BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Данни за химичните вещества > Задължение за регистрация


Задължение за регистрация

   
 

Регламент REACH се основава на принципа, съгласно който индустрията следва да произвежда, внася, използва химични вещества или да ги пуска на пазара при предвидими условия и по начин, който не въздейства отрицателно върху човешкото здраве и околната среда. За гарантиране на това е необходимо производителите и вносителите1 да събират или генерират данни за химичните вещества и да извършват оценка на начините за контролиране на рисковете за човешкото здраве и околната среда, чрез прилагане на подходящи мерки за управление на риска.

За доказване на действителното изпълнение на тези изисквания, както и поради съображения за прозрачност, Регламент REACH налага изискване за подаване на регистрационно досие до Европейската агенция за химикалите (ECHA) от страна на производителите и вносителите, което съдържа:

  1. техническо досие, включително данни за веществото, както и
  2. за вещества в количества над 10 тона или повече на регистрант годишно, доклад за химическа безопасност, съдържащ оценка на начините за контролиране на риска за човешкото здраве и околната среда.

Подлежащи на регистрация вещества

Задължението за регистрация е в сила за произведени или внесени вещества в количество от 1 тон или повече на производител/вносител годишно. В общ план, задължението е приложимо към всички индивидуални химични вещества – в самостоятелна или в съставна форма. Прилага се и по отношение на вещества, използвани в състава на изделия, ако се планира веществото да бъде пуснато на пазара при нормални или предвидими условия на използване или по искане на Европейската агенция по химикалите (виж диаграма Изисквания относно веществата в състава на изделия").


Освободени от регистрация вещества

Някои вещества са изцяло извън обхвата на Регламент REACH, поради което са освободени от задължението за регистрация: радиоактивни вещества, вещества под митнически надзор, неизолирани междинни продукти и вещества, използвани в интерес на отбраната и включени в обхвата на изключения съгласно националното законодателство. В допълнение, от обхвата са изключени и отпадъците, тъй като не се считат за вещества, препарати или изделия съгласно определенията по реда на Регламент REACH.

В случаите, когато е в сила еквивалентно законодателство (вещества, използвани в състава на медицински продукти, хранителни продукти или фуражи) съществуват и други вещества, които са изрично изключени от задължението за регистрация. В допълнение, някои идентифицирани вещества или категории вещества и вещества, получени в резултат на определени идентифицирани процеси, също са изключени от задължението за регистрация. Счита се, че те представляват минимален риск за човешкото здраве и околната среда (веществата, изброени в Анекс IV) или тяхната регистрация не е целесъобразна или необходима (веществата или процесите, изброени в Анекс V). Към момента полимерите са освободени от задължение за регистрация, но независимо от това към производителите или вносителите на полимери може да бъде предявено изискване за регистрация на мономерите или други вещества, използвани в процеса на производство на полимерите (виж таблица Рразпоредби относно полимерите и мономерите). Освободени от регистрация са и вече регистрирани рециклирани и извлечени вещества и реимпортираните вещества.

За по-подробна информация, виж таблица Обхват на регламент REACH.


Вещества, които се считат за регистрирани

Някои вещества или форми на употреба на вещества се считат за регистрирани, поради което регистрацията на тези вещества или форми на употреба не е необходима. Това е в сила по отношение на:

  1. активните вещества в биоцидните продукти,
  2. активните вещества в продуктите за растителна защита,
  3. вещества, нотифицирани като нови в рамките на предишната система (Директива 67/548/EИО2), при зачитане на специфичните изисквания за тонаж.

Подадената информация за тези вещества е еквивалентна на данните от регистрационното досие. На Европейската агенция по химикалите е възложена задача за нейното включване в своите бази данни.


Вещества, които са обект на специални разпоредби

Ако се използват в специфични условия, изолираните междинни продукти и вещества, произведени или внесени за целите на научноизследователска и развойна дейност, са обект на специални разпоредби в рамките на законодателния обхват на Регламент REACH, включително по отношение на задължението за регистрация.
За допълнителна информация, виж диаграми Разпоредби относно изолираните междинни продукти и Разпоредби относно веществата, използвани в научноизследователската и развойната дейност.


Крайни срокове за регистрация

Веществата, попадащи в обхвата на Регламент REACH, които не са освободени от задължението за регистрация трябва да бъдат регистрирани преди началото на тяхното производство или внос на територията на Европейския съюз. Независимо от това, съществува специален преходен режим за веществата, които вече са произведени или внесени при определени условия, преди влизането в сила на Регламент REACH на 1-ви юни 2007 г. Тези вещества са известни под наименованието “въведени вещества”, тъй като са били обект на регистрация в рамките на системата в определени етапи във времето, макар и не в рамките единствено на конкретен период. Предварително условие за възползване от възможността за отлагане на регистрацията е “въведеното химично вещество и препарат” да бъде предварително регистрирано в периода между 1-ви юни 2008 г. и 1-ви декември 2008 г. Нерегистрираните предварително “нови вещества” или “въведени химични вещества и препарати” трябва да бъдат регистрирани за целите на производство или внос с начална дата след 1-ви юни 2008 г. Моля, обърнете внимание, че дотогава в сила остава предходните регламенти относно нотификацията за нови вещества.


Крайни срокове за регистрация


Проверка за пълнота на регистрационното досие

Европейската агенция по химикалите отговаря за управлението на всички регистрационни досиета. На етапа на подаване на досието Агенцията ще извърши обичайна електронна проверка за пълнота. Качеството на подадената информация може да бъде проверено по-късно в рамките на процеса на оценка.

 

1. Производителите от страни извън ЕС могат да назначават "единствени представители” за целите на изпълнение на задълженията на вносители. Единствените представители са физически или юридически лица, учредени на територията на Европейския съюз, които имат необходимия опит и практически познания в работата с химични вещества и свързаната с тях информация. При назначаването на Единствен представител, производителят от страна извън ЕС е задължен да уведоми вносителя/вносителите в рамките на съответната верига за доставки относно назначението. След получаването на известие, Единственият представител поема функциите на вносителите от ЕС и изпълнява техните задължения във връзка с регистрацията.
2. Директива на Съвета 67/548/ЕИО от 27-ми юни 1967 г. относно сближаването на законодателството, нормативната и административна уредба относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16/8/1967 г., стр. 1).

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)