BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Verktyg för undvikande > Offentliggjorda databaser

Offentliggjorda databaser

   
 

REACH förutser allmänhetens tillgång till information i samband med ämnen med vilka den kan komma i kontakt med. Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) webbsajt ger fri tillgång till icke klassificerad information i ECHAs databas inklusive riskfyllda egenskaper, klassificering och märkning, godkänd användning samt riskhanteringsåtgärder.

Information, förvarad av ECHA

ECHA databas centraliserar information som inlämnats för registrering, godkännande och begränsande ändamål. Vidare anges i förordningen (EG) nr 1272/2008 att ett register för klassificering och märkning upprättas och handläggs av ECHA. Inom ramarna för anmälan för klassificering och märkning ska enligt samma förordning samtliga tillverkare, producent av varor eller importör meddela ECHA följande uppgifter om detta inte redan skett som en del av ett registreringsdokument:

 • uppgifter om tillverkare, procent(er)av ämnen eller importör(er), ansvariga för att släppa ut ämnen på marknaden;
 • Identiteten för ämnet/ämnena;
 • faroklassificeringen av ämnet/ämnena;
 • ämnets eller ämnenas faromärkning;
 • särskilda koncentrationsgränser när så erfordras.

Myndigheten ska i tillämpliga fall för varje registerpost ange om det för den aktuella posten finns en harmoniserad klassificering och märkning på gemenskapsnivå.

Information, offentligt tillgänglig med elektroniska medel

Följande information om ämnen, oavsett om de förekommer ensamma, i en blandning eller i föremål är kostnadsfritt tillgängliga på ECHA webbsajt:

 • ämnets namn, utom för vissa ämnen för vilka en begäran om konfidentialitet har inlämnats;
 • ämnets klassificering och märkning;
 • fysiokemiska data om ämnet, och data om kemiska förändringar, nedbrytbarhet och bioeffekt.
 • resultaten fån utförda toxikologiska och ekotoxikologiska studier;
 • eventuell nolleffektnivå (DNEL)1 eller förutsedd nolleffektskoncentration (PNEC)2;
 • vägledning för säker användning;
 • analysmetoder, om så begärs i enlighet med REACH bilagor IX och X, med vilka farliga ämnen kan spåras vid utsläpp i miljön såväl som för att avgöra den direkta exponeringen på människor.

Om aktörens begäran om konfidentialitet inte anses befogad ska även följande data göras tillgängliga:

 • om nödvändig för klassificering och märkning, ämnets renhetsgrad och identiteterna för föroreningar och/eller tillsatser som är kända som farliga;
 • totala tonnageområdet inom vilket ett speciellt ämne har registrerats;
 • rapportsammanfattningar3 eller fylliga rapportsammanfattningar4;
 • ytterligare i säkerhetsdatabladet lämnad information som komplement till den offentligt tillgängliga informationen;
 • ämnets handelsnamn.

 

1. DNEL: gränsen för exponering till ämnet över vilken en människa inte bör exponeras.
2. PNEC: ämnets koncentration under den gräns där ogynnsamma miljöpåverkningar inte förväntas inträffa.
3. rapportsammanfattning: avser en sammanfattning av målsättningarna, metoderna, resultaten och slutsatserna av en fyllig rapportsammanfattning med erforderlig information för utvärdering av studiens relevans.
4. fyllig rapportsammanfattning: avser en detaljerad rapportsammanfattning3 med tillräcklig information för att utföra en oberoende utvärdering av studien och därmed minska behovet av att utvärdera den kompletta rapporten från studien.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2010
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).