BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Verktyg för undvikande > Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

   
 

För att alla användare av ämnen som sådana, ingående i beredningar eller i varor skall ha tillgång till erforderliga data för säker hantering vidarebefordras information nedåt i distributionskedjan. Detta möjliggör för arbetsgivaren att avgöra huruvida farliga kemikalier eller ämnen är närvarande på arbetsplatsen och därigenom bedöma hälsorisker och faror för personalen vid hanteringen. Det primära verktyget för denna information är säkerhetsdatabladet. När ett säkerhetsdatablad inte erfordras måste annan relevant information vidarebefordras för att möjligöra för nedströmsanvändare(n) att identifiera och vidtaga lämpliga riskhanteringsåtgärder.

fds

Ämnen eller beredningar som omfattas av ett säkerhetsdatablad

Leverantören av ett ämne eller en beredning skall tillhandahålla ett säkerhetsdatablad:

 • när ett ämne eller en beredning uppfyller villkoren för klassificering såsom varande farligt enligt direktiven 67/548/EEC eller 1999/45/EC1;
 • när ett ämne är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB) enligt villkoren i REACH tillägg XIII;
 • när ett ämne är närvarande i kandidatförteckningen för eventuellt införande i REACH bilaga XIV (ämnen för vilka det krävs tillstånd).
Leverantören skall också vidarebefordra ett säkerhetsdatablad när en beredning inte uppfyller villkoren för klassificering såsom varande farligt men innehåller:
 • minst ett ämne vilket utgör en hälsorisk för människor och en miljörisk i en individuell koncentration av ≥1 viktsprocent för beredningar i icke gasform och ≥0,2 volymprocent för beredningar i gasform;
 • minst ett ämne som är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB) enligt villkoren i REACH bilaga XIII med en individuell koncentration på ≥0,1 viktsprocent för icke gasformiga beredningar;
 • när ett ämne är närvarande i kandidatförteckningen för eventuellt införande i REACH bilaga XIV (ämnen för vilka det krävs tillstånd) med en individuell koncentration av ≥0,1 viktsprocent för icke gasformiga beredningar;
 • ett ämne för vilket det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

Observera:
Såvida inte en nedströmsanvändare eller distributör begär det, behöver säkerhetsdatablad inte tillhandahållas när farliga ämnen eller beredningar som bjuds ut eller säljs till allmänheten förses med information till användarna som är tillräcklig för att dessa skall kunna vidta nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa, säkerhet och miljö.

Informationen i säkerhetsdatabladet

Säkerhetsdatabladet har 16 rubriker: För ytterligare information, var god se dokumenten Säkerhetsdatabladets 16 rubriker och Jag läser säkerhetsdatabladet. Om en kemikaliesäkerhetsrapport har utarbetats som en del av registreringsproceduren, skall de relevanta exponeringsscenarierna (för identifierad användning) ingå i en bilaga till säkerhetsdatabladet. Om inte den berörda medlemsstaten föreskriver annat skall säkerhetsdatabladet tillhandahållas på ett officiellt språk i de(n) medlemsstat(er) där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden. Det skall tillhandahållas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt. Leverantörerna skall utan dröjsmål uppdatera säkerhetsdatabladet:

 • a) så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig;
 • b) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats,
 • c) när en begränsning har fastställts.

Den nya utgåvan, märkt ’Omarbetad: (datum)’, skall kostnadsfritt på papper eller elektroniskt tillhandahållas alla tidigare mottagare till vilka de levererat ämnet eller beredningen under de senaste 12 månaderna. Alla uppdateringar efter registrering skall innehålla registreringsnumret.

Information om ämnen eller beredningar för vilka ett säkerhetsdatablad inte erfordras

Alla leverantörer av ett ämne som sådant eller i en beredning och som inte är skyldiga att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad skall förse mottagaren med följande information:

 • uppgift om huruvida det krävs ett tillstånd för ämnet, och uppgifter om tillstånd som beviljats eller vägrats i den distributionskedjan;
 • uppgifter om eventuellt fastställda begränsningar;
 • annan tillgänglig och relevant information om ämnet som är nödvändig för att det skall vara möjligt att fastställa och tillämpa lämpliga riskhanteringsåtgärder. Detta omfattar av registranten i dennes registreringsdokument speciellt angivna villkor som tillät honom att inte utföra vissa av REACH föreskrivna tester;
 • registreringsnumret eller –numren, om dessa är tillgängliga, för alla ämnen vilkas information vidarebefordras under ovan angivna punkter.

Denna information skall vidarebefordras kostnadsfritt på papper eller elektroniskt, och skall vid behov uppdateras enligt samma procedur som för säkerhetsdatabladet.

Information om ämnen i varor

Varje leverantör av en vara som innehåller ett ämne som ingår i kandidatförteckningen för eventuellt införande i REACH bilaga XIV (ämnen för vilka det krävs tillstånd) i en koncentration över 0,1 viktprocent skall tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information (åtminstone ämnets namn), så att varan kan användas på ett säkert sätt.

Informationen skall på användarens begäran tillställas kostnadsfritt och inom 45 dagar räknat från datum för mottagandet av sådan begäran. För en totalöversikt var god se Kommunikation nedåt i distributionskedjan.

1. Rådets direktiv 67/548/EEC av 1967-06-27 angående tillnärmning av lagar, förordningar och administrativa regler angående klassificering, emballering och märkning av farliga ämnen (OJ 196, 1967-08-0-16, p. 1). Direktiv inklusive senaste tillägg av direktiv 2006/121/EC (OJ L 396, 2006-12-30, p. 850). Direktiv 1999/45/EG antagit av Europaparlamentet och rådet den 31 maj 1999 avseende tillnärmning av lagar, förordningar och administrativa bestämmelser i medlemsstaterna vad gäller klassificering, förpackning och märkning av farliga beredningar. Direktiv inklusive senaste tillägg av direktiv 2006/8/EC (OJ L 200, 24.01.06, p. 12). Dessa direktiv kommer att upphävas av förordning nr. 1272/2008 som träder i kraft den 1 juni 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2009
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).