BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Data om ämnen > Registreringsskyldighet

Registreringsskyldighet

   
 

REACH grundas på principen att industrin skall tillverka, importera eller använda ämnen eller släppa ut dem på marknaden med sådan ansvarskänsla och försiktighet som kan krävas för att människors hälsa och miljön under rimligen förutsebara förhållanden inte påverkas negativt. För att tillförsäkra detta måste tillverkare och importörer1 insamla och sammanställa data om ämnena och bedöma hur risker för människors hälsa och miljön kan kontrolleras genom tillämpning av passande riskhanteringsåtgärder.

För att visa att de verkligen uppfyller dessa krav liksom även för skäl av öppenhet, stipulerar REACH att tillverkare och importörer till Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) inkommer med ett registreringsunderlag omfattande:

  1. ett tekniskt dokument omfattande data om ämnet
  2. Och, för ämnen i större kvanteter än 10 ton eller mer per år per registrant, en kemikaliesäkerhetsrapport med bedömning av hur risker för människors hälsa och miljön kan kontrolleras.

Ämnen som omfattas av registreringsplikten

Registreringsskyldigheten omfattar ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på 1 ton eller mer per år per tillverkare/importör. Detta gäller generellt för samtliga enskilda kemiska ämnen som sådana eller i beredningar. De gäller för ämnen i varor om ämnet avses släppas ut under normala och rimligen förutsebara förhållanden eller användningar eller på begäran från Europeiska Kemikaliemyndigheten (se diagrammet Krav för ämnen i varor).


Från registrering undantagna ärmen

Vissa ämnen är helt undantagna REACH och därmed från registrering: radioaktiva ämnen, ämnen under uppsikt av tullmyndighet, icke isolerade intermediärer, samt substanser som används inom försvarsmakterna och därmed regleras av nationella undantag. Dessutom är avfall undantaget enär det inte är ett ämne, en beredning eller en vara i den mening som avses i REACH.

Andra ämnen är specifikt undantagna från registrering i fall då andra likvärdiga föreskrifter gäller (ämnen i medicinska produkter, matvaror eller djurfoder). Dessutom är vissa identifierade ämnen eller ämneskategorier och ämnen från vissa identifierade processer undantagna från registrering. Dessa anses utgöra minimal risk för människors hälsa och miljön (ämnen redovisade i bilaga IV) eller vars registrering anses olämplig eller onödig (ämnen eller processer redovisade i bilaga V). Polymerer är tills vidare undantagna från registrering, men tillverkare och importörer kan trots detta anmodas inkomma med registrering av monomerer eller andra ämnen som används vid tillverkning av polymerer (se tabellen Åtgärder för polymerer och monomerer). Redan registrerade återanvända eller återvunna ämnen samt återimporterade ämnen är också undantagna från registrering.

Se tabellen REACH-förordningens omfattning för ytterligare information.


Ämnen som betraktas som registrerade

Vissa ämnen eller användning av ämnen anses som registrerad, och det krävs således ingen ytterligare registrering av ämnena för deras användning. Detta gäller:

  1. aktiva ämnen i biocidprodukter,
  2. aktiva ämnen i växtskyddsmedel,
  3. ämnen som anmälts som nya under föregående system (direktiv 67/548/EEC2) under särskilt angivna mängdvillkor.

Inlämnad information om dessa ämnen likställs med data i registreringsunderlaget. Europeiska Kemikaliemyndigheten har uppdragits att innefatta denna information i sina databaser.


Ämnen med speciell tillåtelse

Enstaka intermediärer och ämnen, tillverkade eller importerade för forsknings- och utvecklingsändamål, har erhållit speciellt tillstånd inom REACH-förordningen, inklusive registrering, under förutsättning att ämnena används för specificerade ändamål.
Se Tillstånd för enstaka intermediärer och Tillstånd för ämnen använda inom R & D för ytterligare information..


Tidsfrister för registrering

Ämnen som omfattas av REACH-förordningen och inte undantagits från registreringsskyldighet måste registreras innan de kan tillverkas eller importeras till Europeiska Unionen. Speciella övergångsbestämmelser gäller dock för ämnen som redan var under tillverkning eller importerades, under vissa villkor, före REACH-förordningens ikraftträdande 2007-06-01. Dessa ämnen benämnes ”infasningsämnen” då de intas i registreringssystemet vid olika tidpunkter snarare än i form av en massregistrering vid en tidpunkt. En förutsättning för att kunna utnyttja uppskov med registrering är att ”infasningsämnet” förhandsregistreras mellan 2008-06-01 och 2008-12-31. ”Icke-infasningsämnen” eller ”infasningsämnen” som inte förhandsregistrerats måste registreras före tillverkning eller import med början 2008-06-01. Observera att fram till denna tidpunkt tidigare meddelande om nya ämnen fortsätter att gälla.


Tidsfrister för registrering


Kontroll av registreringsunderlagets fullständighet

Europeiska Kemikaliemyndigheten är ansvarig för handläggning av samtliga registreringsunderlag. Myndigheten kommer att utföra en enkel elektronisk fullständighetskontroll under handlingens inlämningsskede. Den framlagda informationens kvalitet kan komma att granskas under en senare utvärderingsprocedur.

 

1. Tillverkare utanför EU kan utse ”Endast representant” att uppfylla importörens skyldigheter. Endast representant är en naturlig eller juridisk person med säte i Europeiska Unionen och som besitter erforderlig erfarenhet av praktisk hantering av ämnen och den till ämnena hörande informationen. När Endast representant utses är tillverkaren utanför EU skyldig att meddela importörer i samma distributionskedja om nomineringen. Följande på denna kungörelse tar Endast Representanten upp posten som importör till EU och fullgör dennes registreringsskyldighet.
2. Rådets direktiv 67/548/EEC av 1967-06-27 angående tillnärmning av lagar, förordningar och administrativa regler angående klassificering, emballering och märkning av farliga ämnen (OJ 196, 1967-08-0-16, p. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).