BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Kemikaliesäkerhetsbedömning > Farlighetsbedömning

Farlighetsbedömning

   
 

Farlighetsbedömning är första steget i kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA).

Den omfattar:

  • Insamling och utvärdering av information;
  • Faroidentifiering;
  • Klassificering och märkning;
  • Uppställa gränsvärden;
  • Utvärdering av PBT och vPvB.

Insamlingen och utvärderingen av relevant information krävs för registrering. Informationen är dokumenterad i den tekniska dokumentationen och kemikaliesäkerhetsrapporten som sådan erfordras. Typ och omfattning av information beror på den tillverkade eller importerade mängden.

Utvärdering av risker för människors hälsa

Samtliga hälsoeffekter och den toxikokinetiska profilen ska ingå i utvärderingen. Tillgänglig toxikologisk information eller utarbetas ska medge upprättande, för varje hälsoeffekt och varje relevant exponeringsmönster1, den yttre exponeringsnivån under vilken ogynnsamma hälsoeffekter på människan inte förväntas (DNEL). Om DNEL inte kan bestämmas (vid till exempel effekter utan bestämbara gränsvärden såsom genotoxiskt cancerframkallande), uppställs en semikvantitativt värde, känt som den härledda minimala effektnivån (DMEL). Dessa nivåer erhålls genom toxikologiska provresultat och osäkerhetsfaktorer till följd av föränderligheter i försök och skillnader inom och mellan arterna.

Utvärdering av hälsorisker för människor till följd av fysiokemiska egenskaper

Nedanstående potentiella effekter av fysiokemiska egenskaper på människors hälsa ska utvärderas:

  • explosivitet;
  • brandfarlighet;
  • oxideringsrisk.

Utvärdering av miljöfaror

Utvärderingen av miljöfaror fokuseras på potentiella effekter på ekosystem i samtliga miljöområden (vatten, luft, mark), rovdjuren i näringskedjan och mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningssystem. Utvärderingen av miljövaror möjliggör bestämmande av den koncentration under vars gräns ogynnsamma miljöpåverkningar inte förväntas inträffa, benämnd den uppskattade nolleffektkoncentrationen (PNEC). Inom varje miljöområde utarbetas PNEC med ledning av ekotoxikologiska provresultat och en utvärderingsfaktor. Ju mer omfattande data och ju längre provet pågår, desto mindre är osäkerheten och utvärderingsfaktorns storlek.

Utvärdering av PBT och vPvB.

Ingående utvärdering av dessa egenskaper är befogade då potentialen för långtidseffekter är svår att förutse. Utvärderingen avser att bestämma om ämnet uppfyller kriterierna enligt REACH bilaga XIII för långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT) och mycket långlivade eller mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB). Om så är fallet ska samtliga utsläpp av ämnet under dess aktiva tid kategoriseras.

 

Om ett ämne uppfyller kriterierna såsom varande farligt eller PBT eller vPvB måste registranten utföra exponeringsbedömningen och riskkategoriseringen som en del av kemikaliesäkerhetsbedömningen (CSA). Annars slutar kemikaliesäkerhetsbedömningen på detta stadium.

 

1. Exponeringsmönster: kombination av frekvens, varaktighet och sätt för exponering och den befolkning som kan komma att exponeras.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2010
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).