BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Kemikaliesäkerhetsbedömning > Riskkarakterisering

Riskkarakterisering

   
 

Riskkarakteriseringen avslutar kemikaliesäkerhetsbedömnings-processen (CSA). Genomförd för varje exponeringsscenario med antagandet att de beskrivna riskhandläggningsåtgärderna tillämpas avser detta steg den exponerade befolkningsgruppen och delar av miljön. Även en total granskning av miljörisk ska ingå.

Riskkarakteriseringen består av:

  • en jämförelse av exponeringen av varje befolkningsgrupp med motsvarande DNEL (cf Riskbedömning);
  • en jämförelse mellan de uppskattade koncentrationerna i varje del av miljön och PNEC (cf Riskbedömning);
  • en bedömning av sannolikheten av och allvaret i de skadehändelser som kan inträffa på grund av ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper.

Risken anses vara tillräckligt kontrollerad om, under ämnets hela livscykel:

  • de uppskattade exponeringsnivåerna (cf Exponeringsbedömning) inte överskrider värdena för DNEL eller PNEC, och
  • sannolikheten för och allvaret för en händelse som kan inträffa på grund av ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper är försumbar.

Om DNEL eller PNEC inte kunnat fastställas ska sannolikheten för att effekterna undviks vid genomförandet av exponeringsscenariot bedömas kvalitativt. Vidare, för PBT- och VPvB-ämnen ska tillverkare eller importörer använda den information som erhållits vid exponeringsbedömningssteget för att minimera exponering och utsläpp som berör människor och miljön.

 

logotyp CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2011
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).