BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Начало
> Инструменти с цел предпазване > Ограничения за определени вещества


Ограничения за определени вещества

   
 

Процесът на ограничаване представлява "предпазна мрежа" срещу рискове, създавани от определени опасни вещества, смеси или изделия и не се разглеждат от други процеси в регламента REACH, и по-точно от задължението за регистрация. Списъкът на съществуващите ограничения представлява анекс XVII от регламента.

Предложения за ограничения

Когато вещество създава неприемлив риск за здравето на хората или за околната среда въпреки взетите мерки, обществото може да започне протестни действия. Европейската агенция за химикали (ECHA), по молба на Европейската комисия или на страна-членка изготвя досие за ограничения според Анекс XV. За вещество, което подлежи на оторизация, агенцията може и да предложи ограничения, ако има недостатъчно добре контролирани рискове при използване на веществото в изделия.

Веднага, след като изготвените досиета се публикуват в Европейската агенция по химикалите (ECHA), заинтересованите страни могат да коментират или да дадат социално-икономическа информация относно предложените ограничения. Ако се окаже, че това са най-подходящите мерки за намаляване на рисковете, процесът продължава с въвеждане на ограниченията.

Въвеждане на ограниченията

Комисията за оценка на риска и тази за социо-икономическия анализ проучват досиетата и дават мнение относно предложените ограничения. Тези мнения се публикуват от Агенцията и се изпращат на Комисията, която окончателно решава да промени или не Анекс XVII като приеме новите ограничения или поправи действащите.

Съдържание на анекс XVII

Анекс XVII представя всички вещества, които подлежат на ограничения и на съответните условия. Включва приетите ограничения в рамката на Директива 76/769/CEE1 и новите мерки, произтичащи от процедурата по REACH. Тези рестрикции важат за отделно вещество, за смес или за изделие, което го съдържа, и могат да се отнасят и до неговото производство, пускане на пазара или до някои от неговите употреби. Ограниченията могат да се разпрострат и до спиране на производството, както и до употребите на вещество.

1. Директива, която се отнася до ограниченията върху маркетинга и употребата на определени опасни вещества и препарати.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г., 2011 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)