчици веднага, в такъв случай следователно потребителят надолу по веригата може да пожелае да фокусира своите ресурси първо върху най-важните вещества. Но това означава, че употребата на другите вещества може да бъде рискова поради възможно несъответствие с разпоредбите на Регламента REACH.

Вещества, предмет на нотификация

Вещества, използвани за целите на изследване и развитие на продукта и процеса (PPORD) могат да бъдат освободени от регистрация, ако за тях е уведомена Европейската агенция по химикалите. Това освобождаване се прилага за 5 години и срока може да бъде удължен с още 5 години (10 години в случай на лечебни продукти или вещества, които не са пуснати на пазара) срещу отправена молба, в случай, че това е оправдано от програмата за научно изследване и развитие. Освобождаването се прилага единствено за количеството вещество, което се използва за целите на PPORD от производителя или самия вносител, или в сътрудничество с ограничен брой изброени клиенти. Агенцията може да реши да наложи условия, за да гарантира, че с веществото ще борави само персонала или изброените клиенти при подходящи контролирани условия и че оставащите количества ще бъдат надлежно събрани за диспозиция след периода на освобождаване. Потребителят надолу по веригата на дадено вещество, който/която е упоменат(а) като един(една) от избраните клиенти, с които производителят или вносителят си сътрудничи по нотификацията PPORD трябва да използва веществото за целите на PPORD и в рамките на установените условия, регламентирани от Агенцията и съобщени му/й от страна на доставчика.

Друг вид нотификация засяга някои вещества с голямо значение, както съставен компонент на артикулите. Ако дадено вещество е идентифицирано за евентуално включване в анекс XIV на Регламента REACH (списък на веществата, които са предмет на оторизация) и съществува в количества, надхвърлящи един тон годишно във всички артикули, произведени от производителя, в концентрация над 0,1% тегловни проценти – ако все още не са регистрирани за употреба – за веществото трябва да се уведоми (освен ако експозицията за човека или околната среда могат да бъдат изключени по време на нормалните или сравнително благоприятните условия за употреба, включително изхвърлянето му). За да се избегне пробив във веригата за доставки поради липса на нотификация (или регистрация), потребителят надолу по веригата трябва да се увери, че производителят на артикулите нагоре по веригата за доставки отговаря на изискванията съгласно регламента REACH.

Вещества, които са предмет на оторизация

Използването на някои вещества може да бъде предмет на изискване за одобрение. Това ще бъде посочено от доставчика както в точка 15 на информационния лист за безопасност, или като част от информацията, която е предоставена, когато не се изисква информационен лист за безопасност. Потребителите надолу по веригата могат също да проверят следните списъци, публикувани от Агенцията: списък с кандидатстващи вещества за евентуално включване в анекс XIV на Регламента REACH (вещества, които са предмет на одобрение), препоръките за веществата, които ще бъдат включени в анекс XIV (първи препоръки до1-ви юни 2009 г.) и самият анекс XIV, когато е наличен.
Потребител надолу по веригата може да използва вещество, което е предмет на оторизация при условие, че той/тя го използва в съответствие с условията на дадената оторизация4 на действащите лица, нагоре по веригата за доставки. Те трябва да докладват на Агенцията през последните 3 месеца след първоначалното получаване на одобрени химични вещества – в самостоятелна или в съставна форма в препарат. Ако употребата не е обхваната от такава оторизация, а те желаят да продължат, самият потребител надолу по веригата трябва да кандидатства за одобрение за негова/нейна собствена употреба и ако е уместно, за употреба от клиент.
Ако не е направена кандидатура за оторизация, потребителят надолу по веригата трябва да спре да използва веществото до крайната дата5, определена в анекс XIV и самото вещество като самостоятелен продукт и под формата на препарат не трябва да бъде доставяно на неговите клиенти след тази дата.

Вещество, включено в анекс XIV може да бъде използвано за употреби, които са освободени от одобрение. Потребителят надолу по веригата трябва да провери дали неговата употреба е освободена или не. Ако е освободена, той може да продължи употребата без съответната оторизация. Въпреки това, той трябва да изпълни условията за употреба и мерките за управление на риска, съобщени от страна на неговия доставчик.

Вещества, предмет на рестрикции

Според разпоредбите на Регламента REACH, рестрикциите могат да ограничат употребата на веществото. Ако рестриикциите се прилагат за веществото както като самостоятелен продукт, така и под формата на препарат или артикул, потребителят надолу по веригата може да продължи да го използва единствено ако отговаря на тези рестрикции. Доставчикът трябва да включи информация за това дали веществото, което той доставя е предмет на рестрикции в точка 15 от информационния лист за безопасност. Ако не се налага позоваването на информационен лист за безопасност, от доставчика се изисква да предостави информация за веществата, предмет на рестрикции.
В някои случаи рестрикцията може да бъде под формата на пълна забрана за употреба на веществото, в който случай потребителят надолу по веригата няма да може да го използва повече (датата на забраната е определена в анекс XVII на Регламента REACH). В други случаи специфични употреби могат да бъдат забранени или да бъдат приложени други условия, за да се контролират рисковете от веществото. Що се отнася до оторизациите, потребителят надолу по веригата трябва да провери дали неговата употреба е освободена от рестрикция или не.


1. REACH създава специфичен преходен режим за вещества, които при определени условия са били вече произведени или пуснати на пазара преди влизането в сила на регламента от 1-ви юни 2007 г. Тези вещества, наречени въведени химични вещества и препарати са били предмет на системата за регистрация в различни етапи във времето, а не веднага регистрирани. Предварително условие да се възползвате от преходния режим е пререгистрацията на въведените химични вещества и препарати. Предварителната регистрация се осъществява за период от шест месеца за периода от 1-ви юни 2008 г. до 1 декември 2008 г. До 1-ви януари 2009 г., Агенцията публикува списъка с всички предварително регистрирани химични вещества и препарати на своя уеб-сайт. Ако дадено вещество е извън списъка, потребителят надолу по веригата може да изрази своя интерес към него, като се обърне към Агенцията. Агенцията в такъв случай ще публикува на своя уеб-сайт името на веществото. При поискване от страна на потенциален регистрант, Агенцията ще му предостави детайли за контакти с потребителите надолу по веригата. Първите производители и вносители на въведени химични вещества и препарати, надвишаващи 1 тон годишно след 1-ви декември 2008 г. все още могат да предоставят предварителна регистрация на Агенцията. Това е при условие, че предварителната регистрация ще се осъществи в рамките на 6 месеца считано от първоначалното произвеждане/внасяне и при условие, че датата на предварителната регистрация е поне 12 месеца преди съответния краен срок за регистрация.
2. Когато регистрацията за дадено вещество е направена, за съответното вещество се дава регистрационен номер на регистранта. Той трябва да бъде включен в информационния лист за безопасност за всяка доставка след получаването на този номер.
3. Производителите на артикули трябва да пререгистрират/регистрират вещество, което използва в състава на техните артикули в количества над един тон годишно и предназначени да бъдат пуснати при нормални или предвидими условия на използване, ако съответното вещество не е все още регистрирано за тази употреба (нагоре по същата верига за доставки или в друга верига за доставки).
Трябва също така да бъде отбелязано, че Агенцията може да изиска при определени условия, регистрация за веществата, явяващи се съставен компонент на артикулите, но които не са предназначени да бъдат пуснати на пазара.
4. Номерът на полученото одобрение е предоставен на химическия етикет.
5. Крайна дата: датата от която пускането на пазара и употребата на веществото трябва да бъдат забранени, ако не е дадена оторизация.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)