BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Данни за химичните вещества > Идентификация на веществото


Идентификация и наименование на веществото

   
 

Регламентът REACH поставя акцент изключително върху веществата. За осигуряването на правилно действаща система на REACH е важна недвусмислената идентификация на веществото.


Вещества в сферата на действие на REACH

REACH взема предвид изделия производството, вноса, пускането на пазара и употребата на химичните вещества самостоятелно, в препарати (смеси и разтвори, съставени от две или повече химически вещества) иизделия.
Препаратите и изделията, като такива, не се регулират в REACH. Следователно, с цел да съответстват на условията на REACH и в допълнение на списъка на веществата за тях самите, производителите и вносителите трябва да изброят всички съществуващи вещества в произведените или внесени препарати и изделия.

Според Регламента REACH, вещество означава химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечен от използвания процес с изключение всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговия състав.

Тази дефиниция не се ограничава до чистия химически състав, определен от единичната структура на молекулата.
Веществата в сферата на действие на REACH обикновено са продукт от химична реакция при производството и могат да съдържат многобройни различни съставки. Веществата, както е определено съгласно Регламента REACH, също така включват вещества, химически производни или изолирани от материали, които се срещат в природата, които могат да са съставени от един единствен елемент или молекула (напр. чистите метали или определени минерали) или от няколко съставки.

Някои вещества не са включени в REACH или в части на REACH (за повече информация, виж таблица Сфера на действие на регламента на REACH).


Различни типове химични вещества

За идентификацията и наименованите в REACH, веществата са разделени на две основни групи:

  1. “Дефинирани вещества”: вещества с дефиниран качествен и количествен състав.
  2. “UVCB-вещества”: вещества с непознат или променлив състав, продукти, получени при сложни реакции или биологични материали.

Променливостта на състава за дефинираните вещества е определена от по-високите и по-ниските граници на ниво (а) на концентрация на основната (ите) съставка (и). За UVCB-веществата, променливостта е относително голяма и/или непридвидима.

Когато се изисква регистрация за "дефинирано вещество", тя трябва да включва химическия състав на веществото, химическата идентичност и съдържанието на всяка съставка във веществото. За някои видове вещества, самият химически състав не е достатъчен за характеризирането и някои допълнителни физически параметри на химичните структури трябва да бъдат добавени за идентификация на веществото (напр. морфология на кристалите).

“UVCB-вещества” изискват други видове информация за тяхната идентификация в допълнение на това което е известно за техния химически състав, защото:

  1. броят на съставките е относително голям и/или
  2. съставът е до голяма степен неизвестен и/или
  3. променливостта на състава е относително голяма или слабо предвидима.

Когато се изизква регистрация за UVCB-вещество, производителите/вносителите трябва да включат името, произхода или източника на веществото и най-основните стъпки, които са предриети по време на обработката. Други свойства на веществото също могат да бъдат важни идентификатори.

Правилата за наименование на различните вещества са посочени в диаграма “Идентификация и наименование на веществата".


Идентификация на еднакви вещества

Производителите и вносителите трябва да определят дали съответните вещества могат да бъдат считани като еднакви за целите на REACH. Идентификацията на еднаквите вещества е важна за обмяната на данни, която позволява ограничено тестване на веществото и се основава на правилната идентификация на веществото.


Групиране на структурно свързани вещества

При REACH, анекс XI дава възможността за оценка на химикалите не на всеки по отделно, а чрез групиране на химикалите в категории.
Химичната категория е група от химикали, чиито физико-химични свойства, тоскилогичните свойства, въздействащи върху здравето на човека и/или околната среда и/или токсилогичните свойства, оказващи влияние върху природата, са подобни или следват обичаен модел в резултат на структурна прилика (или друга сходна характеристика). Използването на подхода на категоризиране означава, че ще е възможно да се идентифицират свойствата, които са общи за поне няколко представители на категорията. Подходът също така осигурява база за идентифициране на възможните тенденции при свойствата в дадената категория.
В резултат, възможно е да се разшири използването на измерените данни за сходни химикали, които не са изпитвани. Следователно могат да бъдат правени надеждни оценки, които са подходящи за класификация и етикиране и/или оценка на риска без да бъде провеждано по-нататъшно изпитване.

Така производителите и вносителите са заинтересовани от правилната идентификация на техните вещества, тъй като това им позволява да определят дали групирането е възможно.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)