BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Hemsida > Användarens skyldigheter > I enlighet med säkerhetsdatablad

I enlighet med säkerhetsdatablad

Enligt REACH måste nedströmsanvändare följa villkoren föranvändning och av tillverkarna och importörerna rekommenderade riskhandläggningsåtgärder. Därför måste användaren av ett farligt ämne eller blandning, snarast efter mottagandet av ett säkerhetsdatablad, kontrollera:

  • överensstämmelsen med den beskrivna användningen och överensstämmelsen med exponeringsscenario(n),
  • överensstämmelse med riskhanteringsåtgärder,
  • överensstämmelse med beviljade tillstånd.

Denna kontroll utförs i enlighet med en procedur i flera steg.

Första steget omfattar kontroll av att ämnets avsedda användning överensstämmer med en användning enligt beskrivning i säkerhetsdatabladets avsnitt 1.2. Om säkerhetsdatabladet är utökat med en eller flera exponeringsscenarion måste även överensstämmelsen med användning enligt en av de beskrivna exponeringsscenarion kontrolleras.

Andra steget omfattar kontroll av att de rådande användningsförhållandena överensstämmer med i exponeringsscenariot beskrivna säkerhetsvillkoren.

Om avsedd användning inte redovisas i säkerhetsdatabladet, eller om rådande förhållande inte överensstämmer med riskhandläggningsåtgärderna, måste användaren vidtaga åtgärder. Han kan antingen:

  • be leverantören ändra den kemikalisäkerhetsrapporten (CSR) och att utveckla ett nytt exponeringsscenario för att göra användningen till en identifierad användning (se Skyldighet att kommunicera);
  • anpassa sin aktivitet: han kan ändra sin användning till en identifierad, förbättra användningsvillkoren till överensstämmelse med riskhandläggningsåtgärderna, eller försöka ersätta ämnet med ett mindre farligt;
  • söka efter en annan leverantör som beskriver ett scenario som redovisar hans användning eller är villig att utveckla ett nytt scenario;
  • utarbeta sin egen kemikaliesäkerhetsrapport enligt REACH bilaga XII. Användaren utvecklar därefter ett exponeringsscenario som beskriver hans användning. Han måste bifoga detta scenario till hans eget säkerhetsdatablad och meddela ECHA om användningen. Vi vissa fall, speciellt när ämnet används för produkt- eller processinriktad forskning, eller när den totalt använda mängden är mindra än 1 tom per år, kan användaren undantas skyldighet att upprätta ett säkerhetsdatablad med måste alltid meddela. Slutligen omfattar den tredje kontrollen ämnen som är underställda tillstånd eller är underställda begränsningar för användning (se Användbara ämnen). Avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet möjliggör för användaren att se om han påverkas av sådana åtgärder. Om så är fallet måste han kontrollera att hans användning överensstämmer med beviljade tillstånd eller överensstämmer med för ämnet angivna begränsningar.

Tidsfrister

Om användningarna redovisas har användaren 12 månader från mottagande att genomföra de i det utökade säkerhetsdatabladet angivna åtgärderna. Om användningarna inte beskrivs har användaren 12 månader att genomföra sin egen kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA) och tillämpa de tillhörande exponeringsscenariorna.

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2011
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).