BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Användarens skyldigheter

Användarens skyldigheter

   
 

Under REACH är ett företags skyldigheter avhängigt den exakta aktiviteten som företaget bedriver med avseende på ett visst ämne, antingen fristående, i en beredning eller i en vara. En yrkesmässig användare av kemikalier måste därför först identifiera sin uppgift under REACH för varje använt ämne för att kunna identifiera sina skyldigheter.


Identifiering av uppgifter under REACH

REACH särskiljer distributionskedjans olika aktörer såsom tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer (inklusive återförsäljare och leverantörer av lagringsutrymme).

En nedströmsanvändare definieras enligt paragraf 3(13) i REACH som ”en fysisk eller juridisk person inom gemenskapen, utom tillverkaren eller importören, som använder ett ämne, antingen fristående eller i en beredning, i sin yrkesutövning. En distributör eller en konsument är inte en nedströmsanvändare”. Många olika sorters företag kan vara nedströmsanvändare såsom tillredare, industriella användare, yrkesmän, verkstäder och leverantörer av tjänster eller ompackare.
Första villkoret för att en användare skall anses vara nedströmsanvändare enligt REACH är att denne inköper ämnen och/eller beredningar från en leverantör1 inom EU eller från en leverantör utanför EU om denne har en ”endast representant”2. Användaren kan även återimportera ämnen (antingen fristående eller i beredningar) som har tillverkats inom EU och registrerats i samma distributionskedja. Ytterligare villkor ställs för användarnas olika aktiviteter. Dessa villkor redovisas i nedanstående tabell.

Yrkesutövning

Aktiviteter

Ytterligare villkor för att anses vara
nedströmsanvändare under REACH

Tillredare

Företaget tillreder ämnen och/eller beredningar i avsikt att släppa ut dessa på marknaden.

Ingen kemisk reaktion sker under tillredningen. Exempel:
upplösning av ett ämne är inte tillverkning av ämnet men användning. Däremot är blandning av en syra och en bas vilket resulterar i ett på marknaden utsläppt nytt ämne (ett salt) att anse såsom tillverkning, och företaget är då en tillverkare.

Producent av varor

Företaget sätter samman ämnen och/eller beredningar till varor som formar en del av dessa varor (i form av en industriell process eller yrkesmässigt utövande).

Om mängden av ämnet i dessa varor överstiger ett ton per producent per ör och avses släppas ut på marknaden under normala eller skäligen förutsebara användningsförhållanden måste ämnen redan vara registrerat för denna användning.

Om ämnet är identifierat för eventuellt införlivande i REACH bilaga XIV (förteckning över ämnen för auktorisering) och,

  1. är närvarande i dessa varor i mängder större än ett ton per producent per år och,
  2. är närvarande i dessa varor i större koncentration än 0,1 viktsprocent och,
  3. ämnet kan komma i kontakt med människor och miljön under normala eller skäligen förutsebara förhållanden inklusive bortskaffning,

måste ämnen redan vara registrerat för denna användning.

Slutanvändare

Ett företag använder ämnen och beredningar i form av en industriell process eller yrkesmässigt utövande. Företaget levererar inte dem inte vidare nedströms.

Ämne(n) som bildas till följd av en kemisk reaktion med andra ämnen är i princip undantagna registreringsplikt (REACH bilaga V)

Ompackare

Denne överför ämnen eller beredningar från en behållare till en annan.
Denna överföring (ompackning) anses inte vara användning under REACH.

 

Under REACH anses en yrkesutövare som inte uppfyller ovanstående villkor vara tillverkare eller importör av ämnen/beredningar eller producent/importör av varor beroende på utövarens aktivitet. Förutom skyldigheterna i anslutning till ämnenas användning kan utövaren även behöva registrera eller anmäla ämnena.

Under REACH anses andra utövare i distributionskedjan vara distributörer. De enbart förvara och tillhandahåller ämnen, beredningar och/eller varor åt tredje parter utan vidare bearbetning. Deras enda uppgift Under REACH är att skicka information i distributionskedjans båda riktningar.


Nedströmsanvändarnas skyldigheter

Under REACH förekommer skyldigheter som gäller för endast vissa typer av nedströmsanvändare. Detta är avhängigt yrkesutövningen i distributionskedjan och den utövade aktiviteten. Följande tabell anger de möjliga skyldigheterna för olika aktiviteter.

Typ a nedströmsanvändare

Skyldigheter

Endast tillredare och ompackare

Ämnen de släpper ut på marknaden måste vara registrerade ämnen om registrering erfordras (registrering är tillverkarnas importörernas skyldighet).

De skall tillhandahålla aktuell information åt kunder (nedströmsanvändare och distributörer) för att säkerställa säker användning av ämnen och beredningar: säkerhetsdatablad eller annan information där ett säkerhetsdatablad inte erfordras.

Endast producenter av varor

De skall tillhandahålla information åt kunder (nedströmsanvändare och distributörer) om varor som innehåller ämne(n) som identifierats för eventuellt inkluderande i REACH bilaga XIV över 0,1 viktsprocent och, om så begärs, till kunder.
Observera: enär dessa riskämnen ännu inte förtecknats måste producenter av varor vara uppmärksamma och bevaka framtida utveckling av detta förfarande.

Endast återimportörer

De skall dokumentera att ämne(n) är samma som de av dem själva eller en annan utövare i samma distributionskedja registrerade.

Samtliga nedströmsanvändare

För ämnen som kräver auktorisering skall de efterkomma villkoren för auktoriseringen för en specifik användning. Nedströmsanvändaren kan vara skyldig att ansöka om auktorisering om användningen inte ingår i en auktorisering till leverantören.

De skall kontrollera eftergivenhet med begränsningar för ämnet.

De skall identifiera och vidtaga lämpliga åtgärder för att undvika sådana risker som säkerhetsdatabladet eller annan information om säkerhetsdatablad in erfordras anger.

De skall kontrollera eftergivenhet med en exponeringssituation när det erhållna säkerhetsdatabladet innehåller sådan anvisning och vidtaga vidare åtgärder i händelse av underlåtenhet.

De skall informera leverantörer om ny information om ämnens risker, inklusive klassificering och märkning.

De skall vidarebefordra information till leverantörer som kan ifrågasätta lämpligheten av i säkerhetsdatabladet angivna riskhanteringsåtgärder för identifierade användare.

Dessutom fortsätter nuvarande juridiska krav för användning av kemikalier, till exempel förordningar för skydd av arbetare, konsumenter och miljö, att gälla vid sidan av REACH.

1. Leverantörer inom EU är etablerade i ett av de 27 medlemsländerna. Leverantörer Schweiz är inte en EU-leverantör. Leverantörer i Norge, Island och Liechtenstein kommer att anses vara EU-leverantörer när dessa länder genomfört REACH.
2. En endast representant är en i EU etablerad fysisk eller juridisk person som har utsetts av en tillverkare av ett ämne, en beredning eller en vara utanför EU till att uppfylla registreringsskyldigheten för importörer.

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).