BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Verktyg för undvikande > Klassificering och märkning

Klassificering och märkning av ämnen och beredningar

   
 

För närvarande används runt om i världen olika system för klassificering och märkning (C&L) av kemikalier. Ett och samma ämne kan klassificeras som ”giftigt” i USA, ”hälsoskadligt” inom Europeiska Unionen, och ”icke farligt” i Kina. För att eliminera dessa olikheter och förstärka skyddet för människor och miljö i samtliga länder har beslutats att genomföra ett globalt klassificerings- och märkningssystem (GHS) under överinseende av Förenta Nationerna. GHS antogs formellt 2002 av FN:s ekonomiska och sociala råd (UN ECOSOC) och reviderades under 2005 och 2007.
Dess målsättning är att förbättra kommunikationerna med avseende på risker för arbetare, konsumenter, krispersonal och vid transport med hjälp av enhetlig märkning och, där relevant, enhetligt utformade datablad.

GHS tillämpning inom EU

GHS är en samling internationella rekommendationer. Dess tillämpning är därför inte obligatorisk. Men i likhet med de flesta länderna önskar Europeiska Unionen att den blir obligatorisk genom att införa den i gemenskapslagstiftningen.
För GHS relevanta anvisningar omfattas sålunda helt av EU:s transportlagstiftning under 2009. Med avseende på leverans och användning av kemikalier antog Europeiska Unionen under senare delen av 2008 den så kallade "CLP"-förordningen (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och blandningar vilken kommer att ersätta det nuvarande systemet.
Denna förordning tar hänsyn till GHS villkor för klassificering och regler för märkning, men bygger också på 40 års erfarenhet från tillämpning av nu gällande gemenskapslagstiftning rörande kemikalier. Den erhållna skyddsnivån upprätthålls med gemenskapens riskklassificering vilken ännu inte ingår i GHS samt genom att bibehålla vissa delar av den befintliga klassificeringen och reglerna för märkning. Vidare har samtliga GHS riskklasser införts i förordningen, men vissa kategorier (risknivåer inom en klass) som inte ingår i nuvarande lagstiftning har inte inkluderats. CLP-förordningen omfattar vissa riskklasser eller kategorier som inte ingår i nuvarande EU-lagstiftning för leverans och användning, men utgör – eller kommer att utgöra – en del av EU:s transportsystem.

CLPCLP

Detaljer om tillämpning av CLP-förordningen, inklusive en broschyr som beskriver utvecklingen av klassificering och märkning av kemiska ämnen, hittar ni på CNRS webbsida för kemiska riskförebyggande åtgärder (på engelska).

Överensstämmelse med REACH

CLP-förordningen omfattar nödvändiga ändringar som ska införas i REACH och vissa befintliga bestämmelser i REACH överförs till den:

  1. Företagens skyldighet att själva klassificera sina ämnen och blandningar och att anmäla klassificeringarna;
  2. en enhetlig förteckning över på gemenskapsnivå klassificerade ämnen kommer att upprättas;
  3. en förteckning över klassificeringar och märkningar, sammanställd från samtliga ovan nämnda anmälningar och enhetliga klassificeringar, kommer att upprättas.

Enär säkerhetsdatablad utgör grundstenen för kommunikation under REACH-förordningen kommer villkoren för säkerhetsdatablad att kvarstå där.

De viktigaste ändringarna som införs i och med CLP-förordningen

I förordningen ingår GHS nomenklatur: benämningen ”ämne” behålls, men ”beredning” ersätts av ”blandning”; benämningen ”riskkategori” ersätts av ”riskklass”. Med riskklass avses typen av fysisk risk, hälsorisk eller risk för miljön. Vissa riskklasser kan omfatta differentieringar, andra kan innehålla riskkategorier.
CLP-förordningen definierar 28 riskklasser: 16 fysiska riskklasser, 10 hälsoriskklasser, en miljöriskklass, och en tilläggsklass för ämnen skadliga för ozonskiktet. Klasser som grundas på fysiokemiska egenskaper skiljer sig från nuvarande riskkategorier. De bygger på klasser som definieras i den internationella lagstiftningen för transport av farligt gods. Europeiska användare är därför inte familjära med vissa klasser. Hälsoriskerna liknar dock de i det nuvarande systemet definierade trots att de är organiserade och placerade under andra riskklasser.

Villkoren för klassificering i de två systemen, dvs. de regler som avgör om en kemikalie tillhör en viss riskklass och kategori inom klassen, kan avvika. Dessutom kommer begränsningsvärden och beräkningsmetoder för blandningar troligen att medföra att fler kemikalier klassificeras enligt det nya systemet.

För märkning enligt förordningen ingår regler som, i många fall, skiljer sig från de som för närvarande används på arbetsplatser i Europa. Erforderlig information utgörs av produktidentifierare, leverantörsidentitet, risktecken, nyckelord, uppgifter om risker samt information om försiktighetsåtgärder.

För ytterligare information var god se fysiska risker, hälsorisker och miljörisker.

Övergång mellan de två systemen

Förordningen medger att det nuvarande och det framtida CLP-systemet tillämpas parallellt under en övergångsperiod. Från och med den 1 december 2010 ska märkningen av ämnen utföras enligt det nya CLP-systemet, men klassificeringen enligt det nuvarande systemet ska anges i säkerhetsdatabladet tillsammans med den nya. Fram till 2015-06-01 kan företag som handhar märkning av kemiska produkter använda vilket som helst av de två systemen. Om de väljer det nya systemet skall märkningen utföras i enlighet med det nya systemet, men båda klassificeringarna måste anges i säkerhetsdatabladet. Från och med den 1 juni 2015 upphävs de nu gällande direktiven och ersätts i sin helhet av den nya CLP-förordningen.

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2009
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).