BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Hemsida > Kemikaliesäkerhetsbedömning > Exponeringsbedömning

Exponeringsbedömning

Exponeringsbedömningen omfattar uppskattning av den dos (eller koncentration) av ämnet till vilken människor och miljön kan komma att exponeras. Den berör ämnets hela livslängd, från tillverkning till de olika identifierade användningarna. Den innebär två klara steg:

 1. Utarbetande av exponeringsscenario(n) (ES) eller relevanta användnings- och exponeringskategorier.
 2. Exponeringsuppskattning.

För ämnen, utsläppta på marknaden, ska relevanta exponeringsscenarion och en sammanställning av exponeringsberäkningen redovisas i en bilaga till säkerhetsdatabladet (SDS). Ett standardformat för exponeringsscenarion ska tillämpas för bilagorna till säkerhetsdatabladet.

Utarbetning av exponeringsscenarior

Exponeringsscenarior beskriver hur ämnet tillverkas eller används, och hur att kontrollera exponeringar av människor och miljön. Den omfattar både driftsförhållandena och riskhandläggningsåtgärder vidtagna av tillverkaren, importören eller nedströmsanvändarna. De senare är de huvudsakliga mottagarna av exponeringsscenarion och måste kontrollera överensstämmelse för deras krav med de angivna användningsvillkoren.

Kraven på detaljrikedom i redogörelsen för ett exponeringsscenario kommer att variera mycket från fall till fall beroende på hur ämnet används, vilka farliga egenskaper det har och hur mycket information tillverkaren eller importören har tillgång till.

Exponeringsscenarier kan omfatta beskrivningar av lämpliga riskhanteringsåtgärder för flera enskilda processer eller användningar av ett ämne. De kan då hänvisas till som "exponeringskategorier".

Eftersom kemikaliesäkerhetsbedömningen (CSA) kan vara iterative , utarbetas ett första exponeringsscenario som motsvarar utgångsantagandena om driftsförhållanden och riskhanteringsåtgärder. Den första bedömningen grundas på tillgänglig riskinformation och på exponeringsuppskattningen vid utgångsscenariot. Om den första riskkategoriseringen pekar på att riskerna inte är tillräckligt kontrollerade måste bedömningen förfinas genom iteration. Ytterligare farlighetsinformation, en ändring av driftsförhållandena eller av riskhanteringsåtgärder eller en mer exakt uppskattning av exponering kan krävas för att tillräcklig riskkontroll. Det scenario som erhålls efter sista iterationen, de "slutliga exponeringsscenariot", ska ingå i kemikaliesäkerhetsrapporten (CSR).

Exponeringsuppskattning

Den exponeringsuppskattning som genomförts för varje utvecklat scenario och beskrivs i CSR ska innehålla följande:

 1. Uppskattning av utsläppen
  Utsläppen under ämnets som sådant eller som del av varor hela livslängd ska bedömas inklusive sådana som uppkommer i avfallsstadiet. Denna uppskattning ska utföras under antagandet att de riskhanteringsåtgärder och driftsförhållanden som beskrivs i exponeringsscenariot har vidtagits.
 2. Bedömning av kemikaliers omvandling och spridningsvägar
  Möjliga nedbrytnings-, omvandlings- eller reaktionsprocesser ska karakteriseras. Dessutom ska påverkan och spridning i miljön uppskattas.
 3. Uppskattning av exponeringsnivåer
  Exponeringsnivåer ska uppskattas för alla befolkningsgrupper (arbetstagare, konsumenter och människor som exponeras indirekt via miljön) och för de delar av miljön vilkas exponering är rimligen förutsebar. Varje relevant exponeringsväg ska behandlas (inhalering, intag via munnen eller huden eller en kombination av dessa). Vid denna uppskattning ska hänsyn tas till exponeringens variation i tid och rum.

Om uppmätta exponeringsdata är tillgängliga och representativa ska dessa beaktas speciellt. Hänsyn kan även tas till lämpliga modeller eller relevanta övervakningsdata från ämnen med liknande användning.

 

Logotyp CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2011
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).