BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Начало
> Оценка на химическата безопасност > Оценка на експозицията


Оценка на експозицията

   
 

Оценката на риска се състои от преценяване на дозата (или концентрацията) на химичното вещество или препарат, на която хората и околната среда могат да бъдат изложени. Отнася се до целия жизнения цикъл на веществото, от производството до различни идентифицирани употреби. Включва две ясни стъпки:

 1. Създаване на сценарий(и) (ES) или на съответна употреба и категории на експозиция.
 2. Оценка на експозицията.

За вещества пуснати на пазара, съответния(те) сценарий(и) и резюме на оценките за експозиция се включват в анекс към информационния лист за безопасност (SDS). Има стандартен формат за сценарий(и) за експозиция, прилаган(и) към ИЛБ (SDS).

Разработване на сценариите за експозиция

Сценариите за експозиция описват как се произвежда или използва веществото и как да се контролират експозициите за хората и околната среда. Включва условията за експлоатация и мерките за управление на риска, използвани от производителя, вносителя или потребителите надолу по веригата. Последните са основните получатели на Оценката за експозиция (ES) и трябва да проверят съответствието на техните изисквания с описаните условия за употреба.

Задължителното ниво на подробности за Оценката за експозиция (ES) може значително да се различава от случай на случай, в зависимост от употребата на дадено вещество, опасните му свойства и обема на наличната информация.

В сценариите за експозиция може да се описват подходящите мерки за управление на риска за няколко отделни процеса или употреби на дадено вещество. В този случай може да ги наричат "Категории на експозиция".

Тъй като процесът на оценка на химическата безопасност (CSA) може да се повтаря, първият сценарий за експозиция се разработва благодарение на първоначалните предположения за експлоатационните условия и мерките за управление на риска. Първата оценка се базира на наличната информация за опасностите и на оценката за експозиция, която отговаря на първоначалния сценарий. Ако първоначалното охарактеризиране на риска показва, че рисковете не са достатъчно контролирани, оценката трябва да се прецизира чрез повторение. Допълнителна информация за опасностите, промяна на експлоатационните условия или на мерките за управление на риска, или една по-прецизна оценка на експозицията може да е необходима за постигане на адекватен контрол на риска. Сценарият, получен след последното повторение, а именно "окончателния сценарий за експозиция", трябва да се включи в доклада за химическата безопасност (CSR).

Оценка на експозицията

Оценката на експозицията, извършена за всеки един разработен сценарий и описан в Доклада за химическа безопасност (CSR), включва следните три елемента:

 1. Оценка на емисиите
  Емисиите по време на целия жизнен цикъл на веществото като такова и като част от изделията трябва да се имат предвид, включително и онези, които се дължат на етапа на отпадъците. Тази оценка се извършва при предположението, че мерките за управление на риска и експлоатационните условия, описани в сценария за експозиция са изпълнени.
 2. Оценка на съдбата на химикалите и натрупването им в почвата
  Трябва да се опишат възможни процеси на разлагане, трансформиране или реакция. Освен това, трябва да се прецени какво се случва в околната среда и тяхното разпространение.
 3. Оценка на нивата на експозиция
  Нивата на експозиция трябва да се преценят за всички хора (работници, потребители и хора косвено засегнати чрез околната среда) и за сферите в околната среда, които могат да бъдат изложени на влияние. Всеки един начин на експозиция трябва да бъде разгледан (през носа, устата, кожата или комбиниран). При такива преценки трябва да се имат предвид пространствените и времеви варианти в модела на експозицията.

Ако има данни за измерена експозиция и те са представителни, трябва специално да бъдат разгледани. Но подходящи модели или съответни данни от мониторинг от аналогични вещества също могат да помогнат за оценката на експозицията.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2011 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)